Translation of "european security and defence policy" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

European Security and Defence Policy.
Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony.
European security strategy and European security and defence policy
Wkład w rozwój solidarności międzynarodowej
European security strategy and European security and defence policy
Europejska strategia bezpieczeństwa oraz europejska polityka bezpieczeństwa i obrony
European security strategy and European security and defence policy
Europejska strategia oraz europejska polityka bezpieczeństwa i obrony
European security strategy and European security and defence policy
zmiana wspólnego działania 2004 551 WPZiB w sprawie ustanowienia Euro
European security strategy and European security and defence policy (ESDP)
W okresie 2000 2005 kwoty pomocy wyniosły, odpowiednio, 13,5 mld euro z EFR i 1,7 mld euro z EBI.
ESDP European Security and Defence Policy
EPBiO europejska polityka bezpieczeństwa i obrony
ESDP European Security and Defence Policy
europejska polityka bezpieczeństwa i obrony
European security strategy and European security and defence policy , of this Report.
Wspólne działania 2008 304 WPZiB (Dz.U. L 105 z 15.4.2008) i 2008 480 WPZiB (Dz.U. L 163 z 24.6.2008).
Including European security and defence policy and development cooperation.
W tym europejska polityka bezpieczeństwa i obrony oraz współpraca na rzecz rozwoju.
the common foreign and security policy (CFSP) and the European security and defence policy (ESDP).
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony (EPBiO).
The European Security and Defence Policy (ESDP) with political and security issues.
Europejska polityka bezpieczeństwa i obrony (EPBiO)
Security and defence policy
Polityka bezpieczeństwa i obrony
Security and defence policy, 441
Polityka bezpieczeństwa i obrony, 486
Foreign, security and defence policy
Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony
The implementation of the European Security Strategy and the Common Security and Defence Policy (
Wdrażanie europejskiej strategii bezpieczeństwa oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (
Directorate Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP) Commission Coordination and contribution
Dyrekcja ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) i Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obronna (EPBO) Koordynacja i wkład Komisji
Directorate Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP) Commission Coordination and contribution
Dyrekcja ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB) i Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO) Koordynacja i wkład Komisji
) Council conclusions on European security and defence policy, 18 May 2009
Konkluzje Rady w sprawie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, 18 maja 2009 r. (http register.consilium.europa.eu pdf pl 09 st10 st10009.pl09.pdf).
Never forget the origins of this European Security and Defence Policy.
Nigdy nie wolno nam zapominać o początkach tej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony.
Contributing to security in the world Common foreign and security policy European security strategy and European security and defence policy Middle East peace process Reconstruction process
Europejska strategia bezpieczeństwa oraz europejska polityka bezpieczeństwa i obrony
Directorate A Common Foreign and Security Policy (CFSP) and European Security and Defence Policy (ESDP) Commission Coordination and contribution
Dyrekcja A Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa (WPZiB) oraz Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO) Koordynacja i wkład Komisji
A competitive European Defence Technological and Industrial (EDTIB) base is necessary to support the European Security and Defence Policy.
Konkurencyjna europejska baza technologiczno przemysłowa sektora obronnego (EDTIB) jest konieczna do wsparcia Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.
Foreign, security, defence policy.
Polityka społeczna i zatrudnienie
Missions and operations in 2009 under the European security and defence policy
Misje i operacje w 2009 r. w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony
Missions and operations in 2010 under the European security and defence policy
Misje i operacje w 2010 r. w ramach europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony
THE COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY
WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY
Common Security and Defence Policy (CSDP).
wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB).
EU Common Security and Defence Policy
europejska polityka bezpieczeństwa i obrony
Common security and defence policy (CSDP)
Ponadto zwykła procedura ustawodawcza będzie stosowana w ponad 40 nowych dziedzinach polityki, co daje całkowitą liczbę 73 dziedzin.
THE COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY
WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY
The competitiveness of the European defence industry is vital to the credibility of the nascent European security and defence policy.
politycznych i praktyk uniemożliwiających przedsiębiorstwom europejskiego przemysłu obronnego podjęcie skuteczniejszej współpracy.
Its job is to help the memberstates improve European defence and crisismanagement capabilities and to sustain the European security and defence policy.
Jeśli Agencja uzna,że dany produkt spełnia wymogi bezpieczeństwa i jakości, Komisja Europejska możezezwolić na jego sprzedaż we wszystkich krajach UE.
I can think of no greater condemnation of European security and defence policy.
Nie mogę wyobrazić sobie większego potępienia europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony.
The European Union has already sent a European security and defence policy mission to Kosovo.
Unia Europejska wysłała już europejską misję europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony do Kosowa.
External relations and foreign, security and defence policy
Stosunki zewnętrzne oraz polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony
I fundamentally reject the report on European security strategy and a European security and defence policy in its current form.
Sprawozdanie w sprawie europejskiej strategii bezpieczeństwa i europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony w jego obecnej postaci odrzucam z powodów fundamentalnych.
Provisions on the common security and defence policy
Postanowienia dotyczące wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROVISIONS ON THE COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WSPÓLNEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY
PROVISIONS ON THE COMMON SECURITY AND DEFENCE POLICY
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WSPÓLNEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY .
Provisions on the common security and defence policy ................
Postanowienia dotyczące wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony.
Provisions on the common security and defence policy . . . . .
Postanowienia dotyczące wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
the whole of the European Union's external action, namely common foreign and security policy, European security and defence policy, foreign trade, development cooperation and humanitarian aid.
całości zewnętrznych działań Unii Europejskiej, mianowicie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, handlu zagranicznego, współpracy w zakresie rozwoju oraz pomocy humanitarnej.
An innovative European space policy and a common European security and defence policy can bring us some way towards achieving that.
Do realizacji tego celu może przybliżyć nas innowacyjna europejska polityka kosmiczna oraz wspólna europejska polityka bezpieczeństwa i obrony.
European security and defence capabilities need to match these challenges by providing a fully credible capability for action, through a full implementation of the European Security Strategy and a more effective European Security and Defence Policy.
Europejskie zdolności w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony muszą sprostać powyższym wyzwaniom poprzez zapewnienie w pełni wiarygodnych zdolności działania, pełne wdrożenie Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa i skuteczniejszą Europejską Politykę Bezpieczeństwa i Obrony.

 

Related searches: European Security And Defence Policy - Genuine Common European Security And Defence Policy - Common Foreign And Security And Defence Policy - European Security And Defence Identity - European Security And Defence Assembly - Foreign, Security And Defence Policy - Committee On Foreign Affairs, Security And Defence Policy - Security And Defence Policy - Common Defence And Security Policy - The Field Of Security And Defence Policy -