Translation of "enterprise class" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Source Eurostat, SBS, Breakdown of main indicators by enterprise size class, non financial business economy, 2003, EU 25
99,8 wszystkich europejskich rm, 67,1 miejsc pracy w sektorze prywatnym, Ponad 80 zatrudnienia w niektórych sektorach przemysłu, np. w sektorze produkcji wyrobów metalowych, budownictwa i meblarstwa.
Partner enterprise Linked enterprise
e Przedsiębiorstwo partnerskie e
Source Eurostat SBS, Breakdown of number of persons employed by enterprise size class, non financial business economy, EU 25, 2003 ( share of total)
Źródło Eurostat, SBS, Wykaz wskaźników w podziale na wielkość przedsiębiorstw, sektor nie nansowy, 2003, UE 25
Micro enterprise 1 9 employees Small enterprise 10 49 employees Medium sized enterprise 50 249 employees Large enterprise 250 employees
Mikroprzedsiębiorstwa 91,5 Małe 7,3 Średnie 1,1 Duże 0,2
Enterprise
EnterpriseDescription
Enterprise
Przedsiębiorstwo
Enterprise
Przedsiębiorstwo
3.2 Including social enterprise in public policy on enterprise
3.2 Uwzględnienie przedsiębiorstw społecznych w polityce państwa dotyczącej przedsiębiorstw
Enterprise DG s printed publications http europa.eu.int comm enterprise library index.htm
Drukowane publikacje Dyrekcji Generalnej ds. Przedsi biorstwhttp europa.eu.int comm enterprise library index.htm
Enterprise Headers
Nagłówki biznesowe
Business Enterprise
Przedsiębiorstwa
Business Enterprise
Szkolnictwawyższego
Business enterprise
Przedsiębiorstw
Joint enterprise
Spółka mieszana
Enterprise Competition
Przedsiębiorstwa Konkurencja
Enterprise publications
34Z567_BW_PL 16 06 2004 08 46 Page 1
Enterprise publications
Publikacje dotycz ce przedsi biorczoµci
Enterprise papers
Prace na temat przedsi biorczoµci
Enterprise category
Roczny obrót
ENTERPRISE AND
DYREKCJAGENERALNADS.
Enterprise Europe
Europejska Przedsiębiorczość
ENTERPRISE EUROPE
EUROPEJSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
ENTERPRISE EUROPE
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
ENTERPRISE EUROPE
EUROPEJSKAPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
an enterprise
prawa własności intelektualnej
An Inner class is a class defined within another class.
Klasa wewnętrzna lub zagnieżdżona to klasa, która jest zdefiniowana wewnątrz innej klasy.
Austria category C, class U3, class R3 and class O3,
Austria kategoria C, klasa U3, klasa R3 i klasa O3,
Enterprise DG on the web http europa.eu.int comm dgs enterprise index_en.htm
Dyrekcja Generalna ds. Przedsi biorstw w Internecie http europa.eu.int comm dgs enterprise index_en.htm
Enterprise DG work programme http europa.eu.int comm dgs enterprise work_programme_2002.htm
Program prac Dyrekcji Generalnej ds. Przedsi biorstwhttp europa.eu.int comm dgs enterprise work_programme_2002.htm
The applicant enterprise is a partner of another enterprise if
Przedsiębiorstwo wnioskodawcy jest partnerem drugiego przedsiębiorstwa, jeśli
enterprise means an enterprise as defined in Article 8.1 (Definitions)
korzystają z dużej swobody przy podejmowaniu decyzji, która może obejmować kompetencje do samodzielnego zatrudniania i zwalniania pracowników lub podejmowania innych działań dotyczących personelu (takich jak przyznawanie awansu lub zgody na urlop) oraz
Class , especially chapter titled Class X .
Class , especially chapter titled Class X .
(i) 'Extra' Class and Class I
B. Tolerancje dotyczące wielkości
Enterprise sponsored government.
Sponsorowanych przez jednostki rządowe.
Business enterprise sector
Sektor przedsiębiorstw

 

Related searches: Enterprise To Enterprise - Enterprise 2.0 And Social Enterprise - Enterprise-class - Enterprise-class Security - Enterprise-class Features - Enterprise-class Performance - Enterprise-class Solutions - Enterprise-class Storage - Enterprise-class Support - Enterprise Class Software -