Translation of "common foreign and security and defence policy" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

the common foreign and security policy (CFSP) and the European security and defence policy (ESDP).
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO).
The common security and defence policy shall be an integral part of the common foreign and security policy.
Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony stanowi integralną część wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
The common security and defence policy shall be an integral part of the common foreign and security policy.
Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony stanowi integralną część wspólnej politykizagranicznej i bezpieczeństwa.
The common security and defence policy shall be an integral part of the common foreign and security policy.
Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony stanowi integralną część wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
Foreign, security and defence policy
Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony
Directorate Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP) Commission Coordination and contribution
Dyrekcja ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) i Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obronna (EPBO) Koordynacja i wkład Komisji
Directorate Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP) Commission Coordination and contribution
Dyrekcja ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) i Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO) Koordynacja i wkład Komisji
Directorate A Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP) Commission Coordination and contribution
Dyrekcja A Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB) oraz Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO) Koordynacja i wkład Komisji
1.The common security and defence policy shall be an integral part of thecommon foreign and security policy.
1.Wspólna polityka bezpieczeństwa i obronna stanowi integralnączęśćwspól nej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
Foreign, security, defence policy.
Polityka społeczna i zatrudnienie
External relations and foreign, security and defence policy
Stosunki zewnętrzne oraz polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony
THE COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY
WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY
Common Security and Defence Policy (CSDP).
wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB).
EU Common Security and Defence Policy
europejska polityka bezpieczeństwa i obrony
Common security and defence policy (CSDP)
Ponadto zwykła procedura ustawodawcza będzie stosowana w ponad 40 nowych dziedzinach polityki, co daje całkowitą liczbę 73 dziedzin.
THE COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY
WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY
(b) the whole of the Union's external action, namely common foreign and security policy, European security and defence policy, foreign trade, development cooperation and humanitarian aid.
b) całością zewnętrznych działań Unii, mianowicie wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, polityką bezpieczeństwa europejskiego i polityką obronną, handlem zagranicznym, współpracą w zakresie rozwoju oraz pomocą humanitarną.
the whole of the European Union's external action, namely common foreign and security policy, European security and defence policy, foreign trade, development cooperation and humanitarian aid.
całości zewnętrznych działań Unii Europejskiej, mianowicie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, handlu zagranicznego, współpracy w zakresie rozwoju oraz pomocy humanitarnej.
The development of Europe's common foreign and security policy and Europe's security and defence capabilities requires a space dimension.
Rozwój wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa i zdolności obronnych Europy wymaga uwzględnienia wymiaru przestrzeni kosmicznej.
COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY
WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA
Common Foreign and Security Policy
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY
WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA
Common foreign and security policy
197 negocjacji, jeśli to konieczne w dwóch etapach, oraz do poprawy dostępu do rynku UE, począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r.
Common foreign and security policy
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Common foreign and security policy
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Common foreign and security policy
Wydatki rolne i płatności bezpośrednie
Common foreign and security policy
Inne programy i agencje
Common foreign and security policy
Wspólna polityka zagraniczna ibezpieczeństwa
Common Foreign and Security Policy
Domena Wspólnoty (większość obszarów wspólnej polityki)
Common foreign and security policy
Pomoc państwa
Common foreign and security policy
Prawo instytucjonalne Rolnictwo
This is part of the defence aspect of the EU s common foreign and security policy.
Działanie to jest elementem wymiaru obrony wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii.
This is part of the defence aspect of the EU s common foreign and security policy.
Liczba ta zasadniczo odzwierciedla liczbę ludności danego kraju, jednak jest ona ustalana na korzyść mniejszych krajów.
Twice a year it shall hold a debate on progress in implementing the common foreign and security policy, including the common security and defence policy.
Dwa razy w roku przeprowadza on debatę o postępach w realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
Twice a year it shall hold a debate on progress in implementing the common foreign and security policy, including the common security and defence policy.
Dwa razy w roku przeprowadza on debatę o postępach w realizacji wspólnej politykizagranicznej i bezpieczeństwa, w tym wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
Twice a year it shall hold a debate on progress in implementing the common foreign and security policy, including the common security and defence policy.
Dwa razy w roku przeprowadza on debatę o postępach w realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tym wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
(b) the whole of the European Union s external action, namely common foreign and security policy, European security and defence policy, foreign trade, development cooperation and humanitarian aid.
przez Radę Europejską, z uwzględnieniem zasad działania unii gospodarczej i walutowej b) całości zewnętrznych działań Unii Europejskiej, mianowicie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, handlu zagranicznego, współpracy w zakresie rozwoju oraz pomocy humanitarnej.
Contributing to security in the world Common foreign and security policy European security strategy and European security and defence policy Middle East peace process Reconstruction process
Europejska strategia bezpieczeństwa oraz europejska polityka bezpieczeństwa i obrony
1.8 The EESC suggests that the ENP must not dissociate from the Common Foreign and Security Policy (CFSP) and the Common Security and Defence Policy (CSDP).
1.8 EKES sugeruje, że EPS nie powinna separować się od wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz od wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO).
The Union's competence in matters of common foreign and security policy shall cover all areas of foreign policy and all questions relating to the Union's security, including the progressive framing of a common defence policy that might lead to a common defence.2.
Kompetencje Unii w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa obejmują wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i wszelkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa Unii, w tym stopniowe określanie wspólnej polityki obrony, która może prowadzić do wspólnej obrony.2.
The Union's competence in matters of common foreign and security policy shall cover all areas of foreign policy and all questions relating to the Union's security, including the progressive framing of a common defence policy that might lead to a common defence.
Kompetencje Unii w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa obejmują wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i ogół kwestii dotyczących bezpieczeństwa Unii, w tym stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która może prowadzić do wspólnej obrony.
The Union's competence in matters of common foreign and security policy shall c overall areas of foreign policy and all questions relating to the Union's security, including the progressive framing of a common defence policy that might lead to a common defence.
Kompetencje Unii w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa obejmują wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i ogół kwestii dotyczących bezpieczeństwa Unii, w tym stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która może prowadzić do wspólnej obrony.
The Union s competence in matters of common foreign and security policy shall cover all areas of foreign policy and all questions relating to the Union s security, including the progressive framing of a common defence policy that might lead to a common defence.
Kompetencje Unii w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa obejmują wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i ogół kwestii dotyczących bezpieczeństwa Unii, w tym stopniowe określanie wspólnej polityki obronnej, która może prowadzić do wspólnej obrony.
The Union's competence in matters of common foreign and security policy shall cover all areas of foreign policy and all questions relating to the Union's security, including the progressive framing of a common defence policy that might lead to a common defence.
Kompetencje Unii w zakresie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa obejmują wszelkie dziedziny polityki zagranicznej i wszelkie sprawy dotyczące bezpieczeństwa Unii, w tym stopniowe określanie wspólnej polityki obrony, która może prowadzić do wspólnej obrony.
A common foreign The Constitution also stipulates that the Union has competence to define andand security policyimplement a common foreign and security policy, including the progressiveframing of a common defence policy.
Wspólna polityka zagraniczna Konstytucja przewiduje również, że Unia posiada kompetencje w zakresie okreśi bezpieczeństwalenia i utworzenia wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w tymstopniowego zdefiniowania wspólnej polityki obronnej.

 

Related searches: Common Foreign And Security And Defence Policy - Common Foreign, Security And Defence Policy - Foreign, Security And Defence Policy - Committee On Foreign Affairs, Security And Defence Policy - Common Defence And Security Policy - Eu's Common Security And Defence Policy - Common African Defence And Security Policy - Genuine Common European Security And Defence Policy - Common Foreign And Security Policy - Eu Common Foreign And Security Policy -