Translation of "enterprise value" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The enterprise now employs seven people who appreciate the value of local work.
Przykładem polskiego przedsiębiorstwa społecznego z obszarów wiejskich, które odniosło sukces, jest firma Horyzonty ITD.
Done this before is starting an enterprise, creating value, and taking something from beginning to end.
I chodzi tu o stworzenie biznesu i nadanie mu wartości, o przeprowadzenie czegoś od początku do końca.
Partner enterprise Linked enterprise
e Przedsiębiorstwo partnerskie e
And done this before is starting an enterprise and creating value, and taking something from beginning to end.
I chodzi tu o stworzenie biznesu i nadanie mu wartości, o przeprowadzenie czegoś od początku do końca.
Micro enterprise 1 9 employees Small enterprise 10 49 employees Medium sized enterprise 50 249 employees Large enterprise 250 employees
Mikroprzedsiębiorstwa 91,5 Małe 7,3 Średnie 1,1 Duże 0,2
IC reporting takes the process a step further showing how an enterprise can create value by using its intellectual capital.
Raportowanie IC przenosi ten proces o krok dalej, pokazując, jak firma może tworzyć wartości, wykorzystując swój kapitał intelektualny.
ENTERPRISE
PRZEDSIĘBIORSTWA
Enterprise
Przedsiębiorstwo
Enterprise
EnterpriseDescription
Enterprise
Przedsiębiorstwo
Enterprise characteristics for the populations of active enterprises, enterprise births, enterprise deaths and enterprise survivals for which yearly statistics are to be compiled
Cechy charakterystyczne przedsiębiorstwa dotyczące populacji przedsiębiorstw prowadzących działalność, przedsiębiorstw nowopowstałych, przedsiębiorstw zlikwidowanych oraz tych, które przetrwały, objęte zestawianiem rocznych danych statystycznych.
3.6.4 The benefits of social enterprise must be made more visible through the measurement of values other than purely economic value.
3.6.4 Należy bardziej uwydatnić korzyści, jakie przynoszą przedsiębiorstwa społeczne, poprzez dokonywanie pomiaru wartości innych niż wartość wyłącznie ekonomiczna.
4.1.4 Statistics from Young Enterprise10 demonstrate the value of enterprise education above the objective of purely starting a business in school.
4.1.4 Statystyki Young Enterprise10 pokazują wartość kształcenia w zakresie przedsiębiorczości wychodzącą poza cel samego założenia przedsiębiorstwa w szkole.
By supporting and promoting social enterprise, we can make the most of its growth potential and capacity to create social value.
Wspierając i promując przedsiębiorstwa społeczne, możemy w pełni wykorzystać ich potencjał wzrostu i zdolność do tworzenia wartości społecznej.
2.4 Even though the common purpose of any type of enterprise is to create value and maximise results, the parameters or concepts for measuring value and results can differ according to the type of enterprise and the objectives pursued by those who control it or benefit from its activity.
2.4 Chociaż ostatecznym celem każdego rodzaju przedsiębiorstwa jest tworzenie wartości i osiągnięcie maksymalnych rezultatów, parametry lub koncepcje pomiaru tej wartości i rezultatów mogą być różne w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i od celów, do jakich dążą ci, którzy dane przedsiębiorstwo kontrolują lub odnoszą korzyści z jego działalności.
3.2 Including social enterprise in public policy on enterprise
3.2 Uwzględnienie przedsiębiorstw społecznych w polityce państwa dotyczącej przedsiębiorstw
Enterprise DG s printed publications http europa.eu.int comm enterprise library index.htm
Drukowane publikacje Dyrekcji Generalnej ds. Przedsi biorstwhttp europa.eu.int comm enterprise library index.htm
Enterprise Category
Rodzaj przedsiębiorstwa
Enterprise policy
Politique d entreprise
Enterprise policy
Polityka przedsiębiorczości
Enterprise Headers
Nagłówki biznesowe
Business Enterprise
Przedsiębiorstwa
Business Enterprise
Szkolnictwawyższego
Business enterprise
Przedsiębiorstw
Joint enterprise
Spółka mieszana
Enterprise Competition
Przedsiębiorstwa Konkurencja
Enterprise publications
34Z567_BW_PL 16 06 2004 08 46 Page 1
Enterprise publications
Publikacje dotycz ce przedsi biorczoµci
Enterprise papers
Prace na temat przedsi biorczoµci
Enterprise category
Roczny obrót
ENTERPRISE AND
DYREKCJAGENERALNADS.
Enterprise Europe
Europejska Przedsiębiorczość
ENTERPRISE EUROPE
EUROPEJSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
ENTERPRISE EUROPE
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
ENTERPRISE EUROPE
EUROPEJSKAPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
an enterprise
prawa własności intelektualnej
Enterprise DG on the web http europa.eu.int comm dgs enterprise index_en.htm
Dyrekcja Generalna ds. Przedsi biorstw w Internecie http europa.eu.int comm dgs enterprise index_en.htm
Enterprise DG work programme http europa.eu.int comm dgs enterprise work_programme_2002.htm
Program prac Dyrekcji Generalnej ds. Przedsi biorstwhttp europa.eu.int comm dgs enterprise work_programme_2002.htm
The applicant enterprise is a partner of another enterprise if
Przedsiębiorstwo wnioskodawcy jest partnerem drugiego przedsiębiorstwa, jeśli
enterprise means an enterprise as defined in Article 8.1 (Definitions)
korzystają z dużej swobody przy podejmowaniu decyzji, która może obejmować kompetencje do samodzielnego zatrudniania i zwalniania pracowników lub podejmowania innych działań dotyczących personelu (takich jak przyznawanie awansu lub zgody na urlop) oraz
4.5.1 Well educated workers who continually improve their qualifications are an important factor in determining the value of a particular firm or enterprise.
4.5.1 Dobrze wykształcona kadra, ustawicznie podnosząca swoje kwalifikacje, jest ważnym czynnikiem determinującym wartość danej firmy czy przedsiębiorstwa.
4.7.1 Well educated workers who continually improve their qualifications are an important factor in determining the value of a particular firm or enterprise.
4.7.1 Dobrze wykształcona kadra, ustawicznie podnosząca swoje kwalifikacje, jest ważnym czynnikiem determinującym wartość danej firmy czy przedsiębiorstwa.
enterprise and industry
przedsiębiorstwa i przemysł,
enterprise and industry
przedsiębiorstwa i przemysł
enterprise and industry
przedsiębiorstw i przemysłu

 

Related searches: Enterprise To Enterprise - Enterprise 2.0 And Social Enterprise - X-value, Y-value, Z-value - Enterprise Value - Total Enterprise Value - Gross Enterprise Value - Enterprise Value To Sales - Enterprise Value Creation - Debt To Enterprise Value - Increase Of Enterprise Value -