Translation of "corrective work" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Corrective - translation : Corrective work - translation : Work - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Corrective action
Działania naprawcze
Corrective arm
Część naprawcza
Corrective measures
Działania naprawcze
Corrective measures
Środki naprawcze
Corrective measures
Odszkodowania
Corrective measures
W stosownych przypadkach właściwe organy sądowe mogą również nakazać zniszczenie głównych materiałów i narzędzi wykorzystywanych w przeważającej mierze do tworzenia lub produkcji tych towarów.
Corrective measures
Organy sądowe mogą również zabronić, tymczasowo, a w razie ustanowienia w prawie krajowym kary pienieznej, w stosownych przypadkach, pod rygorem jej okresowego uiszczania, , dalszego domniemanego naruszania tego prawa, lub w przypadku kontynuowania naruszenia, nakazać złożenie zabezpieczenia zapewniającego pokrycie strat poniesionych przez posiadacza prawa.
Corrective action
Działanie naprawcze
Proposed Corrective Action
Proponowana akcja naprawcza
Corrective action plan
Plan działań naprawczych
Corrective allocation mechanism
Korekcyjny mechanizm przydziału
corrective action required,
wymagane działania naprawcze,
corrective action implemented,
wykonane działania naprawcze,
that corrective actionistaken.
podejmowanie działań naprawczych.
Corrective actionIII.11.1.
Dalsze postepowanieIII.11.1.
3.5 Corrective allocation mechanism
3.5 Korekcyjny mechanizm przydziału wniosków
3.5 Corrective allocation mechanism
3.5 Mechanizm korygujący w wypadku relokacji
4.6 Corrective allocation mechanism
4.6 Korekcyjny mechanizm przydziału wniosków
4.6 Corrective allocation mechanism
4.6 Mechanizm korygujący w wypadku relokacji
Article 8 Corrective action
Artykuł 8 Działania naprawcze
Assessment of corrective action
Ocena działań naprawczych
Cessation of corrective allocation
Zakończenie korekcyjnego mechanizmu przydziału
Detective and corrective measures
działania dochodzeniowe i naprawcze
Detective and corrective measures
Środki służące wykrywaniu i środki naprawcze
Detective and corrective measures
Środki służące wykrywaniu i środki naprawcze
Detective and corrective measures
środki służące wykrywaniu i środki naprawcze
CHAPTER 3 Corrective mechanism
ROZDZIAŁ 3 Mechanizm korygujący
Glasses for corrective spectacles
Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej
Glasses for corrective spectacles
Proszki
Glasses for corrective spectacles
Kamienie kobaltowe i pozostałe produkty pośrednie hutnictwa kobaltu kobalt nieobrobiony plastycznie proszki
Article 3 Corrective Mechanisms
ZAŁĄCZNIK XV Wykaz unijnych aktów prawnych, o którym mowa w art. 83 ust. 3
Article 8 Corrective Mechanisms
Artykuł 3a Treść ogłoszenia o dobrowolnej przejrzystości ex ante
Corrective action III.11.1.
Dalsze postepowanie III.11.1.
Checking and corrective action
Sprawdzenie i działania korygujące
Corrective measures taken (details)
Podjęte środki naprawcze (szczegóły)
Corrective and preventive actions
Działania naprawcze i zapobiegawcze
Clarifying the different corrective measures
Działania naprawcze
List of corrective maintenance operations,
Lista czynności utrzymania naprawczego,
A corrective amount may be fixed.
Może zostać ustalona kwota korygująca.
'A corrective amount may be fixed.
Może zostać ustalona kwota korygująca.
Different stages of the corrective mechanisms
Poszczególne etapy mechanizmów naprawczych
The Commission has taken corrective action.
Komisja podjęła działania naprawcze.
I've brought the white corrective fluid.
Przyniosłem biały korektor.
the availability of alternative corrective measures.
Każda ze Stron może przedłożyć organowi arbitrażowemu pisemne uwagi dotyczące sprawozdania wstępnego, z zastrzeżeniem ewentualnych terminów określonych przez organ arbitrażowy.
(e) status of corrective and preventive actions
e) status działań korygujących i zapobiegawczych

 

Related searches: Corrective Work - Preventive And Corrective Maintenance Work - Corrective Maintenance Work - Work, Work, Work - Corrective Action - Corrective Maintenance - Corrective Measures - Corrective Action Plan - Corrective Lenses - Corrective And Preventive Actions -