Translation of "common foreign and security policy" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY
WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA
Common Foreign and Security Policy
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY
WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA
Common foreign and security policy
197 negocjacji, jeśli to konieczne w dwóch etapach, oraz do poprawy dostępu do rynku UE, począwszy od dnia 1 stycznia 2008 r.
Common foreign and security policy
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Common foreign and security policy
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Common foreign and security policy
Wydatki rolne i płatności bezpośrednie
Common foreign and security policy
Inne programy i agencje
Common foreign and security policy
Wspólna polityka zagraniczna ibezpieczeństwa
Common Foreign and Security Policy
Domena Wspólnoty (większość obszarów wspólnej polityki)
Common foreign and security policy
Pomoc państwa
Common foreign and security policy
Prawo instytucjonalne Rolnictwo
The common foreign and security policy
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
CFSP Common Foreign and Security Policy
WPZiB Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Common and Foreign Security Policy (CFSP)
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB)
Common foreign and security policy (CFSP)
Stosunki zewnętrzne UE
Common foreign and security policy (CFSP)
wpieranie międzynarodowych struktur na rzecz praw człowieka
THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY
WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA
The common foreign and security policy
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Common foreign and security policy (CFSP)
Stosunki z innymi krajami uprzemysłowionymi
Common foreign and security policy (CFSP)
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB)
Common Foreign and Security Policy (CFSP)
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB)
The Common Foreign and Security Policy (CFSP)
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB)
Common Foreign and Security Policy www.consilium.europa.eu www.eeas.europa.eu
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa www.consilium.europa.eu www.eeas.europa.eu
Second pillar Common foreign and security policy
Drugi lar wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa
Common foreign and security policy (CFSP), 435
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB), 479
Common Foreign and Security Policy (CFSP)2,3
Pomoc makroekonomiczna0,9
Common Foreign and Security Policy (CFSP) 3,0
Instrument na rzecz stabilności 2,3
Declaration concerning the common foreign and security policy .
. Deklaracja odnosząca się do artykułu 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
Declaration concerning the common foreign and security policy
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.5.2008
Financing of the Common foreign and security policy
Finansowanie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
Declaration concerning the common foreign and security policy. . . . . . . . . . .
Deklaracja w sprawie wspólnej politykizagranicznej i bezpieczeństwa. . . . . . .
Declaration concerning the common foreign and security policy
Deklaracja w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
Declaration concerning the common foreign and security policy .......................
Deklaracja w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa .................
Declaration concerning the common foreign and security policy . . . . . . . . . . .
Deklaracja w sprawie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa . . . . . . .
PROVISIONS ON A COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY
POLITYKI
Implementation of the common foreign and security policy
W dziedzinie rolnictwa Komisja przyjęła dnia 24 lipca komunikat zatytułowany Wspieranie rozwoju rolnictwa w Afryce Wniosek dotyczący współpracy na szczeblu kontynentalnym i regionalnym na rzecz rozwoju rolnictwa w Afryce 1.
Common foreign and security policy (CFSP) Combating terrorism
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB) zwalczanie terroryzmu
The common security and defence policy shall be an integral part of the common foreign and security policy.
Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony stanowi integralną część wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
The common security and defence policy shall be an integral part of the common foreign and security policy.
Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony stanowi integralną część wspólnej politykizagranicznej i bezpieczeństwa.
The common security and defence policy shall be an integral part of the common foreign and security policy.
Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony stanowi integralną część wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
the common foreign and security policy (CFSP) and the European security and defence policy (ESDP).
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO).
SPECIFIC PROVISIONS ON THE COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY
POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA
Specific provisions on the common foreign and security policy ...........
Postanowienia szczególne dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa ...............................................................
Specific provisions on the common foreign and security policy . . .
Postanowienia szczególne dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Related searches: Common Foreign And Security And Defence Policy - Common Foreign And Security Policy - Eu Common Foreign And Security Policy - Common Foreign And Security Policy (cfsp) - Common And Foreign Security Policy - In The Sphere Of Common Foreign And Security Policy - Common Foreign And Security Policy Scholar - Common Foreign, Security And Defence Policy - Common Foreign Security Policy - Eu High Representative For The Common Foreign And Security P -