Translation of "food and agricultural policy research institute" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

National Veterinary and Food Research Institute
Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel, EELA
Norwegian Agricultural Economics Research Institute
Norweski instytut badań nad gospodarką rolną
Danish Institute for Food and Veterinary Research
Danmarks Fødevareforskning
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute)
Ministeru ta' l Affarijiet Barranin (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
agricultural policy and international food and agricultural outlook in general
propozycji współpracy oraz inicjatyw przedstawianych międzynarodowym organizacjom rolniczym
Author Willy Vanhee (ILVO, Institute for Agricultural and Fisheries Research, Unit Animal Science)
Autor Willy Vanhee, (ILVO, Instytut badań rolnictwa i rybołówstwa, Dział Nauki o Zwierzętach)
(1) Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies.(2) Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek Institute for Agricultural and Fisheries Research.
(1) Institute for marine resources and ecosystem studies Instytut badania zasobów i ekosystemów morskich.(2) Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek Instytut badań rolnictwa i rybołówstwa.
The Common Agricultural Policy and Global Food Security (
Wspólna Polityka Rolna i bezpieczeństwo żywności na świecie (
EU agricultural and food policy and trends in the sector
Polityka rolna i żywnościowa UE i tendencje sektorowe
The common agricultural policy and global food security (short presentation)
Wspólna Polityka Rolna i bezpieczeństwo żywności na świecie (krótka prezentacja)
agricultural policy and productivity increase aimed at ensuring food security
zgodnie z tytułem IV możliwości wprowadzania ułatwień dla przemysłu rolnego i handlu produktami rolnymi, w tym handlu roślinami, zwierzętami, zwierzętami gospodarskimi oraz ich produktami, w celu dalszego rozwoju przemysłu, głównie w sektorze obszarów wiejskich
1.7 A transition to sustainable food systems requires a food policy, not an agricultural policy alone.
1.7 Przechodzenie na zrównoważone systemy żywnościowe wymaga nie tylko samej polityki rolnej, ale również polityki żywnościowej.
A transition to sustainable food systems requires a comprehensive food policy, not an agricultural policy alone.
Przechodzenie na zrównoważone systemy żywnościowe wymaga kompleksowej polityki żywnościowej, a nie tylko samej polityki rolnej.
A new agricultural policy must also therefore be a food, environmental and territorial policy.
Nowa polityka rolna musi więc również być polityką żywnościową, środowiskową i terytorialną.
1.8 A transition to sustainable food systems requires a comprehensive food policy, not an agricultural policy alone.
1.8 Przechodzenie na zrównoważone systemy żywnościowe wymaga kompleksowej polityki żywnościowej, a nie tylko samej polityki rolnej.
In 1994 Senior Research Fellow at the Institute of Finance and Monetary Policy in Tokyo.
W 1994 roku Senior Research Fellow w Instytucie Finansów i Polityki Monetarnej w Tokio.
Work Research Institute
Instytut badań nad rynkiem pracy
IBDIM Road and Bridge Research Institute
IBDIM Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Central Institute for Labour Protection National Research Institute
Centralny Instytut Ochrony Pracy
3.3 The need for change external factors influencing EU agricultural and food policy
3.3 Konieczność zmian czynniki zewnętrzne wpływające na politykę rolną i żywnościową UE
Agriculture, food production and agricultural policy must be included among the subjects discussed.
Dyskutowane tematy muszą obejmować rolnictwo, produkcję żywności i politykę rolną.
The common agricultural policy and Global Food Security (Mairead McGuinness INI 2008 2153).
Wspólna polityka rolna i światowe bezpieczeństwo żywnościowe (Mairead McGuinness INI 2008 2153).
The Health Check of the Common Agricultural Policy is the ideal time to launch a real debate on Europe's agricultural and food policy.
Ocena stanu wspólnej polityki rolnej jest idealnym momentem, aby rozpocząć prawdziwą debatę nad europejską polityką rolną i żywnościową.
Food Sovereignty covers the right of people and countries to determine for themselves their own agricultural and food policy.
Suwerenność Żywności ( Food Sovereignty ) obejmuje prawo ludzi i krajów do określania dla siebie swojej własnej polityki rolnej i żywnościowej.
Food Sovereignty covers the right of people and countries to determine for themselves their own agricultural and food policy.
Suwerenność żywności ( food sovereignty ) obejmuje prawo ludzi i krajów do określania samemu swojej własnej polityki rolnej i żywnościowej.
Institute of Marine Research
Instytut Badań Morskich
Norwegian Forest Research Institute
Norweski instytut badań nad gospodarką leśną
Norwegian Polar Research Institute
Norweski instytut badań polarnych
Thus, food security continues to require a strong common agricultural policy.
Bezpieczeństwo żywnościowe wymaga zatem silnej wspólnej polityki rolnej.
5.1.2 However, according to the FAPRI (Food and Agricultural Policy Research Institute), the prices of maize and soya can be expected to stabilise at 2006 levels if American policy stays the same (aid for incorporation of biofuels and customs tariffs on ethanol) due to increased production bringing the market back to equilibrium.
5.1.2 Jednak zdaniem FAPRI (Food and Agricultural Policy Research Institute) ceny kukurydzy i soi powinny ustabilizować się na poziomie z roku 2006 w wypadku kontynuacji polityki amerykańskiej (pomoc dla dodawania biopaliw oraz taryfy celne dla etanolu) poprzez zwiększenie produkcji, co prowadzi do zrównoważenia rynku.
6.1.2 However, according to the FAPRI (Food and Agricultural Policy Research Institute), the prices of maize and soya can be expected to stabilise at 2006 levels if American policy stays the same (aid for incorporation of biofuels and customs tariffs on ethanol) due to increased production bringing the market back to equilibrium.
6.1.2 Jednak zdaniem FAPRI (Food and Agricultural Policy Research Institute) ceny kukurydzy i soi powinny ustabilizować się na poziomie z roku 2006 w wypadku kontynuacji polityki amerykańskiej (pomoc dla dodawania biopaliw oraz taryfy celne dla etanolu) poprzez zwiększenie produkcji, co prowadzi do zrównoważenia rynku.
National Institute for Alcohol and Drug Research
Narodowy Instytut Badań nad Alkoholem i Narkotykami
National Institute of Nutrition and Seafood Research
Narodowy instytut badań nad żywieniem i żywnością pochodzenia morskiego
Such policies include the common agricultural policy (CAP), regional and cohesion policy, transport policy, social and employment policy, environment policy and the policy on research and technological development.
Do tych obszarów polityki należą m.in. wspólna polityka rolna (WPR), polityka regionalna i polityka spójności, polityka transportowa, polityka społeczna i zatrudnienia, polityka ochrony środowiska oraz polityka w zakresie badań i rozwoju technologii.
Bucharest Institute of Food Chemistry
Bucharest Institute of Food Chemistry Strada Garlei no.
As the world food situation shows, Agricultural Policy will remain very important.
Jak pokazuje światowa sytuacja żywnościowa, polityka rolna pozostanie bardzo ważna.
Thus, food security continues to require a robust common agricultural policy (CAP).
Bezpieczeństwo żywnościowe wymaga zatem zdecydowanej wspólnej polityki rolnej (WPR).
Food security continues to require a strong common agricultural policy capable of increasing agricultural productivity, stabilising markets and, above all, ensuring a secure supply of affordable food.
Bezpieczeństwo żywnościowe wymaga silnej wspólnej polityki rolnej, mogącej zapewnić zwiększenie wydajności rolnictwa, ustabilizować rynki oraz, przede wszystkim, zapewnić bezpieczne dostawy żywności po rozsądnych cenach.
(Austrian Institute of Economic Research)
(Austriacki Instytut Badań Gospodarczych)
Research institute thinktank male female
Placówka badawcza akademicka
DTF Danish Transport Research Institute
CELU Satiksmes izpete, SIA(Badania Ruchu Drogowego Sp. z o.o.)
VÚD Transport Research Institute Inc.
ADT Maltański Urząd ds. Transportu
National Institute for Consumer Research
Narodowy Instytut Badań Konsumenckich
The Norwegian Crop Research Institute
Norweski instytut badań nad urodzajem
National Veterinary Research Institute Al.
Państwowy Instytut Weterynaryjny

 

Related searches: Food And Agricultural Policy Research Institute - French National Institute For Agricultural Research - Bavarian Agricultural Research Institute - National Agricultural Research Institute - Institute For Agricultural Research - Kenya Agricultural Research Institute - Polling Institute, Opinion Research Institute - Institute For Peace Research And Security Policy - Food Research Institute - Swedish Institute Of Agricultural And Environmental Engineer -