Translation of "confirm your attendance" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Attendance - translation : Confirm - translation : Confirm your attendance - translation : Your - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You can expect the employer to be on time as well. Always confirm your attendance for interview by phone.
Rozmowa kwalikacyjna powinna przebiegać w atmosferze otwartości, swobody i komunikacji.
f) confirm the attendance at stock takes as well as other instances of physical verification
f) potwierdza się obecność przy inwentaryzacji, jak również przy innych przypadkach fizycznej weryfikacji
You should conrm your attendance at interview.
cieszącego się renomą, szczególnie z tego samego obszaru działalności.
The organizer rejected your attendance at this meeting.
Organizator odrzucił Twój udział w tym spotkaniu.
Usually you need to conrm your attendance at interview.
Wynagrodzenie wyraża się na ogół w stawkach miesięcznych.
Allow me to confirm your orders.
Pozwólcie mi potwierdzić zamówienie.
Please confirm that is your view.
Proszę potwierdzić, że takie jest pana stanowisko.
This will confirm the sincerity of your words.
To potwierdzi szczerość pańskich słów.
confirm the attendance at stock takes as well as other instances of physical verification, in case such stock takes or verifications took place
potwierdza się obecność przy inwentaryzacji, jak również przy innych przypadkach fizycznej weryfikacji, jeżeli inwentaryzacje lub weryfikacje miały miejsce
Forty percent attendance to 93 percent attendance.
Obecność wzrosła do 93 .
ATTENDANCE
LISTA OBECNOŚCI
Attendance
Uczestnictwo
Or even better, you're ready to confirm your solution.
Albo lepiej, jesteś gotowy żeby potwierdzić swoje rozwiązanie
Let me just confirm and not waste your time.
Pozwólcie, że jeszcze to potwierdzę, i nie będę marnować waszego czasu.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, thank you Commissioner for your continued attendance.
Panie przewodniczący, panie i panowie, panie komisarzu! Dziękuję za państwa obecność.
Therefore I beg you to confirm your love toward him.
Przetoż proszę was, abyście miłość przeciwko niemu utwierdzili,
Attendance fee
Opłata za nadzór
ATTENDANCE LIST
LISTA OBECNOŚCI
ATTENDANCE LIST
LISTA OBECNOŚCI
Attendance list
Lista obecności
ATTENDANCE LIST
LISTE DE PRÉSENCE
ATTENDANCE LIST
Liste des membres
ATTENDANCE LIST
Obrady prowadził Göke FRERICHS.
Attendance of
W sesji udział weźmie
Attendance iscompulsory.
Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
Members' attendance
Uczestnictwo czıonkùw
Members attendance
Uczestnictwo czıonkùw
Constant attendance?
Stałej opieki?
If you want, I can confirm the results of your examination.
Jeśli chcesz, mogę potwierdzić to wynikami twojego badania.
And you will experience them and confirm them for your Self.
I będzie ich doświadczenia i potwierdzić je dla siebie.
I would like you, perhaps in your position, to confirm that.
Z uwagi na pańską pozycję chciałabym, aby pan to potwierdził.
By returning Byam to duty, Your Majesty will confirm that understanding.
Pozwalając Byamowi powrócić do służby, Wasza Wysokość potwierdzi to porozumienie.
You should usually conrm your attendance pre interview and at reception on arrival for interview.
Mogą potwierdzić informacje zawarte w CV oraz podawać informacje dodatkowe (tylko związane z pracą).
I take attendance.
Sprawdzam obecność.
Attendance of trial
Uczestnictwo w procesie sądowym
Attendance at meetings
Uczestnictwo w posiedzeniach
Attendance and proxies
Obecność i pełnomocnictwa
Registers of attendance
Listy obecnoSci
Records of attendance
Listy obecnoSci
parental attendance allowance.
zasiłek obecności rodzicielskiej.
constant attendance allowance
zasiłek rodzinny na dzieci i młodzież,
Constant attendance allowance
Ustawa określa również, czego nie należy wliczać do lat pracy .
Attendance at meetings
Obecność na zebraniach
Registers of attendance
Listy obecności
Records of attendance
Listy obecności

 

Related searches: Please Confirm Your Attendance - Confirm Your Attendance - Confirm Attendance - I Confirm Attendance - Confirm Attendance For - Please Confirm Attendance - Confirm Their Attendance - I Confirm Attendance For - I Confirm His Attendance - Will Confirm Attendance -