Translation of "enterprise to enterprise" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Partner enterprise Linked enterprise
e Przedsiębiorstwo partnerskie e
Enterprise characteristics for the populations of active enterprises, enterprise births, enterprise deaths and enterprise survivals for which yearly statistics are to be compiled
Cechy charakterystyczne przedsiębiorstwa dotyczące populacji przedsiębiorstw prowadzących działalność, przedsiębiorstw nowopowstałych, przedsiębiorstw zlikwidowanych oraz tych, które przetrwały, objęte zestawianiem rocznych danych statystycznych.
Micro enterprise 1 9 employees Small enterprise 10 49 employees Medium sized enterprise 50 249 employees Large enterprise 250 employees
Mikroprzedsiębiorstwa 91,5 Małe 7,3 Średnie 1,1 Duże 0,2
ENTERPRISE
PRZEDSIĘBIORSTWA
Enterprise
Przedsiębiorstwo
Enterprise
EnterpriseDescription
Enterprise
Przedsiębiorstwo
3.2 Including social enterprise in public policy on enterprise
3.2 Uwzględnienie przedsiębiorstw społecznych w polityce państwa dotyczącej przedsiębiorstw
Enterprise DG s printed publications http europa.eu.int comm enterprise library index.htm
Drukowane publikacje Dyrekcji Generalnej ds. Przedsi biorstwhttp europa.eu.int comm enterprise library index.htm
Linking research to enterprise.
Połączyć badania z biznesem.
Orders management IT system linked to Internal system of enterprise or enterprise group
System informatyczny do zarządzania zleceniami podłączony do wewnętrznego systemu przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw
Enterprise Category
Rodzaj przedsiębiorstwa
Enterprise policy
Politique d entreprise
Enterprise policy
Polityka przedsiębiorczości
Enterprise Headers
Nagłówki biznesowe
Business Enterprise
Przedsiębiorstwa
Business Enterprise
Szkolnictwawyższego
Business enterprise
Przedsiębiorstw
Joint enterprise
Spółka mieszana
Enterprise Competition
Przedsiębiorstwa Konkurencja
Enterprise publications
34Z567_BW_PL 16 06 2004 08 46 Page 1
Enterprise publications
Publikacje dotycz ce przedsi biorczoµci
Enterprise papers
Prace na temat przedsi biorczoµci
Enterprise category
Roczny obrót
ENTERPRISE AND
DYREKCJAGENERALNADS.
Enterprise Europe
Europejska Przedsiębiorczość
ENTERPRISE EUROPE
EUROPEJSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
ENTERPRISE EUROPE
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
ENTERPRISE EUROPE
EUROPEJSKAPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
an enterprise
prawa własności intelektualnej
Enterprise DG on the web http europa.eu.int comm dgs enterprise index_en.htm
Dyrekcja Generalna ds. Przedsi biorstw w Internecie http europa.eu.int comm dgs enterprise index_en.htm
Enterprise DG work programme http europa.eu.int comm dgs enterprise work_programme_2002.htm
Program prac Dyrekcji Generalnej ds. Przedsi biorstwhttp europa.eu.int comm dgs enterprise work_programme_2002.htm
The applicant enterprise is a partner of another enterprise if
Przedsiębiorstwo wnioskodawcy jest partnerem drugiego przedsiębiorstwa, jeśli
enterprise means an enterprise as defined in Article 8.1 (Definitions)
korzystają z dużej swobody przy podejmowaniu decyzji, która może obejmować kompetencje do samodzielnego zatrudniania i zwalniania pracowników lub podejmowania innych działań dotyczących personelu (takich jak przyznawanie awansu lub zgody na urlop) oraz
Come to the Capitol. I wish your enterprise today may thrive. What enterprise, Popilius?
Życzę by spełnił się dzisiaj wasz zamiar.
a loan to an enterprise
Dla większej pewności, roszczenia pieniężne nie obejmują
5.13.4 Enterprise policy The following should be noted with regard to enterprise and innovation policy
5.13.4 Polityka przedsiębiorczości pod uwagę należy wziąć następujące czynniki w odniesieniu do polityki przedsiębiorczości i innowacji
enterprise and industry
przedsiębiorstwa i przemysł,
enterprise and industry
przedsiębiorstwa i przemysł
enterprise and industry
przedsiębiorstw i przemysłu
Enterprise Europe Network
Europejska Sieć Przedsiębiorczości
Enterprise Europe Network
Europejska Sieć Przedsię biorczości
Enterprise online, Portugal
Portal dla przedsiębiorców, Portugalia
Name of enterprise
Nazwa przedsiębiorstwa
Enterprise sponsored government.
Sponsorowanych przez jednostki rządowe.

 

Related searches: Enterprise To Enterprise - Enterprise 2.0 And Social Enterprise - Enterprise - Social Enterprise - Enterprise Value - Enterprise Resource Planning - Enterprise-grade - Enterprise-class - Business Enterprise - Commercial Enterprise -