Translation of "for your attendance" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Attendance - translation : For your attendance - translation : Your - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

You should conrm your attendance at interview.
cieszącego się renomą, szczególnie z tego samego obszaru działalności.
The organizer rejected your attendance at this meeting.
Organizator odrzucił Twój udział w tym spotkaniu.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, thank you Commissioner for your continued attendance.
Panie przewodniczący, panie i panowie, panie komisarzu! Dziękuję za państwa obecność.
Usually you need to conrm your attendance at interview.
Wynagrodzenie wyraża się na ogół w stawkach miesięcznych.
You should usually conrm your attendance pre interview and at reception on arrival for interview.
Mogą potwierdzić informacje zawarte w CV oraz podawać informacje dodatkowe (tylko związane z pracą).
Forty percent attendance to 93 percent attendance.
Obecność wzrosła do 93 .
exceptionally severe disablement allowance if you are getting constant attendance allowance at one of the two highest rates and your need for such attendance allowance is likely to be permanent.
Świadczenia z tytułu inwalidztwa (Disablement Benefit)
ATTENDANCE
LISTA OBECNOŚCI
Attendance
Uczestnictwo
You can expect the employer to be on time as well. Always confirm your attendance for interview by phone.
Rozmowa kwalikacyjna powinna przebiegać w atmosferze otwartości, swobody i komunikacji.
Attendance fee
Opłata za nadzór
ATTENDANCE LIST
LISTA OBECNOŚCI
ATTENDANCE LIST
LISTA OBECNOŚCI
Attendance list
Lista obecności
ATTENDANCE LIST
LISTE DE PRÉSENCE
ATTENDANCE LIST
Liste des membres
ATTENDANCE LIST
Obrady prowadził Göke FRERICHS.
Attendance of
W sesji udział weźmie
Attendance iscompulsory.
Uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
Members' attendance
Uczestnictwo czıonkùw
Members attendance
Uczestnictwo czıonkùw
Constant attendance?
Stałej opieki?
allowance for attendance at a special education institution
Kwota zasiłku dla bezrobotnych za każdy dzień odpowiada 65 wynagrodzenia bazowego, tzn. średniego dziennego wynagrodzenia w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających drugi miesiąc przed przejściem na bezrobocie.
I take attendance.
Sprawdzam obecność.
Attendance of trial
Uczestnictwo w procesie sądowym
Attendance at meetings
Uczestnictwo w posiedzeniach
Attendance and proxies
Obecność i pełnomocnictwa
Registers of attendance
Listy obecnoSci
Records of attendance
Listy obecnoSci
parental attendance allowance.
zasiłek obecności rodzicielskiej.
constant attendance allowance
zasiłek rodzinny na dzieci i młodzież,
Constant attendance allowance
Ustawa określa również, czego nie należy wliczać do lat pracy .
Attendance at meetings
Obecność na zebraniach
Registers of attendance
Listy obecności
Records of attendance
Listy obecności
For example, give the parents a fingerprint attendance machine?
Przykładowo, może wyposażmy rodziców w urządzenie pobierające odciski palców przy każdej wizycie?
You who dwell in the gardens, with friends in attendance, let me hear your voice! Beloved
O ty, która mieszkasz w ogrodach! przyjaciele słyuchają głosu twego ozwijże mi się!
Attendance of Commission services
Uczestniczenie służb Komisji
Members' attendance by country
Uczestnictwo czıonkùw wg paホstw
Classroom attendance and marks.
Obecność na lekcjach i oceny.
Attendance at committee meetings
Uczestnictwo w posiedzeniach komisji
Measure 27 measures for employee integration, fair attendance and advertising
środek 27 środki na integrację pracowników, udział w targach i reklamę
All persons having business with the Supreme Court for New York County draw near and give your attendance, and ye shall be heard.
Wszyscy mający sprawę do wysokiego sądu hrabstwa Nowy Jork... powinni podejść, przedstawić się, a będą wysłuchani.
The attendance rate for two year oldshas reached 3 5.2 oA .
Podejmuje się też środki zapobiegające zamykaniu przedszkoli w wyniku spadku licz by dzieci, zwłaszcza w rejonach wiejskich i górskich.
The attendance must not drop.
bo frekwencja nie może spaść.

 

Related searches: Please Confirm Your Attendance - Your Attendance - Confirm Your Attendance - Thank You For Your Attendance - We Are Looking Forward To Your Attendance - Register Your Attendance - For Your Attendance - Looking Forward To Your Attendance - Thanks For Your Attendance - We Look Forward To Your Attendance -