Translation of "some debate" to Persian language:


  Dictionary English-Persian

Debate - translation : Some - translation : Some debate - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

However, the role of some of these factors is under debate.
از سوی دیگر، این مساله حاصل فعالیت های نادرست کشاورزی است.
However, some have argued that defining the debate between realism and idealism in terms of a great debate is a misleading caricature and so described the great debate as a myth.
با این حال، برخی استدلال کرده اند که تعریف مناظره میان رئالیسم و ایده آلیسم به عنوان مناظره بزرگ، کاریکاتوری گمراه کننده است، همچنانکه مناظره بزرگ را نیز یک افسانه می خوانند.
Chris Anderson We're having a debate. The debate is over the proposition
کریس اندرسن ما یک مناظره داریم مناظره در مورد این موضوع که
I'm not gonna debate!
نمي خوام باهات بحث كنم!
And I think some dispassionate, quantitative reasoning could really bring a great deal to the debate.
ومن فکرمیکنم مقداری بی طرفی و استدلالهای کم ی در مسائل واقعا میتواند به این بحث کمک کند. ومن فکرمیکنم مقداری بی طرفی و استدلالهای کم ی در مسائل واقعا میتواند به این بحث کمک کند.
The inter paradigm debate was a debate between liberalism, realism and radical international relations theories.
مناظره میان پارادایمی مناظره ای میان لیبرالیسم، واقع گرایی و نظریه های روابط بین الملل رادیکال بود.
The attitude of the Tertiary is the subject of some debate and therefore is not normally indicated i.e.
اناگرام های شخصیت یک نوع گونه شناسی شخصیت انسانی که دارای ۹ تیپ شخصیتی است و آزمون آن بسیار پرکاربرد است.
Chris Anderson We're having a debate.
کریس اندرسن ما یک مناظره داریم
I'm not gonna debate you, Jerry.
من نمي خوام باهات بحث کنم ، جري .
I'm not gonna debate you, Jerry.
من نمي خوام باهات بحث كنم ، جري .
As with the first debate, the second debate focused on the issues of security, the economy, and corruption.
اشرف غنی احمدزی، عبدالله عبدالله، زلمی رسول، عبدرحیم وردک و عبدالقیوم کرزی از شرکت کنندگان این مناظره بودند.
Debate Does the world need nuclear energy?
مناظره آیا جهان به انژی هسته ای احتایج دارد
Rory Sutherland Now, naturally, a debate raged.
خب، طبیعتا، یک مباحثه صورت گرفت.
Brazil Bloggers are debate starters Global Voices
برزیل قدرت بلاگ ها
I'm not gonna sit here and debate.
نمي خوام اينجا بشينم و باهات بحث کنم.
A paraphrase of a quote by Virginia Woolf, and there's some debate as to what she actually meant by that.
به گفته ویرجینیا وولف. البته مورد بحثه که در واقع مقصودش چی بوده.
Because they are not connected with a cloud base, there is some debate as to whether or not gustnadoes are tornadoes.
فواره زمین هم چنین ابری از گردوغبار تولیدمی کند که با توجه به مکانیک های مختلف پیچندها هنگام تماس با زمین شکل می گیرد.
Michael Sandel The lost art of democratic debate
مایکل سندل هنر از دست رفته ی مباحثه ی دموکراتیک
And that triggered a debate in the U.K.
و این باعث راه اندازی یک مناظره در انگلستان شد
Afghanistan Journalists fined for language debate Global Voices
افغانستان جریمه بخاطر فارسی
There is an ongoing debate about nuclear power.
مذاکرات انرژی هسته ای به طور مداوم وجود دارد.
Every single debate has been sponsored by Clean Coal.
هر کدام از مباحثات توسط ذغال پاک تامین شد.
(A Storify of the debate can be found here ).
تاثیر مباحثه بر اساس Tweet tag.
Debate is a method of interactive and representational argument.
مناظره یا مناظره کردن، روش رسمی استدلال تعاملی و نمایش یافتنی است.
The number of species is a matter of debate.
اعضا و تعداد آن ها در هر سرده جای بحث است.
Well, I screwed the debate team in high school.
ميدوني من عضو گروه بحث مدرسمون بودم
We were just having a debate about wedding kisses.
ما يه بحث درباره نحوه بوسيدن عروسي داشتيم
So arguing against, a man who's been at the nitty, gritty heart of the energy debate and the climate change debate for years.
حالا نظر مخالف مردی که سالها در زیر و بم مناظرات انرژی و تغییرات محیط زیست بوده.
After five years of debate, it passed this past February.
بعد از پنج سال بحث، بالاخره این قانون در ماه فوریه تصویب شد.
The Warren Flew Debate on the Existence of God Debate between Thomas Bratton Warren and Antony Garrard Newton Flew, Denton, Texas 20 23 September 1976.
The Warren Flew Debate on the Existence of God Debate between Thomas Bratton Warren and Antony Garrard Newton Flew, دنتون، تگزاس 20 23 September 1976.
First Great Debate The First Great Debate also known as the Realist Idealist Great Debate was a dispute between idealists and realists which took place in the 1930s and 1940s and which was fundamentally about how to deal with Nazi Germany.
اولین مناظره بزرگ که با عنوان مناظره بزرگ واقعگرا آرمانگرا شناخته می شود، اختلافی میان ایدئالیست ها و واقع گرایان بود که در دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ میلادی و در ارتباط با چگونگی مقابله با آلمان نازی روی داد.
The debate on whether ICANN should be under the jurisdiction of the U.S. has been going on for some time, and has not been resolved.
سازمان ICANN هنوز واکنشی به صدور این حکم از خود نشان نداده اما بر اساس حکم دادگاه 10 روز فرصت دارد تا نسبت به آن واکنش نشان دهد.
The debate has since shifted to social networks and the blogosphere.
هم اکنون این مباحثات به فضای شبکه های اجتماعی و وبلاگ ها کشیده شده است.
By going back to Plato, he revived the nominalist realist debate.
او به وسیله چارلز تاس به ریاست فرهنگستان ایرلند انتخاب گردید.
I will not be drawn into another financial debate with you.
باتوبه ديگهواردبحثمالينميشم. واقعا نميخوام.
I really will not. There's been hardly any debate at all.
بهسختيبا تو بحثبوده.
Now, this is of course a topic of philosophical debate for centuries.
البته این قرنها جزو یکی از بحثهای فلسفی بوده است.
Tweet debate on the Benefits and Drawbacks of Citizen Journalism Global Voices
بحث توییتری درباره منافع و موانع شهروند خبرنگاری
And by the way, that's one of the reasons that I'm not interested in the debate about I.Q., about whether some groups have higher I.Q.s than other groups.
و راستی! این یکی از دلایل عدم علاقه ی من به بحث در مورد اندازه ی بهره هوشی است. در مورد اینکه آیا بعضی گروه ها بهره هوشی بالاتری نسبت به گروه های دیگر دارند.
Sauerbruch position towards the Nazi government is ambiguous and the subject of debate.
موضع زائربروخ نسبت به دولت نازی شک برانگیز و مورد بحث است.
The academic debate between these two theories is extremely polarized and often hostile.
بحث علمی میان این دو نظریه به شدت جانب دارانه و اغلب خصومت آمیز است.
The origins of speech are unknown and subject to much debate and speculation.
اصول گفتار ناشناخته اند و موضوع بحش و تفکرهای بسیاری هستند.
The causes of variability are a matter of great debate among SLA researchers.
علل این تغییرات موضوع مباحثات فراوانی در تحقیقات یادگیری زبان دوم است.
I didn't realize this was going to turn into a charged political debate.
نمیدونستم جلسه شام امشب قراره تبدیل به جدل و مباحثه سیاسی بشه.
Let's take a final example that's prominent in contemporary political debate same sex marriage.
بیاید آخرین مثال رو هم بررسی کنیم این مورد در مباحثه های سیاسی امروزی برجسته هست ازدواج هم جنس گرایان.

 

Related searches: Some Debate - There Has Been Some Debate - There Is Some Debate - Subject Of Some Debate - Has Been Some Debate - Topic Of Some Debate - Give Rise To Some Debate - Is The Subject Of Some Debate - Matter Of Some Debate - A Matter Of Some Debate -