Translation of "enterprise financing" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Vesa Vanhanen, European Commission, Enterprise and Industry DG, Financing SMEs, entrepreneurs and innovators unit Tel. 32 2 299 2151 vesa.vanhanen ec.europa.eu http ec.europa.eu enterprise entrepreneurship financing index_en.htm
Vesa Vanhanen, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Dział ds. Finansowania MŚP, Przedsiębiorców i Innowatoró Tel. 32 2 299 2151 vesa.vanhanen ec.europa.eu http ec.europa.eu enterprise entrepreneurship financing index_en.htm
Vesa Vanhanen, European Commission, Enterprise and Industry DG, Financing SMEs, entrepreneurs and innovators Unit Tel. 32 2 299 2151 vesa.vanhanen cec.eu.int http europa.eu.int comm enterprise entrepreneurship financing index_en.htm
Vesa Vanhanen, Komisja Europejska, DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, Dział Finansowania MŚP, Przedsiębiorców i Wynalazców Tel. 32 2 299 2151 vesa.vanhanen cec.eu.int http europa.eu.int comm enterprise entrepre neurship financing index_en.htm
Liechtenstein is exempted from providing data on enterprise financing schemes (HF.2.3).
Liechtenstein jest zwolniony z przekazywania danych na temat schematów finansowania przez przedsiębiorstwa (HF.2.3).
Vesa Vanhanen, European Commission Enterprise and Industry DGTel. 32 2 299 2151 vesa.vanhanen ec.europa.eu Ulla Hudina, European Commission Enterprise and Industry DGTel. 32 2 295 3864ulla.hudina ec.europa.euhttp ec.europa.eu enterprise entrepreneurship financing index_en.htm
Vesa Vanhanen, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Tel. 32 2 299 2151 vesa.vanhanen ec.europa.eu Ulla Hudina, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Tel. 32 2 295 3864ulla.hudina ec.europa.euhttp ec.europa.eu enterprise entrepreneurship financing index_en.htm
Partner enterprise Linked enterprise
e Przedsiębiorstwo partnerskie e
Finally, the Commission should launch an EU wide exercise comparing approaches to public financing which are particularly suitable for social enterprise.
Ponadto Komisja powinna zapoczątkować ogólnounijną analizę porównawczą na temat podejść do finansowania publicznego, które są szczególnie korzystne dla przedsiębiorstw społecznych.
1.7 The Commission should launch an EU wide exercise comparing approaches to public financing which are particularly suitable for social enterprise.
1.7 Komisja powinna zapoczątkować ogólnounijną analizę porównawczą na temat podejść do finansowania publicznego, które są szczególnie korzystne dla przedsiębiorstw społecznych.
4.4.6 The Commission should launch an EU wide exercise comparing approaches to public financing which are particularly suitable for social enterprise.
4.4.6 Komisja powinna zapoczątkować ogólnounijną analizę porównawczą na temat podejść do finansowania publicznego, które są szczególnie korzystne dla przedsiębiorstw społecznych.
) Report of expert group on removing obstacles to cross border investments by venture capital funds http ec.europa.eu enterprise entrepreneurship financing publications_documents.htm
Kontakt je rozpowszechniać wśród większej ilości grup i inicjatyw, zajmujących się tymi i pokrewnymi tematami.
As well as individuals, Small and Medium Sized Enterprise (SME) financing is also insufficient with currently 200 million SMEs lacking finance worldwide.
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), podobnie jak osoby fizyczne, także są niedostatecznie finansowane obecnie na całym świecie 200 mln MŚP cierpi na brak środków finansowych.
Here, I want to emphasise in particular the role which can be played by financing the small and medium sized enterprise sector.
Tu w szczególności chcę podkreślić rolę, którą można odegrać, jeżeli chodzi o finansowanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Micro enterprise 1 9 employees Small enterprise 10 49 employees Medium sized enterprise 50 249 employees Large enterprise 250 employees
Mikroprzedsiębiorstwa 91,5 Małe 7,3 Średnie 1,1 Duże 0,2
3.3.1.1 Due to its specific characteristics and varied legal forms, social enterprise needs different kinds of financing instruments than other forms of business.
3.3.1.1 Przedsiębiorstwa społeczne, ze względu na swe specyficzne cechy i różnorodne formy prawne, potrzebują innego rodzaju instrumentów finansowania niż pozostałe rodzaje przedsiębiorstw.
ENTERPRISE
PRZEDSIĘBIORSTWA
Enterprise
Przedsiębiorstwo
Enterprise
EnterpriseDescription
Enterprise
Przedsiębiorstwo
1.7 To improve the impact of these types of funds on social enterprise, they might usefully be seen as one element of a hybrid capital solution, which is the most appropriate form of financing for social enterprise.
1.7 W celu zwiększenia oddziaływania przedsiębiorczości społecznej należy rozważyć to, że taki rodzaj funduszy inwestycyjnych jest uważany za część modelu kapitału hybrydowego, który jest najwłaściwszą formą finansowania przedsiębiorczości społecznej.
Enterprise characteristics for the populations of active enterprises, enterprise births, enterprise deaths and enterprise survivals for which yearly statistics are to be compiled
Cechy charakterystyczne przedsiębiorstwa dotyczące populacji przedsiębiorstw prowadzących działalność, przedsiębiorstw nowopowstałych, przedsiębiorstw zlikwidowanych oraz tych, które przetrwały, objęte zestawianiem rocznych danych statystycznych.
3.2 Including social enterprise in public policy on enterprise
3.2 Uwzględnienie przedsiębiorstw społecznych w polityce państwa dotyczącej przedsiębiorstw
Enterprise DG s printed publications http europa.eu.int comm enterprise library index.htm
Drukowane publikacje Dyrekcji Generalnej ds. Przedsi biorstwhttp europa.eu.int comm enterprise library index.htm
Enterprise Category
Rodzaj przedsiębiorstwa
Enterprise policy
Politique d entreprise
Enterprise policy
Polityka przedsiębiorczości
Enterprise Headers
Nagłówki biznesowe
Business Enterprise
Przedsiębiorstwa
Business Enterprise
Szkolnictwawyższego
Business enterprise
Przedsiębiorstw
Joint enterprise
Spółka mieszana
Enterprise Competition
Przedsiębiorstwa Konkurencja
Enterprise publications
34Z567_BW_PL 16 06 2004 08 46 Page 1
Enterprise publications
Publikacje dotycz ce przedsi biorczoµci
Enterprise papers
Prace na temat przedsi biorczoµci
Enterprise category
Roczny obrót
ENTERPRISE AND
DYREKCJAGENERALNADS.
Enterprise Europe
Europejska Przedsiębiorczość
ENTERPRISE EUROPE
EUROPEJSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
ENTERPRISE EUROPE
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
ENTERPRISE EUROPE
EUROPEJSKAPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
an enterprise
prawa własności intelektualnej
Enterprise DG on the web http europa.eu.int comm dgs enterprise index_en.htm
Dyrekcja Generalna ds. Przedsi biorstw w Internecie http europa.eu.int comm dgs enterprise index_en.htm
Enterprise DG work programme http europa.eu.int comm dgs enterprise work_programme_2002.htm
Program prac Dyrekcji Generalnej ds. Przedsi biorstwhttp europa.eu.int comm dgs enterprise work_programme_2002.htm
The applicant enterprise is a partner of another enterprise if
Przedsiębiorstwo wnioskodawcy jest partnerem drugiego przedsiębiorstwa, jeśli
enterprise means an enterprise as defined in Article 8.1 (Definitions)
korzystają z dużej swobody przy podejmowaniu decyzji, która może obejmować kompetencje do samodzielnego zatrudniania i zwalniania pracowników lub podejmowania innych działań dotyczących personelu (takich jak przyznawanie awansu lub zgody na urlop) oraz
As the leverage provided to the Enterprise Capital Funds will have to be repaid, the measure is designed to be self financing over the medium term.
Ponieważ dźwignia finansowa dostarczona do Funduszy Kapitałowych Przedsiębiorstw będzie musiała zostać spłacona, środek ma być samofinansującym się w średnim okresie.

 

Related searches: Enterprise To Enterprise - Enterprise 2.0 And Social Enterprise - Enterprise Financing - Financing Of Financing - Enterprise - Social Enterprise - Enterprise Value - Enterprise Resource Planning - Enterprise-grade - Enterprise-class -