Translation of "equity committed" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Committed - translation : Equity - translation : Equity committed - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

EUR 295 m of equity committed to 10 projects (3 in TEN T transport and 7 in renewable energy sector)
295 mln EUR kapitału własnego z przeznaczeniem na 10 projektów (3 w TEN T i 7 w sektorze energii odnawialnej)
By 31 December 2014, the Fund had committed EUR 295 million of equity investment to three TEN T and seven renewable energy projects
Do dnia 31 grudnia 2014 r. fundusz zobowiązał się przeznaczyć 295 mln EUR inwestycji kapitałowych na trzy projekty TEN T i siedem projektów z zakresu energii odnawialnej
By 31 December 2015, the Fund had committed EUR 295 million of equity investment to three TEN T and seven renewable energy projects
Do dnia 31 grudnia 2015 r. fundusz zobowiązał się przeznaczyć 295 mln EUR inwestycji kapitałowych na trzy projekty TEN T i siedem projektów z zakresu energii odnawialnej
By the end of 2007, the Bank had committed a total of EUR 75m in equity and debt for microfinance in the ACPs.
Na koniec 2007 roku łączna wysokość zaangażowania Banku w postaci kapitału właścicielskiego i kredytów w krajach AKP sięgnęła 75 mln EUR.
Equity participations (direct or indirect equity).
udziały kapitałowe (bezpośredni lub pośredni udział).
Equity
Równość
equity.
zasada słuszności.
Equity
Równość nd.
Equity
Kapitał
Equity facility
Instrument kapitałowy
Equity instruments
praw własności w spółkach
Equity instruments
Instrumenty kapitałowe
Equity accounts
Edytuj konto
New Equity
Nowy kapitał
Equity Name
Nazwa kapitału
Edit Equity
Edytuj kapitał
Equity instruments
Instrumenty udziałowe
Equity instruments
Instrumenty udziałowe podlegają
So equity.
Zatem kapitał.
My equity...
Mój kapitał...
That's equity.
Został Ci kapitał własny.
Equity Participations
Udziały kapitałowe
equity instrument
instrument kapitałowy
Equity prices.
Ceny instrumentów kapitałowych.
Debt equity
Dług Kapitał własny
Shareholders' equity
Kapitały, własne
Consolidated equity
Środki własne skonsolidowane
And this is called the equity, or the owners' equity.
Jest to dokładnie ten sam kapitał, który mamy na myśli mówiąc, że nasz kapitał został zainwestowany w dom.
(hhh) The Equity facility providing equity finance for R amp I 'Union Equity Instruments for research and innovation'
(mmm) Instrument finansowy zapewniający finansowanie dłużne badań naukowych i innowacji Instrumenty kapitałowe Unii w zakresie badań naukowych i innowacji
removing all references to equity compensation benefits and equity compensation plans.
usuwa wszelkie powołania na kapitałowe świadczenia pracownicze i programy kapitałowych świadczeń pracowniczych.
Equity and diversity
Równość i różnorodność
Equity Value 2,336,055m
Wart. kapit. 2 336 055 mln
Show equity accounts
Edytuj konto
Marketable equity instruments
Zbywalne instrumenty udziałowe
Equity markets down.
Spadek na rynku akcji.
That's my equity.
Więc to jest mój kapitał.
This was equity.
To był kapitał własny
That's my equity.
To mój kapitał własny.
That's my equity.
To jest mój kapitał własny.
Pay equity? Yes.
Równość finansowa?
(b) equity instruments
(b) instrumenty kapitałowe
A Equity instruments
A Instrumenty kapitałowe
Equity Cash Flow
0ODMIOT PRZE J M U J CY RYZYKO PROJEKTU
Debt equity 21
Dług kapitał spółki 21
(c) non equity securities means all securities that are not equity securities
c) niekapitałowe papiery wartościowe oznaczają wszelkie papiery wartościowe, które nie są kapitałowymi papierami wartościowymi

 

Related searches: Committed Equity - Equity Committed - Committed Equity Capital - Equity Has Been Committed - Equity To Equity - Equity And Equity Related - Equity And Equity Like - Private Equity Equity - Equity-equity Related Securities - Equity Or Equity-linked -