Translation of "automatic transfer system" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Automatic - translation : Automatic transfer system - translation : System - translation : Transfer - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

automatic safety system.
mm, zabezpieczony nakrywką tłoka z elastomeru chlorobutylu. wa
Automatic Identification System
System automatycznej identyfikacji
With automatic transfer of workpiece between each operation
Łożyska toczne
With automatic transfer of workpiece between each operation
Ze staliwa
e automatic safety system.
Nie wszystkie rodzaje ez
e automatic safety system.
Nie wszystkie rodzaje opakowań ez
Picture E Syringe automatic system
Rysunek E Strzykawka z systemem automatycznym
Picture E Syringe automatic system 9.
9.
Automatic classification programs can extract index, category, and transfer data autonomously.
Programy automatycznej klasyfikacji mogą wyodrębnić indeks i kategorię oraz przesłać dane w sposób autonomiczny.
Separate transfer system.
Oddzielny system mieszania.
Syringe with an automatic needle protection system
Strzykawka z automatycznym systemem zabezpieczającym igłę
Automatic control and alarm system (R 53.4)
Automatyczne sterowanie i system alarmowy (R 53.4)
Solution for injection, 2 pre filled syringes with an automatic safety system Solution for injection, 7 pre filled syringes with an automatic safety system Solution for injection, 10 pre filled syringes with an automatic safety system Solution for injection, 20 pre filled syringes with an automatic safety system
Roztwór do wstrzykiwań, 2 ampułko strzykawki z automatycznym systemem zabezpieczającym Roztwór do wstrzykiwań, 7 ampułko strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym Roztwór do wstrzykiwań, 10 ampułko strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym Roztwór do wstrzykiwań, 20 ampułko strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym
Vocational Qualification Transfer System (VQTS)
System przenoszenia kwalifikacji zawodowych (VQTS)
transfer system for VET (ECVET).
Kredytowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).
The computer stopped working after an automatic system update.
Komputer przestał działać po automatycznej aktualizacji systemu.
pre filled syringe (glass) with an automatic safety system
ampułko strzykawka (szklana) z automatycznym systemem zabezpieczającym
pre filled syringe (glass) with an automatic safety system
ampułko strzykawka 0, 4 ml (szklana) z automatycznym systemem zabezpieczającym
automated calling system without human intervention (automatic calling machine),
automatyczny system wywołujący bez udziału rozmówcy (automatyczne urządzenie wywołujące),
General system, recognition of professional experience and automatic recognition .
System ogólny, uznawanie doświadczenia zawodowego i automatyczne uznawanie kwalifikacji zawodowych
EU 1 02 206 005 2 pre filled syringes with an automatic safety system EU 1 02 206 006 7 pre filled syringes with an automatic safety system EU 1 02 206 007 10 pre filled syringes with an automatic safety system EU 1 02 206 008 20 pre filled syringes with an automatic safety system
EU 1 02 206 005 2 ampułko strzykawki z automatycznym systemem zabezpieczającym EU 1 02 206 006 7 ampułko strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym EU 1 02 206 007 10 ampułko strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym EU 1 02 206 008 20 ampułko strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym
EU 1 02 206 001 2 pre filled syringes with an automatic safety system EU 1 02 206 002 7 pre filled syringes with an automatic safety system EU 1 02 206 003 10 pre filled syringes with an automatic safety system EU 1 02 206 004 20 pre filled syringes with an automatic safety system
EU 1 02 206 001 2 ampułko strzykawki z automatycznym systemem zabezpieczającym EU 1 02 206 002 7 ampułko strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym EU 1 02 206 003 10 ampułko strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym EU 1 02 206 004 20 ampułko strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym
EU 1 02 206 009 2 pre filled syringes with an automatic safety system EU 1 02 206 010 7 pre filled syringes with an automatic safety system EU 1 02 206 011 10 pre filled syringes with an automatic safety system EU 1 02 206 018 20 pre filled syringe with an automatic safety system
EU 1 02 206 009 2 ampułko strzykawki z automatycznym systemem zabezpieczającym EU 1 02 206 010 7 ampułko strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym EU 1 02 206 011 10 ampułko strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym EU 1 02 206 018 20 ampułko strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym
EU 1 02 206 012 2 pre filled syringes with an automatic safety system EU 1 02 206 013 7 pre filled syringes with an automatic safety system EU 1 02 206 014 10 pre filled syringes with an automatic safety system EU 1 02 206 019 20 pre filled syringe with an automatic safety system
EU 1 02 206 012 2 ampułko strzykawki z automatycznym systemem zabezpieczającym EU 1 02 206 013 7 ampułko strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym EU 1 02 206 014 10 ampułko strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym EU 1 02 206 019 20 ampułko strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym
EU 1 02 206 015 2 pre filled syringes with an automatic safety system EU 1 02 206 016 7 pre filled syringes with an automatic safety system EU 1 02 206 017 10 pre filled syringes with an automatic safety system EU 1 02 206 020 20 pre filled syringe with an automatic safety system
EU 1 02 206 015 2 ampułko strzykawki z automatycznym systemem zabezpieczającym EU 1 02 206 016 7 ampułko strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym EU 1 02 206 017 10 ampułko strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym EU 1 02 206 020 20 ampułko strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym
Austria Vocational Qualification Transfer System (VQTS)
Promowanie zaawansowanych innowacji edukacyjnych w szkoleniach z dziedziny pediatrii.
Open the transfer system cap and connect the syringe to the transfer system by screwing it in clockwise.
Otwórz osłonkę ochronną systemu mieszania i podłącz strzykawkę do systemu mieszania, wkręcając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
automatic brake system not working in the case of trailers
niepracujący system hamulców automatycznych w przypadku przyczep
The automatic identification system (AIS) will be required from 15m.
Z kolei od długości 15 m obowiązywać będzie automatyczny system identyfikacji (AIS).
PHARMACEUTICAL FORM AND CONTENTS ng lo Solution for injection, 2 pre filled syringes with an automatic safety system Solution for injection, 7 pre filled syringes with an automatic safety system Solution for injection, 10 pre filled syringes with an automatic safety system no
Roztwór do wstrzykiwań, 2 ampułko strzykawki z automatycznym systemem zabezpieczającym Roztwór do wstrzykiwań, 7 ampułko strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym wo
PHARMACEUTICAL FORM AND CONTENTS ng lo Solution for injection, 2 pre filled syringes with an automatic safety system Solution for injection, 7 pre filled syringes with an automatic safety system Solution for injection, 10 pre filled syringes with an automatic safety system no
Roztwór do wstrzykiwań, 7 ampułko strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym Roztwór do wstrzykiwań, 10 ampułko strzykawek z automatycznym systemem zabezpieczającym wo
The national credit transfer system is used for credit accumulation and transfer.
Krajowy system transferu punktów stosuje się do celów akumulacji i transferu punktów.
Where the national system enables the automatic transfer of national alerts to SIS, as set out in the previous paragraph, the deletion of a SIS related alert in the national database should also lead to an automatic deletion of its SIS equivalent.
W przypadkach gdy krajowy system umożliwia automatyczny przekaz wpisów krajowych do SIS zgodnie z poprzednim ustępem, usunięcie wpisu związanego z SIS z krajowej bazy danych powinno również spowodować automatyczne usunięcie odpowiadającego mu wpisu w SIS.
Securities settlement system (SSS) a transfer system for settling securities transactions.
System rozrachunku papierów wartościowych (ang. securities settlement system SSS) system umożliwiający utrzymywanie i transfer papierów wartościowych.
Presentation 02 (with separate MiniSpike transfer system)
Schemat 02 (z oddzielnym systemem mieszania MiniSpike)
Presentation 02 (with separate MiniSpike transfer system)
7 Schemat 02 (z oddzielnym systemem mieszania MiniSpike)
Unscrew the syringe from the transfer system.
Odłącz strzykawkę od systemu mieszania.
European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)
, ela styczna i poj e mna p r ze s tr ze ń
Introduction of a European credit transfer system
Wprowadzenie Europejskiego Systemu Przenoszenia Punktów Kredytowych.
European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)
Punkty przyznaje się dopiero po ukończeniu kształcenia i ocenie jego wyników.
pre filled syringe (glass) 0.6 ml with an automatic safety system
ampułko strzykawka 0, 6 ml (szklana) z automatycznym systemem zabezpieczającym
pre filled syringe (glass) 0.8 ml with an automatic safety system
ampułko strzykawka 0, 8 ml (szklana) z automatycznym systemem zabezpieczającym
pre filled syringe (glass) 0.4 ml with an automatic safety system
ampułko strzykawka 0, 4 ml (szklana) z automatycznym systemem zabezpieczającym
Logistics, how about the Denver international airport automatic baggage handling system.
Katastrofa logistyczna na lotnisku w Denver z systemem automatycznej obsługi bagażów.
Completion date for the Secured European System for Automatic Messaging (SESAME)
Data ukończenia systemu SESAME (Secured European System for Automatic Messaging bezpieczny europejski system automatycznego przekazywania wiadomości)

 

Related searches: Automatic Transfer System - Automatic Debit Transfer System - Automatic Transfer Switch - Automatic Transfer - Automatic Debit Transfer - Automatic Onward Transfer - Automatic Bank Transfer - Automatic Load Transfer - Automatic Transfer Switching - Automatic Transfer Machine -