Translation of "enterprise resource planning" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Collaborations will become customary when enterprise resource planning and other system are linked together.
W sytuacji, gdy planowanie zasobów oraz inne systemy w przedsiębiorstwach zostaną wzajemnie połączone, współpraca stanie się normą.
EMPLOYMENT CONDITIONSThe ECB has started an ambitious project which aims to introduce an enterprise resource planning system.
Specjaliści z krajowych banków centralnych i lub organizacji międzynarodowych zatrudnieni na podstawie umów krótkoterminowych
negotiated tender for the provision of an Enterprise Resource Planning ( ERP ) solution for the ECB ( D Frankfurt on Main )
negotiated tender for the provision of an Enterprise Resource Planning ( ERP ) solution for the ECB ( D Frankfurt on Main )
The relevant categories for the present transaction are financial management systems (FMS) and human resources (HR), together often called enterprise resource planning (ERP).
Odpowiednie kategorie w ramach niniejszej transakcji obejmują systemy zarządzania finansowego ( FMS ) oraz systemy zarządzania zasobami ludzkimi ( HR ), często zwane wspólnie systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa ( ERP ).
The relevant categories for the present transaction are financial management systems (FMS) and human resources (HR), together often called enterprise resource planning (ERP).
Odpowiednie kategorie w ramach niniejszej transakcji obejmują systemy zarządzania finansowego ( FMS ) oraz systemy zarządzania zasobami ludzkimi ( HR ), często zwane wspólnie systemami planowania zasobów przedsiębiorstwa ( ERP ).
Ecosystem approach to resource management and spatial planning
Podejście ekosystemowe w zarządzaniu zasobami i planowaniu przestrzennym
6.13.1 Human resource planning should serve to anticipate future change.
6.13.1 GPEC powinno przewidywać przyszłe zmiany.
In 2005, about 8 10 of small companies, more than 30 of medium sized enterprises and near ly 60 of large enterprises in the EU had an enterprise resource planning (ERP) system.
W 2005 r. okoıo 8 10 maıych rm, ponad 30 リrednich przedsiシbiorstw i prawie 60 duザych przedsiシbiorstw w UE posiadaıo system planowania zasobùw przedsiシbiorstwa (enterprise resour ce planing ERP).
Better project planning which ensures a greater use of resource and energy efficient products
lepsze planowanie projektów zapewniające większe wykorzystanie efektywnych surowcowo i energetycznie produktów
Asset a resource controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise .
Amortyzacja liniowa metoda , w której amortyzacja na przestrzeni danego okresu czasu jest wyznaczana poprzez podzielenie kosztu składnika aktywów , pomniejszonych o jego szacunkową wartość końcową , przez szacunkowy pozostały czas zdatności składnika aktywów , według zasady pro rata temporis ( stosownie do upływu czasu ) .
on the aid scheme Enterprise Capital Funds which the United Kingdom is planning to implement
w sprawie programu pomocy Fundusze Kapitałowe Przedsiębiorstw , który Zjednoczone Królestwo zamierza wprowadzić w życie
Better infrastructure planning is a prerequisite in achieving resource efficiency of buildings and also mobility.
Wdrożenie efektywnego gospodarowania budynkami, a także mobilnością stanowi warunek wstępny lepszego planowania infrastruktury.
4.32 The Roadmap asserts the usefulness of coordinating transport planning by operators to optimise resource utilisation.
4.32 W planie wspomniano, że operatorzy powinni koordynować planowanie transportu, aby optymalnie wykorzystywać zasoby.
4.33 The Roadmap asserts the usefulness of coordinating transport planning by operators to optimise resource utilisation.
4.33 W planie wspomniano, że operatorzy powinni koordynować planowanie transportu, aby optymalnie wykorzystywać zasoby.
Asset shall mean a resource controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise .
Aktywa oznaczają majątek kontrolowany przez przedsiębiorstwo powstały w wyniku przeszłych zdarzeń , które spowodują w przyszłości korzyści ekonomiczne dla przedsiębiorstwa .
(c) development of rural strategies aimed at establishing a framework for participatory decentralised planning, resource allocation and management
c) rozwój strategii wiejskich mających na celu ustanawianie ram zdecentralizowanego planowania bezpośredniego, podziału zasobów oraz zarządzania nimi
Negotiated tender for the provision of a solution and relevant services for resource and activity planning and tracking
Negotiated tender for the provision of a solution and relevant services for resource and activity planning and tracking
Chapter 4 Integration governance 4.1 Local integration structures 4.2 Planning and evaluating integration policies 4.3 Resource management Conclusions
Rozdział 4 Zarządzanie integracją
What concrete actions is the DirectorateGeneral for Enterprise and Industry planning for 2009 in the context of this European Year?
Jakie konkretne działania planuje Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu na rok 2009 w związku z tym rokiem tematycznym?
Resource after resource.
Problem w tym, że nigdy wcześniej nie czułeś bólu!
Farming is an effective form of land use planning and natural resource management and is of central importance to successful landscaping.
W rzeczywistości rolnictwo stanowi skuteczną formę zagospodarowania gruntów i zarządzania zasobami naturalnymi jest ono także kluczowym elementem kształtowania krajobrazu.
6.13.2 Human resource planning must be part of a proper career and skills framework with very long term objectives (30 years).
6.13.2 GPEC powinno być skierowane na przyszłościowe badania nad zawodami i kwalifikacjami w perspektywie długoterminowej (30 lat).
Partner enterprise Linked enterprise
e Przedsiębiorstwo partnerskie e
1.9 The EESC reiterates the need for real cross border infrastructure planning when implementing the TEN T, to ensure optimal resource efficiency.
1.9 EKES ponownie podkreśla potrzebę rzeczywiście transgranicznego planowania infrastruktury przy wdrażaniu sieci TEN T z myślą o zapewnieniu optymalnie efektywnego gospodarowania zasobami.
GNI based resource( fourth resource )
Środki oparte na DNB ( czwarte zasoby )
GNI based resource ( fourth resource )
Środki oparte na DNB ( czwarte zasoby )
GNI based resource( fourth resource )
Różne nadwyżki, saldai korekty
A labelling scheme can thus contribute to creating synergy and to rational resource use, not least as regards producers' planning and investment strategy.
Tym samym system oznakowania może przyczynić się do powstania synergii i racjonalnego wykorzystywania zasobów, także w odniesieniu do planowania i strategii inwestycyjnej producentów.
1.9 The EESC reiterates the need for real cross border infrastructure planning when implementing the TEN T in order to ensure optimal resource efficiency.
1.9 Z myślą o zapewnieniu optymalnie efektywnego gospodarowania zasobami EKES ponownie podkreśla potrzebę rzeczywiście transgranicznego planowania infrastruktury przy wdrażaniu sieci TEN T.
1.9 The EESC reiterates the need for real cross border infrastructure planning when implementing the TEN T in order to ensure optimal resource efficiency.
1.9 Z myślą o zapewnieniu optymalnie efektywnego gospodarowania zasobami EKES ponownie podkreśla potrzebę rzeczywiście transgranicznego planowania infrastruktury przy wdrażaniu sieci TEN T.
Environmental impacts are positive, due to environmental support provided through networking, funding and investing in resource efficient and low impact solutions through the Enterprise Europe Network.
Skutki dla środowiska należy ocenić pozytywnie, dzięki wsparciu w dziedzinie środowiska poprzez współpracę w sieci, finansowanie oraz inwestycje w zasobooszczędne i niskoemisyjne rozwiązania za pośrednictwem Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości.
Micro enterprise 1 9 employees Small enterprise 10 49 employees Medium sized enterprise 50 249 employees Large enterprise 250 employees
Mikroprzedsiębiorstwa 91,5 Małe 7,3 Średnie 1,1 Duże 0,2
ENTERPRISE
PRZEDSIĘBIORSTWA
Enterprise
Przedsiębiorstwo
Enterprise
EnterpriseDescription
Enterprise
Przedsiębiorstwo
Resource
Źródło danych
resource
źródło danych
Resource
Zasób
Resource
Zasób
The name of the resource or resource group
Nazwa zasobu lub grupy zasobów
The type of the resource or resource group
Rodzaj zasobu lub grupy zasobów
They can be used to inform strategic planning and budget preparation and to identify ways in which to improve the eciency and eectiveness of resource allocations.
Przeglądy takie mogą być wykorzystane do planowania strategicznego i przygotowania budżetu oraz do zidenty kowania, w jaki sposób można poprawić skuteczność i wydajność przydziału zasobów.
Enterprise characteristics for the populations of active enterprises, enterprise births, enterprise deaths and enterprise survivals for which yearly statistics are to be compiled
Cechy charakterystyczne przedsiębiorstwa dotyczące populacji przedsiębiorstw prowadzących działalność, przedsiębiorstw nowopowstałych, przedsiębiorstw zlikwidowanych oraz tych, które przetrwały, objęte zestawianiem rocznych danych statystycznych.
3.2 Including social enterprise in public policy on enterprise
3.2 Uwzględnienie przedsiębiorstw społecznych w polityce państwa dotyczącej przedsiębiorstw

 

Related searches: Enterprise Resource Planning - Enterprise Resource Planning System - Enterprise Resource Planning Software - Enterprise Resource Planning Solutions - Sap Enterprise Resource Planning System - Web-based Enterprise Resource Planning - Enterprise Resource Planning Application - Enterprise Resource Planning Processes - Enterprise Resource Planning Platform - Enterprise Resource Planning Information System -