Translation of "permeability coefficient" to Persian language:


  Dictionary English-Persian

Coefficient - translation : Permeability - translation : Permeability coefficient - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Permeability is the inductance per unit length.
واحد تراوایی مغناطیسی هانری بر متر است.
, where is the activity coefficient of species X.
formula_7 که formula_8 ضریب فعالیت نوع X است.
This is also evident in Norway's low Gini coefficient.
یان ماین جزیره ای آتشفشانی بین نروژ و گروئنلند است.
For instance, in the above matrix example, the coefficient of above is just the trace of , , while the constant coefficient can be written as .
از مهمترین کاربردهای آن محاسبه ماتریس معکوس و ماتریس نمایی است که در زیر توضیح داده می شوندماتریس مربعی A را در نظر بگیرید.
This value is the fish eye effect optical distortion coefficient.
این مقدار ، ضریب اعوجاج نوری اثر چشم ماهی می باشد.
The magnetic permeability of a vacuum is 4π 10 7 H m (henry per meter).
ضریب خودالقایی خلا ۴π ۱۰ ۷ H m (هنری بر متر) است.
The Gini coefficient has already passed the dangerous line of 0.4.
ضریب گینی از مرزخطرناک 0.4 گذشته و هم اکنون
The Gini coefficient was proposed by Gini as a measure of inequality of income or wealth.
شاخص جینی(Gini coefficient) از لحاظ ریاضیاتی معمولا بر اساس منحنی لورنز تعریف می شود.
It depends on the intrinsic permeability of the material, the degree of saturation, and on the density and viscosity of the fluid.
برآورد از روی اندازه دانه ها formula_1 formula_2 و formula_3 پارامترهای تجربی بدست آمده از روی جنس خاک اند.
The relative shift in the Bragg wavelength, formula_26, due to an applied strain (formula_27) and a change in temperature (formula_28) is approximately given by, formula_29or, formula_30Here, formula_31 is the coefficient of strain , which is related to the strain optic coefficient formula_32.
تغییر نسبی در طول موج براگ،formula_26، به خاطر کرنش اعمالی (formula_27)و تغییر در دما (formula_28)به طور تقریبی با معادله زیر داده می شود formula_29formula_30در اینجاformula_31 ضریب کرنش است که به ضریب کرنش نوری formula_32 مربوط می شود.
The coefficient is , the indeterminates are and , the degree of is two, while the degree of is one.
متغیرها x و y هستند و درجه x برابر ۲ و درجه y برابر ۱ هستند.
Below the critical angle of attack, as the angle of attack increases, the coefficient of lift (Cl) increases.
معمولا هواپیما ها در هنگام فرود بیشترین زاویه حمله را برای بالهای خود ایجاد می کنند تا نیروی برآی بیشتری بگیرند.
A transmission coefficient describes the amplitude, intensity, or total power of a transmitted wave relative to an incident wave.
ضریب انتقال مشخص کننده دامنه، شدت، یا توان کل یک موج انتقالی نسبت به موج پیشامد است.
A temperature coefficient describes the relative change of a physical property that is associated with a given change in temperature.
ضریب دمایی به تغییرات یک ویژگی فیزیکی نسبت به تغییر دما به اندازه یک درجه کلوین گفته می شود.
According to Maxwell's equations, the speed of light in a vacuum is a universal constant, dependent only on the electrical permittivity and magnetic permeability of free space.
با توجه به این که در معادلات ماکسول، سرعت نور در خلأ ثابتی است جهانی، و تنها وابسته به گذردهی الکتریکی و نفوذپذیری مغناطیسی در فضای خلأ می باشد.
Linear algebra In linear algebra, the leading coefficient of a row in a matrix is the first nonzero entry in that row.
ضریب اصطکاک ضریب انبساط حرارتی ضریب انبساط حجمیضریب پیشگام در جبر خطی، به نخستین درایه غیرصفر سطر یک ماتریس گفته می شود.
A rank correlation coefficient measures the degree of similarity between two rankings, and can be used to assess the significance of the relation between them.
ضریب همبستگی رتبه ای درجه شباهت بین دو رتبه می باشد، و می توان از آن برای ارزیابی معناداری آماری ارتباط بین آن ها استفاده کرد.
constant pressure gas thermometer constant volume gas thermometer Liquid crystal thermometer liquid thermometer principle relation between temperature and volume of a liquid (Coefficient of thermal expansion).
constant pressure gas thermometer constant volume gas thermometer Liquid crystal thermometer دماسنج مایع principle relation between temperature and volume of a liquid (ضریب انبساط گرمایی).
Other uses Although the Gini coefficient is most popular in economics, it can in theory be applied in any field of science that studies a distribution.
اگر چه شاخص جینی در اقتصاد عامیت بیشتری دارد اما می تواند در تئوری ها در هر زمینه ای از مطالعات علمی که توزیع می شود به کار برده شود.
Scale independence the Gini coefficient does not consider the size of the economy, the way it is measured, or whether it is a rich or poor country on average.
اقتصاد با درآمد و شاخص جینی مشابه هنوز هم می تواند توزیع درآمدی خیلی متفاوتی داشته باشد (این درست است برای اندازه گیری هر واحد از یک توزیع).
The homogeneous form of the equation, written in terms of either the electric field or the magnetic field , takes the form formula_1where formula_2is the speed of light in a medium with permeability (), and permittivity (), and is the Laplace operator.
فرم همگن این معادله به هر دو شکل میدان الکتریکی E و میدان مغناطیسی B نوشته میشود formula_1 formula_2 formula_1 formula_4در اینجا formula_5 سرعت نور است 2 عملگر لاپلاس است.
While it does not bias the OLS coefficient estimates, the standard errors tend to be underestimated (and the t scores overestimated) when the autocorrelations of the errors at low lags are positive.
زمانی که براورد ضرایب OLS بدون تورش است، خطاهای استاندارد وقتی خود همبستگی خطاها در lagهای پایین مثبت است، کمتر از مقدار واقعی تخمین زده می شود (و t مقدار بیشتر از مقدار واقعی).
The Sargan test statistic can be calculated as formula_78 (the number of observations multiplied by the coefficient of determination) from the OLS regression of the residuals onto the set of exogenous variables.
آماره آزمون Sargan می تواند به صورت formula_19 (تعداد مشاهدات ضرب در دترمینان ضرایب) که از رگرسیون OLS باقیمانده ها بر روی مجموعه ای از متغیرهای برونرا به دست می آید.
The first one is the Engels coefficient, which explains that the cost of daily necessities has dropped its percentage all through the past decade, in terms of family income, to about 37 some percent.
اولی ضریب انگلس است، که توضیح می ده درصد هزینه مایحتاج روزانه از لحاظ درآمد خانواده، در طی ده سال گذشته، کاهش یافته و به حدود 37 درصد رسیده.
According to the coefficient of restitution, there are two special cases of any collision as written below A perfectly elastic collision is defined as one in which there is no loss of kinetic energy in the collision.
تکانه ی خطی کل بدون تغییر باقی می ماند، بنابراین می توان نوشت formula_1formula_2formula_3در اینجا کمیت Q وارد شده است تا بر کاهش یا افزایش خالص انرژی جنبشی, ناشی از برخورد، دلالت کند.
Resistance thermometer principle relation between temperature and electrical resistance of metals (platinum) (Electrical resistance), range 10 to 1,000 kelvins, application in physics and industry solid thermometer principle relation between temperature and length of a solid (Coefficient of thermal expansion).
حسگر لمسی principle relation between temperature and electrical resistance of metals (platinum) (مقاومت الکتریکی), range 10 to 1,000 kelvins, application in physics and industry solid thermometer principle relation between temperature and length of a solid (ضریب انبساط گرمایی).
The probability plot correlation coefficient is a quantity derived from the idea of Q Q plots, which measures the agreement of a fitted distribution with observed data and which is sometimes used as a means of fitting a distribution to data.
ضریب همبستگی نمودار احتمال مقداری است که از ایده نمودارهای Q Q به دست آمده است، و توافق یک توزیع ثابت را با داده مشاهده شده اندازه گیری می کند و گاهی به عنوان ابزاری برای تناسب یک توزیع به داده به کار می رود.
For the ranges of temperature values see Orders of magnitude (temperature) Energy carried by entropy or thermal energy This includes thermal capacitance or temperature coefficient of energy, reaction energy, heat flow ...Calorimeters are called passive if gauged to measure emerging energy carried by entropy, for example from chemical reactions.
This includes thermal capacitance or temperature coefficient of energy, reaction energy, انتقال گرما...Calorimeters are called passive if gauged to measure emerging energy carried by entropy, for example from chemical reactions.
Over the active dynamic range of most films, the density of the developed film is proportional to the logarithm of the total amount of light to which the film was exposed, so the transmission coefficient of the developed film is proportional to a power of the reciprocal of the brightness of the original exposure.
بصورت کلی دو نوع فیلم عکاسی رنگی در بازارهای مصرف کننده و حرفه ای موجود هستند فیلم اسلاید رنگی فهرست فیلم های عکاسی فیلم رول فیلم ۱۳۵1972 TIME LIFE INternational (Nederland) B.v Original English Language edition published in the United States.

 

Related searches: Permeability Coefficient - Coefficient Of Permeability - Water Permeability Coefficient - Permeability - Air Permeability - Water Vapour Permeability - Magnetic Permeability - Vascular Permeability - Water Vapor Permeability - Water Permeability -