Translation of "financing of financing" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Financing - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Contractor Source of financing financing
Wykonawca Źródło finansowania
Contractor Source of financing financing
UNHCR (podwykonawcy IOM Szwedzkie biuro ds. migracji) RAP 2004 w trakcie realizacji od 1.3.2006 WALKA z PRZESTĘPCZOŚCIĄ ZORGANIZOWANĄ
EU Financing Instruments Current Co financing
Instrumenty finansowe UE bieżące współfinansowanie
4.4 100 financing or co financing?
4.4 Finansowanie w 100 czy współfinansowanie?
Co financing details No co financing
Szczegółowe informacje dotyczące współfinansowania Brak współfinansowania
Maintenance of the original financing plan fi financing plan
Zachowanie pierwotnych planów finansowania finansowania
EIB financing instrument and venture capital financing
Instrument finansowy EBI i finansowanie kapitałem venture
Financing
Finansowanie
financing,
finansowania,
financing.
finansowanie.
Financing
Ramy finansowania
Financing
Artykuł 16
Financing of operations
Finansowanie działań
Scope of financing
Zakres finansowania
Nature of financing
Charakter finansowania
Methods of financing
Metody finansowania
Financing of EMEP
Finansowanie EMEP
FINANCING OF PROGRAMMES
ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMÓW
Forms of financing
Formy finansowania
RTcoordination of financing
NT1 lokalizacja produkcji
Financing of checks
Finansowanie kontroli
Method of financing
Sposoby finansowania
Financing of programmes
Zasady finansowania programów
Private financing or financing by the economic operators concerned shall be the main source of financing and shall be encouraged.
Finansowanie prywatne lub finansowanie przez zainteresowane podmioty gospodarcze stanowi główne źródła finansowania i należy je popierać.
Co financing may be in the form of joint or parallel financing.
Współfinansowanie może przyjąć formę finansowania wspólnego lub równoległego.
Community financing offers, nevetheless, significant advantages over national financing.
Wspólnotowe środki finansowe stanowią jednak większe korzyści niż środki krajowe.
(b) the source of financing, including percentage share of public and of private financing
(b) źródeł finansowania, w tym procentowego udziału środków publicznych i prywatnych
Financing of direct payments
Finansowanie płatności bezpośrednich
Financing of European standardisation
Finansowanie normalizacji europejskiej
financing of European standardisation
w sprawie finansowania normalizacji europejskiej
Financing of political parties
Finansowanie partii politycznych
Financing of political parties
Finansowanie partii politycznych.
Financing of political parties
Odpowiedzialność karna urzędników
Financing of political parties
Termin przedawnienia
Financing of political parties
Wykorzystanie funduszy UE
Financing of political parties.
Należy je przechowywać przez siedem lat16.
Financing of the CAP
Finansowanie wspólnej polityki rolnej
Financing of the CAP
Finansowanie WPR
Financing of the measures
Finansowanie środków
financing of transport infrastructure
finansowanie infrastruktury transportowej
Financing of universal services'
Finansowanie usług powszechnych
Financing of recognition plans
Finansowanie planów uznania
Financing of operational funds
Finansowanie funduszy operacyjnych
Financing of the aid
Finansowanie pomocy
Allocation of Community financing
Podział finansowania wspólnotowego

 

Related searches: Financing Of Financing - Debt Financing - Equity Financing - External Financing - Financing Costs - Bridge Financing - Financing Activities - Co-financing - Financing Needs - Bank Financing -