Translation of "global public policy institute" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

SOURCE McKinsey Global Institute Global Energy Demand Model 2009
Źródło McKinsey Global Institute, globalny model popytu na energię (2009)
In Sweden, the National Institute of Public Health will evaluate public health policy throughmeasurement of several lifestyle variables.
Narkomanii) przeprowadzili ocenę, z punktu widzenia, trzyletniego planu działań.WHiszpanii średniookresowa ocena (2004r.) jest obecniepodejmowana przez personel Krajowego Planu ds.
European Institute of Public Administration
Europejski Instytut Administracji Publicznej
European Institute of Public Administrationhttp www.eipa.nl
Europejski Instytut Administracji Publicznejhttp www.eipa.nl
The Norwegian Institute of Public Health
Norweski Instytut Zdrowia Publicznego
Croatian National Institute of Public Health
Przedsiębiorstwa świadczące usługi autobusowe na mocy règlement grand ducal concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées z dnia 3 lutego 1978 r.
Croatian National Institute of Public Health
Matica hrvatska (Macierz chorwacka)
the European Institute of Public Administration, Maastricht
Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht
Member , International Institute of Public Finance ( from 1986 )
członek Międzynarodowego Instytutu Finansów Publicznych ( od 1986 )
(fffffffff) the European Institute of Public Administration, Maastricht
Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht
(pppppppppp) the European Institute of Public Administration, Maastricht
(mmmmmmmmmm) Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht
The public availability of its deliberations and debates is part of the Council s global transparency policy.
Ogólnodostępność obrad i debat Rady wpisuje się w ramy jej globalnej polityki przejrzystości.
Presenting the Fraunhofer Institute report, Jakob Edler said that public procurement should be seen as part of a wider policy approach.
Prezentując raport Instytutu Fraunhofera Jakob Edler zwrócił uwagę na fakt, że zamówienia publiczne powinny być postrzegane jako część szerszego zagadnienia politycznego.
Head of Policy Division , European Monetary Institute , Frankfurt
Naczelnik Wydziału Polityki Pieniężnej , Europejski Instytut Walutowy , Frankfurt
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) Rättspolitiska forskningsinstitutet (Legal Policy Institute)
ex 90.11 mikroskopów
Obey KDE's global selection policy
Przestrzegaj globalnych zasad wybierania KDE
Use setting from global policy.
Użyj ustawień z polityki globalnej.
3.3 Global policy and security
3.3 Polityka globalna a bezpieczeństwo
Public policy and public security
Porządek publiczny i bezpieczeństwo publiczne
The College of Europe (Bruges and Natolin campuses) The European University Institute (Florence) The European Institute of Public Administration (Maastricht)
Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Specjalnej (Middelfart) Międzynarodowe Centrum Szkoleń Europejskich CIFE (Nicea)
The global public cannot remain silent.
Światowa społeczność nie może pozostać niema.
Public officials from across the country, including California and the CDC, site the Global Pertussis Initiative when making vaccine policy.
Urzędnicy z całego kraju, w tym ci z Kaliforni i CDC założyli the Global Pertussius Initiative, kiedy planowali politykę szczepionek.
Public policy, public security and public health grounds
Porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne oraz zdrowie publiczne
I started in our Medical University in Karolinksa Institute, an ungraduate course called Global Health.
Był jednym z założycieli Royal Statistical Society
And I started in our medical university, Karolinska Institute, an undergraduate course called Global Health.
Zacząłem wykładać w Akademii Medycznej Karolińska Institute kurs pod nazwą Zdrowie globalne .
USE employment policy (4406) policy, public
RTplanowanie gospodarki narodowej (1606)RTpolityka podatkowa (2446)
Ms M. Pröhl, Director General of the European Institute of Public Administration
M. Pröhl, dyrektor generalny Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej
Public holidays in the host State shall be observed by the Institute.
Dni ustawowo wolne od pracy w państwie przyjmującym są respektowane przez Instytut.
EP3R will serve as a platform for global outreach on public policy, economic and market matters relevant to security and resilience.
EP3R będzie również służyć jako platforma do globalnych działań dotyczących politycznych, gospodarczych i rynkowych kwestii związanych z bezpieczeństwem i odpornością.
It's the Global Public Health Information Network.
Czyli Global Public Health Information Network. .
RT global is a tion works, public
NT1Grupa z R i o NT1 I A TA NT1 I O M NT1 L i gfia Pa B s t w Arabskich
Foreign Policy,global issues,politics,world cultures
Foreign Policy,global issues,politics,world cultures
3.7 European policy measures and global cooperation.
3.7 Działania polityczne na szczeblu europejskim i współpraca w skali światowej.
developing a global policy for preventing radicalisation
współpracę w dziedzinie zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi oraz zapobiegania im.
Accenture s Institute for Public Service Value conducted eight Global Forums (including in London, Berlin, Paris, and Madrid) which brought together focus groups of 60 85 local inhabitants representative of city demographics.
Władze publiczne, pełniące funkcję organizatora, moderatora oraz często podmiotu finansującego, mogą zostać poproszone o przeprowadzenie oceny.
Digitized Sky Survey image provided by the Space Telescope Science Institute public domain .
Cyfrowe obrazy nieba z Space Telescope Science Institute public domain .
(d) public policy objectives.
(d) cele polityki publicznej.
Public policy shall include
Porządek publiczny obejmuje
In a Mckinsey Global Institute report, Acha Leke et al unpack the various reasons behind Africa's growth
W raporcie Instytutu Globalnego Mckinsey (Mckinsey Global Institute), Acha Leke i inni podają różne przyczyny wzrostu gospodarczego Afryki
A. PROGRAMME ON GLOBAL PUBLIC GOODS AND CHALLENGES
A. PROGRAM ZAPEWNIANIA GLOBALNYCH DÓBR PUBLICZNYCH I REAGOWANIA NA WYZWANIA O SKALI ŚWIATOWEJ
A policy of social cohesion and provision of global and regional public assets has been promoted, and the relationship has had an impact on global governance, by its defence of effective multilateralism.
Wspierano politykę spójności społecznej oraz zapewniania globalnych i regionalnych dóbr publicznych, zaś stosunki te wpłynęły na globalne sprawowanie rządów poprzez obronę skutecznego multilateralizmu.
BBVA (2011), A unified sovereign debt issuance procedure in the Euro area with a Basket Bond, Global Public Finance Policy report No. 1
BBVA (2011), A unified sovereign debt issuance procedure in the Euro area with a Basket Bond, Global Public Finance Policy report nr 1.
Public Health Policy Common Agriculture Policy(incl. Food Safety) Fishery policy
Rządy i Instytucje Publiczne Instytucje UE Agencje UE Organizacje międzynarodowe
Foreign Policy,global issues,military,peace,politics,war
Foreign Policy,global issues,military,peace,politics,war
Active and responsible global energy and climate policy.
prowadzenie aktywnej i odpowiedzialnej polityki energetycznej i klimatycznej na szczeblu globalnym.

 

Related searches: Global Public Policy Institute - Public Policy Institute - Institute For Public Policy Research - Institute For Public Policy - Institute On Religion And Public Policy - Polling Institute, Opinion Research Institute - Global Public Policy - Global Public Policy Networks - Global Public Policy Group - German Institute For Global And Area Studies -