Translation of "a bad cough" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

A bad cough - translation : Cough - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You speak of love like it was a bad cough.
Mówi pani o miłości, jakby to był dręczący kaszel.
This was bad! Man, I was I cough. I was sick.
A to było okropne! O matko, ja Kaszlałem. Byłem chory.
I should hardly have thought that a bad cough was any aid to salvation. Then, I'm not a theologian.
Powinienem był się domyślić, że zły kaszel miał być pomocą w zbawieniu, ale nie jestem teologiem.
cough cough
(kaszel)
I used to be a train driver, you know, cough, cough.
Kaf, kaf Byłem kiedyś konduktorem lokomotywy!
I have a cough.
Mam kaszel.
It's a winter cough.
Wszystko przez tą zimę.
A cough drop queen?
Królowa kropli na kaszel?
It's just a cough.
To tylko kaszel.
Whooping cough, violent cough, the hundred day cough all names for Pertussis.
Krztusiec, napady kaszlu, 100 dniowy kaszel wszystkie nazwy kokluszu.
That s a fine piece of work you ve got there, my lad, cough, cough!
Piękna robota, chłopcze! Ja się na tym znam!
You got a mean cough.
Ten kaszel jest podejrzany.
ut ra Cough A cough may occur within seconds to minutes after inhaling EXUBERA.
Kaszel zwykle ol
Cough
kaszel
Cough
Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często duszność Rzadko kaszel
Cough
hipoglikemia
Cough
Kaszel
cough
cough
kaszel
cough
kaszel
Cough
Kaszel
Cough
Kaszel
Cough
Często
I cough.
Kaszlałem.
tinnitus cough
kaszel
breathlessness, cough
trudności w oddychaniu, duszności, kaszel
Cough od
Kaszel
Asthma, cough
Astma, kaszel
Uncommon cough
Niezbyt często kaszel
Cough, Rhinorrhoea,
( 1 10 000, 1 1 000)
Dyspnoea, cough
nudności , ból brzucha
dyspnoea, cough
duszność, kaszel
Dyspnoea, cough
Kaszel, duszność
Cough Rhinorrhoea
Kaszel
Dyspnoea, cough
Duszność, kaszel
Palpitation Cough
Kaszel
Interrogative cough.
Kaszel pytających.
Cough medicine.
To od lekarstwa na kaszel.
Cough. Inhale.
Proszę kaszlnąč.
If I have a cold, you cough.
Łapię przeziębienie, ty kaszlesz.
Whoever heard of a cough drop queen?
Nigdy o niej nie słyszałem!
Cough Cough has been reported with the use of ACE inhibitors.
Kaszel Opisywano występowanie kaszlu w trakcie stosowania inhibitorów ACE.
Cough Cough has been reported with the use of ACE inhibitors.
Donoszono o występowaniu kaszlu podczas stosowania inhibitorów ACE.
But later produces a violent and persistent cough, a cough that leaves children gasping for air creating the distinct whooping sound.
Później powoduje gwałtowny i przewlekły kaszel, powodujący ciężki oddech u dzieci i specyficzne sapanie.
Cough, nasal symptoms
Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia Często kaszel, objawy ze strony nosa

 

Related searches: Cough Cough - Bad Cough - A Bad Cough - Bad Bad Bad - Cough - Whooping Cough - Cough Up - Chesty Cough - Productive Cough - Dry Cough -