Translation of "cost of energy" to Persian language:


  Dictionary English-Persian

Cost - translation : Cost of energy - translation : Energy - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The objective of these SMRs is to provide a flexible, cost effective energy alternative.
که هدف از آنها تولید انرژی جایگزین انعطاف پذیر و به ارزه است.
The initial cost of the upgrade was US 60 million, funded primarily by the United States Department of Energy.
هزینه ی اولیه ی این به روزرسانی ۶۹ میلیون دلار بود که عمدتا توسط وزارت انرژی ایالات متحده آمریکا تأمین گردید.
One MET is defined as 1 kcal kg hour and is roughly equivalent to the energy cost of sitting quietly.
یک MET به صورت ۱ کیلو کالری کیلوگرم ساعت تعریف می شود و تقریبا معادل هزینه انرژی مصرفی در حالت نشستن آرام است.
Actual energy expenditure (e.g., in calories or joules) during an activity depends on the person's body mass therefore, the energy cost of the same activity will be different for persons of different weight.
مصرف انرژی واقعی (مثلا بر حسب کالری یا ژول) در طی یک فعالیت به وزن شخص بستگی دارد از این رو، هزینه انرژی انجام همان فعالیت برای افرادی که وزن یکسان ندارند، متفاوت است.
The Secretary of Energy directed all U.S. Department of Energy (DOE) offices to install cool roofs, when life cycle cost effectiveness is demonstrated, when constructing new roofs, or when replacing old roofs at DOE facilities.
دبیر انرژی به تمام دفاتر DOE دستور داد که بام های خنک را زمانی نصب کنند در کل طول عمر خود صرفۀ اقتصادی داشته باشد، چه هنگام نصب یک بام جدید، چه هنگام جایگزینی یک بام قدیمی با تسهیلات DOE.
Generally, the cost of electrical energy produced by non fossil fuel burning power plants is greater than that produced by burning fossil fuels.
مقدار انرژی که با حرارت سوخت های فسیلی ایجاد می شود نسبت به روشی که با انرژی ابی الکتریسیته تولید می شود بیشتر است.
Designed as part of the Living Building Challenge, Net Zero Energy Building Certification is simple, cost effective and critical for integrity and transparency.
طراحی شده بعنوان بخشی از چالش محل زندگی، گواهی ساختمان انرژی صفر ساده، مقرون به صرفه و برای بی نقصی و شفافیت مهم می باشد.
Energy conservation refers to reducing energy consumption through using less of an energy service.
نگهداری انرژی به معنای کاهش انرژی توسط استفاده کم از سرویس های انرژی است.
Lack of Energy
فقدان انرژی
My dream had been to convert solar energy at a very practical cost, but then I had this big detour.
رویای من تبدیل انرژی خورشیدی با یک هزینۀ مناسب بود... ولی در آن زمان من ناچار بودم از این مسیر خارج شوم.
Kinetic energy is the movement energy of an object.
انرژی جنبشی برابر است با حاصل ضرب نصف جرم در مجذور سرعت آن جسم.
The objective is to minimize the cost of light, not the cost of lamps.
برای ولتاژ تغذیه V، نور خروجی تقریبا با V به توان ۳ ۴ متناسب است.
Cost
هزینه
Cost
راهبر پروژه
Cost
ماده
Cost
افزودن منبع
Cost
شمارش
All of the many forms of energy are convertible to other kinds of energy, and obey the conservation of energy.
انرژی (از واژه یونانی ἐνεργός به معنی فعالیت ) یا کارمایه، در فیزیک و دیگر علوم، یک کمیت بنیادین فیزیکی است.
In the physical sciences, mechanical energy is the sum of potential energy and kinetic energy.
انرژی مکانیکی مجموع انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی در هر سیستم مکانیکی است.
Budgeted Cost of Work Performed
برای زمان بندی پروژه پیش سو از زمان آغاز ، این را برگزینید
Budgeted Cost of Work Scheduled
تاریخ آغاز
Actual Cost of Work Performed
برای زمان بندی پروژه پس سو از زمان پایان ، این را برگزینید
Long life general service lamps have lower efficiency but are used where the cost of changing the lamp is high compared to the value of energy used.
لامپ های عمومی با طول عمر بالا و بازده کمتر اکثرا در جاهایی استفاده می شوند که هزینه تعویض نسبت به هزینه انرژی هدر رفته بیشتر باشد.
Quality of energy types The ratio of exergy to energy in a substance can be considered a measure of energy quality.
دانش اکسرژی به ما کمک میکند تا این کیفیت ها را به خوبی تعریف کنیم و بهینه سازی بیلان مصرف انرژی را تحت کنترل داشته باشیم.
Energy! No energy, no town!
انرژي نباشه ، شهري هم نيست!
Design and construction The most cost effective steps toward a reduction in a building's energy consumption usually occur during the design process.
با صرفه ترین مراحل از لحاظ هزینه برای کاهش مصرف انرژی در یک ساختمان معمولا در طول فرایند طراحی اتفاق می افتد.
Cost leadership, in basic words, means the lowest cost of operation in the industry.
رهبری هزینه، در مفهوم اساسی به معنی کمترین هزینه اجرای عملیات در صنعت است.
Energy intensity is a measure of the energy efficiency of a nation's economy.
شدت مصرف انرژی یکی از شاخص های بررسی کارایی مصرف انرژی است.
Power (flux of energy) A physical system that exchanges energy may be described by the amount of energy exchanged per time interval, also called power or flux of energy.
For the ranges of energy values see Orders of magnitude (energy) Power (flux of energy) A physical system that exchanges energy may be described by the amount of energy exchanged per time زمان, also called power or شار of energy.
It was a first generation university effort that significantly influenced the creation of the U.S. Department of Energy, Energy Efficiency and Renewable Energy, Zero Energy Home program.
انرژی خورشیدی جذب شده از طریق پوسته ساختمان فقط در قسمت جنوبی آن بیشترین بازده را دارد ودر سایر جهات به دلیل وجود سایه بازدهی آن کاهش بیشتری خواهد داشت.
Cost Item
فقرۀ هزینه
Cost 2
هزینۀ ۲
Draw Cost
لبۀ ۰
What cost?
چه فروشي
There is a cost of compression.
بدی فشرده سازی اینه که
The cost of treatment, 20,000 dollars.
هزینه ی درمان 20،000 دلار
Cost of development 300 million dollars.
هزینه ی تولید 300 میلیون دلار.
And cost is one of them.
و هزینه یکی از اینها است،
Potential energy can be thought of as stored energy, or usable energy that is available to do work.
آدنوزین تری فسفات یا (ATP)، نوکلئوتیدی است که در سلولها به عنوان حامل انرژی بکار می رود.
Energy for this comes from ATP, the energy source of the cell.
با شکسته شدن (ATP) انرژی آزاد می شود.
Brownian motion converts heat energy into kinetic energy the reverse of drag.
حرکت براونی انرژی گرمایی را به انرژی جنبشی تبدیل می کند.
Johnson noise converts heat energy into electrical energy the reverse of resistance.
نویز جوهانسون انرژی گرمایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند که عکس عمل مقاومت می باشد.
He's running out of energy.
و انرژیش تمام می شود
The insufficiency of energy, i.e.
علل مختلفی می تواند موجب ضعف عضلات شود.
Energy and Mode of Decay
انرژی و حالت خرابی

 

Related searches: Cost Cost Cost - Renewable Energy And Energy Efficiency - Share Of Renewable Energy In Gross Final Energy Consumption - Energy End-use Efficiency And Energy Services - Energy And Non Energy Related - Much Energy And Fill Your Storage Of Energy - High Energy Low Energy - Convert Mechanical Energy Into Electrical Energy - Natures Energy Energy - Energy Energy Star Recognized -