Translation of "vast understanding" to Norwegian language:


  Dictionary English-Norwegian

Understanding - translation : Vast - translation : Vast understanding - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

From my vast subconscious.
Jeg fikk det fra underbevisstheten.
And gave him vast wealth.
Jeg gav ham rikdom i overflod,
And God s earth is vast.
Guds jord er vid.
And give him vast riches,
Jeg gav ham rikdom i overflod,
I speak from vast experience.
Jeg snakker fra stor erfaring.
He says, I destroyed vast wealth.
Han sier Jeg har satt over styr rikdom i massevis.
The land of God is vast.
Guds jord er vid.
This territory is vast and primitive.
Dette territoriet er stort og primitivt.
An understanding...?
En avtale ...?
The understanding of God... is not our understanding.
Vi kan ikke forstå Guds visdom.
Allah is vast in resources, All Knowing.
Gud er storslagen, Han vet alt!
My believing servants, My land is vast.
Mine tjenere som tror, Min verden er stor!
And he saith I have destroyed vast wealth
Han sier Jeg har satt over styr rikdom i massevis.
It's beyond understanding.
Det er ubegripelig.
That's my understanding.
Slik jeg forstår det.
He will say 'I have destroyed a vast wealth'
Han sier Jeg har satt over styr rikdom i massevis.
Have you no understanding?'
Forstår dere da ikke?
Have you no understanding'
Vil dere da ikke forstå?
Have ye no understanding?
Forstår dere da ikke!
Have you no understanding?
Vil dere da ikke forstå?
Sensitive, understanding, young, exciting...
Følsom, forstående, ung, spennende...
Be understanding, and Sheriff.
Vær snill, sheriff.
Wherever you look, you see bliss, and a vast kingdom.
Når du ser deg om, ser du lykksalighet og et herlig rike.
Allah has made the earth a vast expanse for you
Gud har bredt ut jorden for dere som et teppe,
It is so vast, and so barren, and so mysterious.
Den er så veldig og så gold og så hemmelighetsfull.
And the earth, how it is made a vast expanse?
På jorden, hvordan den er strukket ut?
What's the significance of the Germans ordering this vast increase?
Hvorfor har tyskerne bestilt så mye av det?
They are those of understanding.
Disse har hjertets forstand.
Then we'd have some understanding.
Da skulle vi forstå hverandre.
Well, that was the understanding.
Det var avtalen.
And thank you for understanding.
Og takk for at du er så forståelsesfull.
I'm a very understanding man.
Jeg er veldig forståelsesfull.
An understanding between two friends.
En forstĺelse mellom to venner.
You have been most understanding.
Du har vært veldig forståelsesfull.
And it parted, and each part was as a mountain vast.
Og det delte seg, og hver side var som et stort fjell.
O My servants who have faith! My earth is indeed vast.
Mine tjenere som tror, Min verden er stor!
You walk through its vast valleys and eat of its sustenance.
Så dra rundt på dens overflate og spis av Hans gaver.
Faecal excretion accounted for the vast majority of metabolites in cats.
Fekal utskillelse sto for de aller fleste metabolittene hos katt.
Faecal excretion accounted for the vast majority of metabolites in dogs.
De aller fleste metabolittene hos hunder ble utskilt via feces.
Faecal excretion accounted for the vast majority of metabolites in dogs.
De aller fleste metabolittene hos hunder ble utskilt via feces..
Faecal excretion accounted for the vast majority of metabolites in dogs.
Utskillelse i avføringen stod for den store majoriteten av metabolitter hos hunder.
The cellar floor stretched before me like some vast primeval plain.
Kjellergulvet strakk seg utover som en slette fra urtiden.
All this vast majesty of creation, it had to mean something.
Skapelsens storslagenhet måtte bety noe.
Aprisonis a vast boiler of despair, stoked by hatred and anger.
Et fengsel er som et enormt kokekar med desperasjon, fullstappet med hat og sinne.
Oh, it's a vast improvement, ma'am. Thank you. Very much better.
Det er en stor forbedring, takk.

 

Related searches: Vast, Vast Majority - Vast Understanding - A Vast Understanding - Vast Knowledge And Understanding - Vast - Vast Majority - Vast Experience - Vast Array - Vast Amount - Vast Range -