Translation of "non voting shares" to Norwegian language:


  Dictionary English-Norwegian

Shares - translation : Voting - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Those voting not guilty?
De som stemmer ikke skyldig?
1,000 shares?
1000 aksjer?
I'm voting for him, Monster.
Jeg stemmer for ham, Monster.
My burden shares?
Min byrde deler
You can't count on people voting.
Man kan ikke stole på stemmer.
Count out the shares.
Fordel pengene, Jed.
All those voting guilty, raise your hands.
De som stemmer skyldig, rekk opp hendene.
All those voting guilty, please raise your hands.
Alle de som stemmer skyldig, vennligst rekk opp hendene.
I got interested in voting, taxes and silver.
Jeg ble interessert i stemmer, skatt, og sølv.
The bar is closed, Mr Editor, during voting.
Baren er stengt, herr Redaktør, under valget.
All those voting not guilty, please raise your hands.
Alle de som stemmer ikke skyldig, vennligst rekk opp hånden.
OK, all those voting not guilty, raise your hands.
OK, alle de som stemmer ikke skyldig, rekk opp hendene.
I'm of legal age for whiskey, voting', and lovin'.
Jeg er gammel nok til å drikke, stemme og elske.
Make it 1,500 shares, Larrabee Preferred.
1500 aksjer i Larrabee Preferanse.
She shares it with some nut.
Jeg kommer aldri fram! Hun deler linje med en gærning
Suppose I offer you equal shares?
Hva om jeg tilbyr dere lik andel?
Who but Thee my burden shares?
Enn Du min byrde deler
And our shares are getting bigger.
Og vår del blir større.
I'm voting your proxy, Kid, and you go with me.
Og du blir med meg.
Imagine the foreclosures, bonds, chattels, dividends, shares.
Obligasjoner, løsøre, aksjer.
We'll split it in five equal shares.
Vi deler det i fem like andeler.
These shares are an obligation imposed by Allah.
Dette er en forordning fra Gud.
I don't think Gisbourne shares that sentiment, however.
Gisborne er nok ikke enig.
Transfer to Thomas Fairchild 1,000 shares, Larrabee Common.
Overfør til Thomas Fairchild 1000 aksjer i Larrabee Ordinær.
1,500 shares of Larrabee Preferred for your father.
1500 aksjer i Larrabee Preferanse til din far.
Now I'm going back to get our shares.
Jeg henter våre andeler.
But Commodus already shares the throne with you.
Men Commodus deler tronen med deg nå.
It shares the amino acid sequence with urinary hCG.
Det har samme aminosyresekvens som hCG fremstilt fra urin.
We haven't got all of it. Only our shares.
Vi har bare våre andeler.
But he died rich 60 shares in the Syndicate.
Men han døde en rik mann. Han hadde 60 aksjer i syndikatet.
Blessed is the man who shares his neighbor's burden.
Velsignet være den som bærer sin nestes byrder.
Rosie Carver, meet the man who shares my hairbrush.
Rosie Carver, møt mannen jeg deIer harbørste med.
You know, I voted once. I was down in Independence around voting time.
Jeg stemte nede i lndependence en gang.
Well, perhaps someone thought that four shares were too many.
Kanskje noen synes det er for mange om å dele?
OK, I guess the fastest way is to find out who's voting not guilty.
Det raskeste er vel å finne ut hvem som stemmer ikke skyldig.
Cape Town and mines and shares and people bowing and scraping.
Cape Town og gruver, og aksjer, og folk som bukker og skraper.
Simeon and Peter signed their shares over to me, all legal.
Simeon og Peter skrev over sine andeler på meg.
We were wondering if the court shares our curiosity about him?
Vi lurte p om retten ogs vil vite hvem han er?
Syndicate short at a 1000 shares a day until I say stop.
Tusen aksjer om dagen til jeg sier stopp.
Of course, there's lots of gold, and there's lots of shares, too.
Det er selvfølgelig mye gull, og det er mange andeler også.
But if it is born dead, then all of them have shares therein.
Men er det dødt, står de likt.
They have no guardian besides Him, and none shares with Him in His judgement.
Utenom Ham har de ingen som kan ta seg av deres sak! Han gir ingen del i Sitt styre!
No one other than Him is their guardian and no one shares His Judgment.
Utenom Ham har de ingen som kan ta seg av deres sak! Han gir ingen del i Sitt styre!
May I remind you, Miss Brent, that I am the only one whose name wasn't mentioned in the voting.
Får jeg påminne Dem, Miss Brent, at jeg er den eneste som ikke ble nevnt i avstemmingen.
They have no guardian apart from Him, and He shares His Sovereignty with no one.
Utenom Ham har de ingen som kan ta seg av deres sak! Han gir ingen del i Sitt styre!

 

Related searches: Whether Voting Or Non-voting - Non-voting Shares - Non-voting Shares Profit - Preference Non-voting Shares - Non-voting Preference Shares - Non-voting Preferred Bearer Shares - Holders Of Non-voting Shares - Non-voting Preference Bearer Shares - Voting Voting - Voting Shares -