Translation of "process control room" to Norwegian language:


  Dictionary English-Norwegian

Control - translation : Process - translation : Process control room - translation : Room - translation :
Rom

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Control. Forward room, control.
Kontroll, forrommet, kontroll.
Control room technicians.
Teknikere fra kontroIIrommet.
Control, forward room.
Kontroll, fremre rom.
Forward room, control.
Forrommet, Kontroll..
Armed guards to control room.
Bevæpnede vakter tiI kontroIIrom.
Organ room to brain control.
Organrom til hjernekontroll.
Radar technicians, report to control room.
Radarteknikere, rapporter til kontrollrom.
There's an exploder button in the control room.
Det er en ekspIosjonsknapp i kontroII rommet.
Control, aye. Forward room, the captain has the word.
Kontroll. ay. fremre rom, kapteinen har fått det.
They're waiting for you in the control room, Dr No.
De venter pa deg i kontrollrommet, dr. No.
Control of these metals can be achieved either through process validation or release test.
Kontroll av disse metallene kan enten oppnås gjennom prosessvalidering eller frigjøringstest.
Administration process
Administrasjonsprosess
different process
ved en annen prosess
Stop process
Stopp prosess
Process Name
Prosessnavn
Autoimmune process
Autoimmune prosesser
Reconstitution process
Fremgangsmåte ved oppløsning
ATTENTION It is essential to start the reconstitution process only after the injection kit reaches room temperature.
OBS Det er viktig å starte tilberedningsprosessen etter at injeksjonssettet har nådd romtemperatur.
Process specific impurities
Prosess spesifikke urenheter
The leukapheresis process
Leukafereseprosessen
The living process.
Livsprosessen.
Activation process and administration
Aktiveringsprosess og administrering
Continue process if stopped
Sett i gang prosess hvis stoppet
Process view sort column
Sorteringskolonne for prosessvisning
Process view columns order
Rekkefølge på kolonnene for prosessvisning
Process view sort order
Sorteringsrekkefølge for prosessvisning
EOF from child process
Slutt på fil fra underprosess
The Provenge treatment process
Provenge behandlingsprosessen
... Mr.Christopherwillconcentrate on Process 97.
... Mr.Christophervilkonsentrereseg om Prosess 97.
Oh, process of elimination.
Elimineringsprosess.
Maybe a process server.
Kanskje en rettstjener?
Unable to process spool folder
Kan ikke prosessere spool mappen
Force process to finish normally
Tving en prosess til å avslutte normalt
Force process to finish immediately
Tving en prosess til å avslutte med en gang
Couldn't spawn a new process
Kunne ikke starte en ny prosess
This process is called remodelling.
Denne prosessen kalles remodellering.
This process is called remodelling.
Prosessen kalles remodellering.
Quick review of the process
Hurtig gjennomgang av prosessen
Quick review of the process
Rask gjennomgang av prosessen
I'm therefore going to ask anyone here who is not in tune with us... to submit to a very simple process of control.
Jeg ber derfor de som ikke all hører lil oss, om å gjennomgå en kontroll.
Show process dependencies in tree form
Vis prosessavhengigheter som et tre
During the injection process (Figure J)
Under injeksjonen (Figur J)
Penile erection is a haemodynamic process.
Penil ereksjon er en hemodynamisk prosess.
Those are Photostats of Process 97.
Det er fotostatkopier av Prosess 97.
We call this our Cubanization process.
Vi kaller dette Kubaniseringsprosessen vår.

 

Related searches: Process Control Room - Control Control Control - Room By Room - From Room To Room - Room-in-room Solution - Move From Room To Room - Room After Room - Room In Room Construction - To Go From Room To Room - Dorm Room Room -