Translation of "high public debt" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Debt - translation : High - translation : High public debt - translation : Public - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Both public and private debt levels, in particular corporate debt, are high.
Poziom długu publicznego i zadłużenia sektora prywatnego, zwłaszcza przedsiębiorstw, jest wysoki.
Addressing high public debt and safeguarding long term fiscal sustainability
Redukcja wysokiego zadłużenia publicznego i ochrona długoterminowej stabilności finansów publicznych
10 The stock of public debt is high and still increasing, making it indispensable to adopt a forward looking proactive approach to public debt management.
10 Poziom długu publicznego jest wysoki i stale rośnie, co oznacza konieczność przyjęcia perspektywicznego, aktywnego podejścia do zarządzania długiem publicznym.
PUBLIC DEBT
ZAŁĄCZNIK 10 E
USE public debt (2436)
RTpostpowanie karne (1221)RTprawo karne (1216)
NT1 rescheduling of public debt public gardens
RTzanieczyszczenie chemiczne h y w noT c i (5216)
USE public institution (0436) public debt, redemption of
2846 urbanistyka i budownictwo miejskie budownictwo m i e s z k a n i o we NT1 rynek m i e s z k a n i o w y RT e k s m i s j a (1221)NT1spekulacja nie r u c h o m o T cia m i
NT1 redemption of public debt
RTpotrzeby podstawowe (1611)
There is a high risk that the financial and real economic crisis might turn into a public debt crisis.
Istnieje poważne ryzyko, że kryzys finansowy i prawdziwy kryzys gospodarczy mogą się przekształcić w kryzys długu publicznego.
accumulation of public deficits has led tosimilarly high public debt ratios in the EU andthe United States, but they are nonethelesssignificantly lower than in Japan.
unijna relacja zadłużenia do PKB jest obecnienieco niższa niż przed rozszerzeniem.
Ireland very high debt to GDP ratio,
Irlandia też,
(11) While Belgium has recently managed to curb the rise in its public debt ratio, the public debt burden at 101.5 of GDP is high and there are substantial liabilities and future obligations from pension commitments.
(11) Choć Belgii udało się ostatnio zahamować wzrost wskaźnika długu publicznego, dług ten, wynoszący 101,5 PKB, jest nadal wysoki, przy czym istnieją znaczne zobowiązania obecne i przyszłe, wynikające z obowiązku wypłaty emerytur.
BT1 public debt recorded cassette, pre
NT1doradztwo informacyjne NT1 k a d r y informacyjne
The private debt crisis should not simply be traded for public debt.
Kryzys długu prywatnego nie powinien po prostu zostać zamieniony na kryzys długu publicznego.
High debt with slow decline, despite high nominal GDP growthin last years
Wysoki, ulegający niewielkiej obniżce poziom długu, pomimowysokiego nominalnego wzrostu PKB w ostatnich latach.
They have a huge burden of debt, including both private debt and an unacceptable level of public debt.
Borykają się one z ogromnym ciężarem zadłużenia zarówno z tytułu zadłużenia prywatnego, jak i niedopuszczalnego poziomu długu publicznego.
Countries then transformed that private debt into public debt, and this is the problem Greece is having to contend with now an unbearable level of public debt.
Następnie kraje przekształciły to prywatne zadłużenie w dług publiczny i to jest problem, z którym musi zmierzyć się dziś Grecja nieznośnie wysoki poziom długu publicznego.
Personal debt is as high as it's ever been.
A te zmiany w systemie rzeczywiście pozwalą na zmniejszenie tego długu.
It just means that debt won't be so high.
To po prostu oznacza, że długów nie będzie tak wysoka.
Debt relief is also high on the European agenda.
Następną ważną kwestią jest umorzenie długów.
(5) The high level of public debt at well above 60 of GDP makes Slovenia vulnerable to nominal growth and interest rate shocks.
(5) Wysoki poziom zadłużenia publicznego wynoszącego znacznie powyżej 60 PKB sprawia, że Słowenia jest podatna na wstrząsy związane ze wzrostem nominalnym i stopami procentowymi.
the public debt to GDP ratio to 60 .
Unia gospodarcza i walutowa
The loan contract was concluded between RTP and the Public Debt Stabilisation Fund, a fund managed by the Public Debt Management Institute.
Umowa pożyczki została zawarta między RTP i Funduszem Stabilizacji Zadłużenia Publicznego, zarządzanym przez Instytut Zarządzania Zadłużeniem Publicznym.
How much longer are we going to go on transforming private debt into public debt?
Jak długo jeszcze będziemy godzić się na przekształcanie zadłużenia prywatnego w dług publiczny?
Steadily declining GDP debt ratio and high (although decreasing) surpluses
Stale spadający poziom wskaźnika dług publiczny PKB i wysokie(aczkolwiek zmniejszające się) nadwyżki.
However, some countries, even before the recession, showed a high level of public debt which was in contravention of the Stability and Growth Pact.
Jednakże niektóre kraje już przed recesją wykazywały wysoki dług publiczny będący w sprzeczności z paktem stabilności i wzrostu.
Annex B Public balance and general government debt 2005
Załącznik B Saldo publiczne i dług publiczny (2005)
Public debt has gone down to less than 60 .
Dług publiczny spadł do poziomu poniżej 60 .
In Germany the debt cutbacks will kick in in 2011, high levels of cutbacks are needed in Greece and in all heavily indebted public budgets.
W Niemczech redukcja długu wejdzie w życie w 2011 roku znaczna jego redukcja potrzebna jest w Grecji i wszystkich wysoce zadłużonych budżetach publicznych.
The currently high level of gross debt and the weak budgetary position indicate the necessity for strong consolidation of public finances over the medium term to reduce risks to public finance sustainability 5 .
Wysoki obecnie poziom zadłużenia brutto oraz słaba sytuacja budżetowa wskazują na konieczność rygorystycznej konsolidacji finansów publicznych w perspektywie średnioterminowej w celu zmniejszenia zagrożenia dla trwałości finansów publicznych 5 .
30 210 320 3296 Spanish public debt Iberclear securities ( FAMT )
49 69 2388 2470 30 210 320 3296 34 91 338 5707 lub 62 21 34 91 338 5707 lub 62 21
The risk for consumers of getting into debt remains far too high.
Ryzyko, że konsumenci popadną w długi jest nadal zbyt duże.
An alarming number of Member States have high levels of national debt.
Dług publiczny w niepokojąco dużej liczbie państw członkowskich jest bardzo wysoki.
Citizens expect the EU to make a difference on the big economic and social challenges high unemployment, slow growth, high levels of public debt, an investment gap and lack of competitiveness in the global marketplace.
Obywatele oczekują skutecznej reakcji Unii na ważne wyzwania gospodarcze i społeczne, takie jak duże bezrobocie, powolny wzrost, wysoki poziom długu publicznego, luka inwestycyjna i brak konkurencyjności na rynkach światowych.
Challenges in terms of fiscal sustainability remain in a number of countries where public debt are high, which may be a source of vulnerability to adverse shocks.
W szeregu państw o wysokim długu publicznym utrzymują się wyzwania związane ze stabilnością finansów publicznych, które mogą być źródłem słabości w razie negatywnych wstrząsów.
If a tax on banks were to be introduced, the proceeds would have to go towards paying off the high levels of public debt in Member States.
Gdyby opodatkowano banki, uzyskane w ten sposób wpływy musiałyby być przeznaczone na spłatę wysokiego długu publicznego w państwach członkowskich.
There are fundamental problems here in terms of imbalance in the public debt, the public deficit.
Istnieją tu zasadnicze problemy związane z brakiem równowagi w sferze długu publicznego, deficytu publicznego.
a public financial management, budget process, debt management and revenue administration
a zarządzanie finansami publicznymi, proces budżetowy, zarządzanie zadłużeniem i administracja skarbowa
Debt securities and other fixed income securities issued by public administrations
Dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie emitowane przez administrację publiczną
The volume of outstanding mortgage loans already exceeds US public debt.
Wielkość niespłaconych kredytów hipotecznych już przewyższa dług publiczny Stanów Zjednoczonych.
Should there be a joint issue of national public debt securities?
Czy należy rozważyć wspólną emisję krajowych publicznych dłużnych papierów wartościowych?
I am speaking to you, Commissioner, as someone who, being Portuguese, knows very well the difficulties involved in seeing the public debt grow, the deficit becoming difficult to control or public spending being excessively high.
Zwracam się do pana, panie komisarzu, jako ktoś, kto będąc Portugalczykiem bardzo dobrze zna trudności związane z obserwowaniem zwiększania się długu publicznego, wymykaniem się deficytu spod kontroli czy nadmiernych wydatków publicznych.
External debt is relatively high, and rising debt service obligations will continue to put a strain on the country s balance of payments.
Dług zagraniczny jest stosunkowo wysoki, a rosnące zobowiązania związane z obsługą długu będą ciągle nadwerężać bilans płatniczy kraju.
(11) Risks stemming from high corporate debt and barriers to deleveraging remain significant.
(11) Ryzyko wynikające z wysokiego zadłużenia przedsiębiorstw i bariery zmniejszenia zadłużenia utrzymują się na wysokim poziomie.
5.2.3 Public contributors' capacity for action is limited, given their deficits and public debt, including welfare systems.
5.2.3 Zdolność działania podmiotów publicznych jest ograniczona, biorąc pod uwagę ich deficyt i dług publiczny, w tym także systemy socjalne.

 

Related searches: High Public Debt - High Level Of Public Debt - Countries With High Public Debt - High Public Debt Level - Debt And Debt Service Charges - Debt Debt Due - Debt Debt Provisions - Debt And Debt-related Securities - Debt And Debt Services - Senior Debt, Mezzanine Debt And Equity -