Translation of "business enterprise" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Business - translation : Business enterprise - translation : Enterprise - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Business Enterprise
Przedsiębiorstwa
Business Enterprise
Szkolnictwawyższego
Business enterprise
Przedsiębiorstw
Business enterprise sector
Sektor przedsiębiorstw
(Source DG Enterprise, business observatory)
(Źródło DG ds. Przedsiębiorstw, centrum monitorowania przedsiębiorstw)
Business culture at the enterprise 0.14
kultura przedsiębiorstwa 0,14
(c) cooperation with media, business and enterprise
(c) współpracy z mediami, światem biznesu i przedsiębiorstwami
enterprise, the business base, numbers and sizes
umiejętności i kwalikacje
4.3 Creative and cultural enterprise and business models
4.3 Kreatywna i kulturalna przedsiębiorczość a modele biznesowe
Enterprise Europe Network Business Support at Your Doorstep
Sieć Entreprise Europe wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki
Improve the business environment Drive forward enterprise privatisation.
Poprawa otoczenia biznesu Należy poczynić postępy w prywatyzacji przedsiębiorstw.
R D statistics in the business enterprise sector
Statystyki B R w sektorze przedsiębiorstw
Rural business creation and development ation and enterprise development.
Państwa członkowskie wykorzystują ten instrument w różnym stopniu.
The only way out of poverty is through business enterprise.
Ubóstwo można zwalczyć tylko przedsiębiorczością.
Enterprise Europe Network making the business case for intelligent energy
Sieć Enterprise Europe szansa dla inteligentnej energii
Precise identification of the applicant enterprise Name or Business name .......................................................................................................................
Dokładna identyfikacja przedsiębiorstwa wnioskodawcy Imię i nazwisko lub nazwa...............................................................................................................................................................................
encouraging a business environment favourable to innovation, enterprise development and growth
wspieranie otoczenia biznesu sprzyjającego innowacji, rozwojowi i wzrostowi przedsiębiorstw
encouraging a business environment favourable to innovation, enterprise development and growth
wspieranie otoczenia gospodarczego sprzyjającego innowacji, rozwojowi i wzrostowi przedsiębiorstw
4) Create dedicated women s business centres, offering essential information on enterprise development.
4) Utworzenie specjalnych ośrodków przedsiębiorczości kobiet oferujących podstawowe informacje w sprawie rozwoju przedsiębiorstw.
It was a strictly business enterprise to support a home and family.
To życie mnie do tego zmusiło. Miałem na utrzymaniu rodzinę.
Awards Veritas was announced as Best International Business in the HSBC Start up Stars awards 2010, Most Promising New Business in the Swansea Bay Business Awards 2011, and Best Welsh Enterprise in the Lloyds Enterprise Awards 2012.
Nagrody Veritas został ogłoszony jako Najlepszy międzynarodowy biznes przez HSBC Start up StarsAwards 2010 Najbardziej Obiecujący się Nowy Biznes w Swansea Bay przez Nagrody Biznesu 2011, oraz Najlepsze walijskie przedsiębiorstwo przez Lloyds TSB Nagrody Przedsiębiorczości 2012.
Based on the Commission s Communication on the Small Business Act, DG Enterprise and Industry is working to promote female enterprise and a business environment that helps women create and grow companies.
Zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie programu Small Business Act DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu prowadzi działania na rzecz promowania działalności gospodarczej kobiet oraz takiego otoczenia biznesowego, które ułatwia kobietom założenie i rozwój własnej firmy. firmy.
Solutions can provide intranet services to employees (B2E), and can also include enterprise portals for business to business (B2B), business to government (B2G), government to business (G2B), or other business relationships.
Systemy ECM mogą być wykorzystywane jako rozwiązania intranetowe na rzecz pracowników (B2E), ale mogą także obejmować portale korporacyjne dla business to business (B2B), business to government (B2G), government to business (G2B) lub innych relacji biznesowych.
Financial returns are ploughed back into the enterprise a business form brings access to private finance and a sustainable footing for the enterprise.
Zyski finansowe są reinwestowane w przedsiębiorstwie forma prawna umożliwia dostęp do prywatnego finansowania i zapewnia stabilną podstawę działalności przedsiębiorstwa.
For this quiz, let's consider an example where we're selling business intelligence software into an enterprise customer, a large business.
W tym quizie weźmy za przykład oprogramowanie do zbierania i przetwarzania danych, które sprzedajemy klientowi biznesowemu dużej firmie.
(g) promotion of business cooperation, enterprise development, financial cooperation and cooperation between institutions representing the business sector (e.g. chambers of commerce)
g) promowanie współpracy gospodarczej, rozwoju przedsiębiorstw, współpracy finansowej i współpracy między instytucjami reprezentującymi sektor gospodarczy (np. izby handlowe)
In a business to business enterprise sale you might get away with talking to less than 20 customers, and that's a great number.
W sprzedaży typu B2B (ang. Business to Business) może wystarczyć rozmowa z mniej niż 20 konsumentami i to już jest naprawdę duża liczba.
in accordance with commercial considerations means consistent with customary business practices of a privately held enterprise in the relevant business or industry and
Jeżeli działanie podmiotu objętego niniejszą Umową jest zgodne z art. 18.4 i rozdziałem siedemnastym (Polityka konkurencji), obowiązek przewidziany w ust. 1 nie ma zastosowania
Our business model is helping others replicate our enterprise and our goal is mutually assured abundance
Nasz model biznesowy to pomaganie innym w replikowaniu naszej firmy i naszym celem jest wzajemnie zagwarantowana obfitość
Civic renewable energy is also associated with innovative business models, social enterprise development and increased cooperation.
Obywatelska energetyka odnawialna wiąże się także z innowacyjnymi modelami biznesowymi, rozwojem przedsiębiorczości społecznej i umocnieniem współpracy.
Partner enterprise Linked enterprise
e Przedsiębiorstwo partnerskie e
Whenever a business is in need of advice, it can contact the local Enterprise Europe Network centre.
W przypadku gdy przedsiębiorstwo potrzebuje porady, może skontaktować się z lokalnym centrum Enterprise Europe Network.
An enterprise benefits from both the financial input and the experience and expertise offered by business angels.
Wybrana firma korzysta nie tylko z zastrzyku finansowego, lecz także z oferowanego przez nich doświadczenia.
Business visitor needs to be employed by an enterprise other than a non profit organisation, otherwise Unbound.
(CPC 9312 oraz część 85201)
This Annex includes any entity designated as a government business enterprise pursuant to the Finance Act, S.N.S.
Prowincje i terytoria Manitoba, Nowa Fundlandia i Labrador, Nowy Brunszwik, Nowa Szkocja, Terytoria Północno Zachodnie, Nunavut, Wyspa Księcia Edwarda lub Jukon mogą odstąpić od stosowania niniejszego rozdziału w celu wsparcia regionalnego rozwoju gospodarczego, bez udzielania nienależnego wsparcia działalności monopolistycznej.
9.See footnote 5 page 9 for a definition of business angel. The financialinvolvement of business angels in an enterprise must be below 1,250,000 euro.
Definicję aniołów biznesu ( business angels ) zawiera przyp. 5 na str. 9.Kapitał zainwestowany przez anioły biznesu w przedsiębiorstwo niemoże przekraczać 1 250 000 euro.
This Recommendation has been the subject of extremely wide ranging discussions with business organisations, with the Member States and individual business experts within the Enterprise Policy
Niniejsze zalecenie było przedmiotem dyskusji prowadzonych na bardzo szeroką skalę z organizacjami przedsiębiorców, Państwami Członkowskimi i indywidualnymi ekspertami gospodarczymi w ramach Zespołu ds. Po
DG Enterprise Industry website www.europa.eu.int comm enterprise networks eic eic.html The organisation of Business Green Daysalso increases awareness of environmental issues among SMEs, stressed Paolo Veneruso from the Turin EIC.
Strona internetowa Dyrekcji Generalnejds. Przedsi biorstw i Przemys u www.europa.eu.int comm enterprise networks
Enterprise, in particular SMEs, to secure an environment and access to finance which help realise Europe s business potential
Przedsiębiorstwa, szczególnie MŚP zagwarantowanie takiego otoczenia biznesu i dostępu do finansowania, które przyczyni się do zrealizowania potencjału europejskiej przedsiębiorczości.
1.2 Entrepreneurship in Europe is regularly considered as business start up, SMEs, the profit and social enterprise sectors.
1.2 Przedsiębiorczość w Europie jest zazwyczaj rozumiana jako rozpoczynanie działalności gospodarczej, MŚP, sektor zysków i sektor przedsiębiorstw społecznych.
Source Eurostat, SBS, Breakdown of main indicators by enterprise size class, non financial business economy, 2003, EU 25
99,8 wszystkich europejskich rm, 67,1 miejsc pracy w sektorze prywatnym, Ponad 80 zatrudnienia w niektórych sektorach przemysłu, np. w sektorze produkcji wyrobów metalowych, budownictwa i meblarstwa.
to the existing Multiannual Programme on enterprise and small business, White says. But it is more than that.
Komisja Europejska zaproponowała nowy, siedmioletni Program na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP), który będzie realizowany równolegle z Siódmym Ramowym Programem Badawczym (PR7) od 2007 r.
AT Business visitor needs to be employed by an enterprise other than a non profit organisation, otherwise Unbound.
W BG, CZ, DE, LT, LV, RO, SK test potrzeb ekonomicznych.
Facilitate an exchange of social enterprise non profit business models, their specific logic relative to traditional for profit business models, based on the results of mapping results
Ułatwić wymianę niekomercyjnych modeli biznesowych przedsiębiorstw społecznych z uwzględnieniem ich odmiennej logiki w stosunku do komercyjnych modeli działalności opartych na wynikach analizy rezultatów
Breakdown of main indicators in the EU 25 s business economy by enterprise size class, 2001, share of total
Główne wskaźniki gospodarcze dotyczące przedsiębiorstw w UE 25, w rozbiciu wg wielkości przedsiębiorstwa, 2001 r., udziału w całości

 

Related searches: Enterprise To Enterprise - Enterprise 2.0 And Social Enterprise - Business Enterprise - Enterprise Business - Minority Business Enterprise - Enterprise Business Solutions - Enterprise Business Services - Women Business Enterprise - Small Business Enterprise - Business Enterprise Sector -