Translation of "electricity generation capacity" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Adequacy of electricity generation and gas supply capacity
Adekwatność zdolności wytwarzania energii elektrycznej i dostaw gazu
This electricity generation portfolio consists of nuclear generation (83 by capacity) and coal fired generation (17 by capacity), capable of producing approximately 75 TWh per annum.
Jej struktura wytwórcza składa się z energii wytwarzanej przez elektrownie atomowe (83 wydajności) i energii wytwarzanej przez elektrownię węglową (17 wydajności), a jej łączna wydajność roczna wynosi około 75 TWh.
Electricity generation
Wytwarzanie energii elektrycznej
Accordingly, Hungarian electricity generation capacity should increase from 8000 MW to approximately 10500 MW.
W związku z tym węgierska moc wytwórcza energii elektrycznej powinna wzrosnąć z 8000 MW do około 10500 MW.
electricity generation from thermal power generation
ilość energii elektrycznej wytwarzanej w elektrowniach cieplnych
2.3.ELECTRICITY GENERATION
Przy wykorzystaniustandardowych technologii zaledwie od 25 do 60 zu ywanego paliwa jest zamieniane naenergi elektrycznà.
Electricity generation wholesale
Wytwarzanie sprzedaż hurtowa energii elektrycznej
Another new feature is to permit aid to secure adequate electricity generation when there is a real risk of insufficient electricity generation capacity, in a manner which minimises market distortions.
Kolejną nową cechą wytycznych jest dopuszczenie pomocy na zapewnienie odpowiedniej produkcji energii elektrycznej, w przypadku gdy istnieje ryzyko niewystarczającej zdolności w zakresie produkcji energii elektrycznej, w sposób minimalizujący zakłócenia rynku.
Synergen Ltd electricity generation
Synergen Ltd. wytwarzanie energii elektrycznej
Synergen Ltd. electricity generation
Société nationale des chemins de fer français oraz inne sieci kolejowe dostępne dla ludności, o których mowa w Loi d'orientation des transports intérieurs no 82 1153 z dnia 30 grudnia 1982 r., tytuł II, rozdział 1
Nuclear based electricity generation
Ustawa 245 2008 o szkolnictwie
Nuclear based electricity generation
Usługi ubezpieczeniowe i związane z ubezpieczeniami
Electricity generation capacity is forecast to grow by 31 , but, under the PRIMES baseline assumptions studied by the Commission, the share of nuclear energy will decrease from 30 to 20 in electricity generation.
Prognozuje się wzrost zdolności wytwórczej energii elektrycznej o 31 , jednakże zgodnie z założeniami podstawowymi analizowanego przez Komisję scenariusza PRIMES, udział energii jądrowej w produkcji energii elektrycznej zmniejszy się z 30 do 20 .
electricity (generation, distribution and supply),
energii elektrycznej (produkcja, dystrybucja i dostawa),
Huntstown Power Ltd electricity generation
Huntstown Power Ltd. wytwarzanie energii elektrycznej
(excluding nuclear based electricity generation)
(z wyłączeniem produkcji elektryczności przy wykorzystaniu energii jądrowej)
(EXCLUDING NUCLEAR BASED ELECTRICITY GENERATION)
CZ i SK przynajmniej 60 procent kapitału akcyjnego lub praw do głosowania zarezerwowane jest dla obywateli czeskich słowackich.
(EXCLUDING NUCLEAR BASED ELECTRICITY GENERATION)
samodzielna dystrybucja pary wodnej i gorącej wody
(excluding nuclear based electricity generation)
Gospodarka odpadami stałymi niebezpiecznymi, z wyłączeniem transgranicznego transportu odpadów niebezpiecznych
Huntstown Power Ltd. electricity generation
Ferrovie dello Stato S. p. A., w tym le Società partecipate
electricity (generation, distribution and supply),
energii elektrycznej (produkcja, dystrybucja i dostawa),
Indeed, in 2003, in the wholesale market, EDP holds 70 of generation capacity, accounts for 70 of generation and is the largest importer of electricity.
W 2003 r. na rynku hurtowym przedsiębiorstwo EDP posiadało 70 mocy produkcyjnych, jego produkcja stanowiła 70 wytworzonej energii i było ono największym importerem energii elektrycznej.
The maintenance and construction of the necessary network infrastructure, including interconnection capacity and decentralised electricity generation, are important elements in ensuring a stable electricity supply.
Utrzymanie i budowa koniecznej infrastruktury sieci, łącznie ze zdolnością przesyłową połączeń wzajemnych i zdecentralizowanym wytwarzaniem energii elektrycznej, są istotnymi elementami zapewnienia stabilnych dostaw energii elektrycznej.
The Hungarian electricity generation is split between nuclear energy (1800 MW installed capacity) and lignite, gas and coal power plants (5700 MW installed capacity).
Energia elektryczna na Węgrzech wytwarzana jest przez elektrownie jądrowe (moc zainstalowana 1800 MW) oraz elektrownie opalane lignitem, gazem i węglem kamiennym (moc zainstalowana 5700 MW).
(30) Indeed, in 2003, in the wholesale market, EDP holds 70 of generation capacity, accounts for 70 of generation and is the largest importer of electricity.
(30) W 2003 r. na rynku hurtowym przedsiębiorstwo EDP posiadało 70 mocy produkcyjnych, jego produkcja stanowiła 70 wytworzonej energii i było ono największym importerem energii elektrycznej.
Efficient generation of heat and electricity
Wydajne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej
Electrical generation capacity MWe
Moc osiągalna produkcji energii elektrycznej MWe
EU renewable electricity generation in 1990 2013
Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w UE w latach 1990 2013
1. generation means the production of electricity
wytwarzanie oznacza produkcję energii elektrycznej
Member States shall take appropriate measures to maintain a balance between the demand for electricity and the availability of generation capacity.
Państwa Członkowskie podejmują właściwe środki w celu utrzymania równowagi pomiędzy zapotrzebowaniem na energię elektryczną a dostępnością mocy wytwórczych.
Electricity contribution to security of electricity supply capacity to connect renewable generation and transmit it to major consumption storage centres increase of market integration and competition contribution to energy efficiency and smart electricity use.
energia elektryczna wkład w zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej zdolność do połączenia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i przesyłu tej energii do dużych ośrodków poboru magazynowania zapewnienie większej integracji rynku i konkurencji oraz wkład w efektywność energetyczną i inteligentne wykorzystanie energii elektrycznej
A further source of energy efficiency would be to specify energy efficiency targets for electricity generation capacity to avoid wasting fuel resources.
Kolejnym środkiem zwiększającym efektywność energetyczną byłoby określenie celów dotyczących efektywności energetycznej w odniesieniu do mocy produkcyjnych w sektorze elektroenergetycznym w celu zapobiegania marnotrawstwu zasobów paliw.
Electricity generation will be heavily dependent on gas.
Wytwarzanie energii elektrycznej będzie w znacznym stopniu zależne od gazu.
1. 'generation shall mean the production of electricity
1. wytwarzanie oznacza produkcję energii elektrycznej
Relative contributions for various forms of electricity generation
Jest onopowszechnie stosowane w przemyśle, a występujące w naturze źródła promieniowania, takie jak radon,znajdują się w wielu domach.
Electricity generation Heating and cooling Biofuels for transport
do produkcji elektryczności do ogrzewania lub chłodzenia jako biopaliwa w transporcie.
As a result, concerns about the adequacy of generation capacity have led some Member States to consider new public intervention, such as support schemes for investments in new electricity generation capacity or for remunerating existing plants to remain operational.
W związku z tym obawy dotyczące wystarczalności zdolności wytwórczych skłoniły niektóre państwa członkowskie do rozważenia nowych form interwencji publicznej, takich jak systemy wsparcia inwestycji w nowe zdolności wytwarzania energii elektrycznej lub dotowanie istniejących elektrowni w celu utrzymania ich działalności.
an adequate level of generation capacity
odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych
Although some biomass electricity plants can have a capacity of around 200 MW and wind parks are increasing to similar sizes, the normal scale of renewable electricity generation plants is smaller.
Chociaż niektóre elektrownie wytwarzające energię elektryczną z biomasy mogą mieć zdolność na poziomie około 200 MW, a parki wodne zwiększają swoje zdolności do podobnego poziomu, skala zakładów produkujących energię ze źródeł odnawialnych jest zazwyczaj mniejsza.
Figure 8 Historical development of electricity generation from biogas
Rysunek 8 Zmiany historyczne produkcji energii elektrycznej w oparciu o biogaz
Electricity generation shares in EU 25 in 2004Source Eurostat
Wielkości udziału w produkcji energii elektrycznej dla UE 25 w 2004 roku Źródło Eurostat
all Magnox electricity generation sites and the Mawntrog station
wszystkie zakłady wytwarzania energii elektrycznej typu Magnox oraz elektrownię Mawntrog
electricity generation installations with a total annual electricity production of more than 20 GWh and
instalacji, w których całkowita ilość energii wytwarzanej w ciągu roku przekracza 20 GWh oraz
By way of example, making it appear that the availability of electricity generation capacity or gas availability, or the availability of transmission capacity is other that the capacity which is actually physically available constitutes market manipulation.
Manipulację na rynku stanowi na przykład stwarzanie pozorów, jakoby dostępność mocy wytwórczych energii elektrycznej lub dostępność gazu czy też dostępna zdolność przesyłowa były inne niż są faktycznie fizycznie dostępne .
(a) an adequate level of generation capacity
a) odpowiedniego poziomu mocy wytwórczych

 

Related searches: Electricity Generation Capacity - Installed Electricity Generation Capacity - Renewable Electricity Generation Capacity - Electricity Electricity Transportation - Electricity Generation - Generation Of Electricity - Gross Electricity Generation - Net Electricity Generation - Electricity Generation Plant - Electricity Generation Costs -