Translation of "enterprise 2 0 and social enterprise" to Polish language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

3.2 Including social enterprise in public policy on enterprise
3.2 Uwzględnienie przedsiębiorstw społecznych w polityce państwa dotyczącej przedsiębiorstw
Definition of social enterprise
Pojęcie przedsiębiorstwa społecznego
Promoting innovative social enterprise
Wspieranie innowacyjnych przedsiębiorstw społecznych
EaSI Micro finance and Social Enterprise
EaSI instrument gwarancyjny dla mikrofinansowania i przedsiębiorstw społecznych
3.1 Definition of social enterprise
3.1 Definicja przedsiębiorstwa społecznego
Partner enterprise Linked enterprise
e Przedsiębiorstwo partnerskie e
Claire Tombeux, European Commission Enterprise and Industry DGTel. 32 2 298 7046Fax 32 2 298 1018claire.tombeux ec.europa.euhttp ec.europa.eu enterprise
Claire Tombeux, Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Tel. 32 2 298 7046Faks 32 2 298 1018claire.tombeux ec.europa.euhttp ec.europa.eu enterprise
3.5 Launching development programmes for social enterprise
3.5 Wprowadzenie programów na rzecz rozwoju przedsiębiorstw społecznych
Social economy enterprises are characterised by a form of enterprise that differs from the capital enterprise model.
Cechą przedsiębiorstw gospodarki społecznej jest ich status, rożny od statusu przedsiębiorstw kapitałowych.
EESC member, rapporteur for the opinion on Social entrepreneurship and social enterprise
członkini EKES u, sprawozdawczyni opinii w sprawie przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstw społecznych
Vesa Vanhanen, European Commission Enterprise and Industry DGTel. 32 2 299 2151 vesa.vanhanen ec.europa.eu Ulla Hudina, European Commission Enterprise and Industry DGTel. 32 2 295 3864ulla.hudina ec.europa.euhttp ec.europa.eu enterprise entrepreneurship financing index_en.htm
Vesa Vanhanen, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Tel. 32 2 299 2151 vesa.vanhanen ec.europa.eu Ulla Hudina, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Tel. 32 2 295 3864ulla.hudina ec.europa.euhttp ec.europa.eu enterprise entrepreneurship financing index_en.htm
3 2 1 0 _BAR_ Privatisation and enterprise development investment climate _BAR_ 16500000 _BAR_ 13000000 _BAR_ 13500000, _BAR_
3 2 1 0 _BAR_ Prywatyzacja i rozwój przedsiębiorstw warunki sprzyjające inwestycjom _BAR_ 16500000 _BAR_ 13000000 _BAR_ 13500000, _BAR_
Employment Social policy and social protection Equal opportunities Enterprise policy, competition and taxation
Polityka gospodarcza i pieniężna
ENTERPRISE AND
DYREKCJAGENERALNADS.
GMES Bureau, European Commission Enterprise and Industry DGTel. 32 2 299 9311entr gmes bureau ec.europa.eu.http ec.europa.eu enterprise index_en.htm
Biuro GMES, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Tel. 32 2 299 9311entr gmes bureau ec.europa.eu.http ec.europa.eu enterprise index_en.htm
3.1 Promoting social and societal innovation as an enterprise model
3.1 Promowanie innowacji społecznych i społecznościowych jako modelu przedsiębiorczości
Enterprise characteristics for the populations of active enterprises, enterprise births, enterprise deaths and enterprise survivals for which yearly statistics are to be compiled
Cechy charakterystyczne przedsiębiorstwa dotyczące populacji przedsiębiorstw prowadzących działalność, przedsiębiorstw nowopowstałych, przedsiębiorstw zlikwidowanych oraz tych, które przetrwały, objęte zestawianiem rocznych danych statystycznych.
Micro enterprise 1 9 employees Small enterprise 10 49 employees Medium sized enterprise 50 249 employees Large enterprise 250 employees
Mikroprzedsiębiorstwa 91,5 Małe 7,3 Średnie 1,1 Duże 0,2
Improving economic infrastructure enterprise, science and innovation human capital social infrastructure and social inclusion
Poprawa infrastruktury gospodarczej, przedsiębiorstw, nauki i innowacji, jakości kapitału ludzkiego, infrastruktury i integracji społecznej n pozostałe obszary inwestycji to porty i śród lądowe szlaki wodne 4,1 mld euro (1,2 ) transport multimodalny i inteligentne systemy transportowe 3,3 mld euro (1 ) lotniska 1,9 mld euro (0,5 ) transport miejski 1,9 mld euro (0,5 ).
3 2 1 0Privatisation and enterprise development investment climate
3 2 1 0Prywatyzacja i rozwój przedsiębiorstw warunki sprzyjające inwestycjom
Eva Gerhards, European Commission Enterprise and Industry DGTel. 32 2 295 8193Fax 32 2 296 7019 eva.gerhards ec.europa.eu http ec.europa.eu enterprise ict index_en.htm
Eva Gerhards, Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Tel. 32 2 295 8193Faks 32 2 296 7019 eva.gerhards ec.europa.eu http ec.europa.eu enterprise ict index_en.htm
I started open Souce Ecology as a social enterprise.
Zacząłem OSE jako przedsiębiorstwo społeczne.
3.7.3 Social enterprise has emerged within varying national contexts.
3.7.3 Przedsiębiorstwa społeczne powstawały w różnych warunkach krajowych.
The Social Enterprise HORYZONTY ITD in Angelic Lanckorona, Poland
Przedsiębiorstwo społeczne Horyzonty ITD w przepięknej Lanckoronie, Polska
It no longer contains the promised communication from the Directorate General for Enterprise and Industry (DG ENTERPRISE) on corporate social responsibility (CSR).
Nie przewiduje on już obiecanego komunikatu Dyrekcji Generalnej ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu (DG Enterprise) w sprawie odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (CSR).
ENTERPRISE
PRZEDSIĘBIORSTWA
Enterprise
Przedsiębiorstwo
Enterprise
EnterpriseDescription
Enterprise
Przedsiębiorstwo
enterprise and industry
przedsiębiorstwa i przemysł,
enterprise and industry
przedsiębiorstwa i przemysł
enterprise and industry
przedsiębiorstw i przemysłu
Enterprise and industry
Przedsiębiorstwa i przemysł
Enterprise and Industry
Przedsiębiorstwa i przemysł
Enterprise and Industry
Przedsiębiorstwo i przemysł
Exchange of views with Ariane Rodert, EESC rapporteur on Social entrepreneurship and social enterprise
Wymiana poglądów z udziałem Ariane Rodert, sprawozdawczyni EKES u w sprawie przedsiębiorczości społecznej i przedsiębiorstw społecznych
1.2 Social enterprise is a key element of the European social model.
1.2 Przedsiębiorstwa społeczne to kluczowy element europejskiego modelu społecznego.
Enterprise DG s printed publications http europa.eu.int comm enterprise library index.htm
Drukowane publikacje Dyrekcji Generalnej ds. Przedsi biorstwhttp europa.eu.int comm enterprise library index.htm
This is a social enterprise, not for profit cooperative supermarket.
To przedsięwzięcie społeczne, supermarket non profit.
2.4 Social enterprise is highlighted in several recent EU initiatives.
2.4 Zagadnienie przedsiębiorczości społecznej było ostatnio poruszane w kilku inicjatywach unijnych.
David White, European Commission, Enterprise and Industry DGTel. 32 2 295 5724Fax 32 2 296 3028 david.white cec.eu.int http europa.eu.int comm enterprise enterprise_policy cip index_en.htm
David White, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Tel. 32 2 295 5724Faks 32 2 296 3028 david.white cec.eu.int http europa.eu.int comm enterprise enterprise_policy cip index_en.htm
1.11 Social enterprise must be included in research, innovation and development programmes.
1.11 Przedsiębiorstwa społeczne muszą być uwzględniane w programach na rzecz badań, innowacji i rozwoju.
primarily direct the management of the enterprise or direct the enterprise, or a department or sub division of the enterprise and
absolwenci odbywający staż oznaczają osoby fizyczne, które
A social investment market requires supply and demand, and therefore a well established social enterprise sector.
Rynek inwestycji społecznych wymaga podaży i popytu, a zatem ugruntowanego sektora przedsiębiorczości społecznej.
3.6.5 Increasing trust and confidence in social enterprise depends upon accountability and transparency.
3.6.5 Podstawą zwiększenia zaufania do przedsiębiorstw społecznych jest ich rozliczalność i przejrzystość.

 

Related searches: Enterprise 2.0 And Social Enterprise - Enterprise To Enterprise - Social Policy And Social Research - Social Protection And Social Inclusion. - Social Contributions And Social Benefits - Social Security And Social Policy - Institute For Social Work And Social Education - Social Enterprise - Enterprise Social - Enterprise Social Networking -