Translation of "high representative for foreign affairs and security policy" to Polish language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
List Republiki Środkowoafrykańskiej
The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
High Representative of the European Union for foreign affairs and security policy
Bangi dnia 14 kwietnia 2015 r.
High Representative of the European Union for foreign affairs and security policy
Pani Federica MOGHERINI
Vice President High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
Wiceprzewodnicząca Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and Vice President
Catherine Ashton (Zjednoczone Królestwo) wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa wiceprzewodnicząca
Catherine Ashton, High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and President of the Foreign Affairs Council
Catherine Ashton, wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz przewodnicząca Rady do Spraw Zagranicznych
However, will the newly appointed High Representative for Foreign Affairs and Security Policy do this?
Ale czy wykona to nowomianowana wysoka przedstawiciel ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa?
The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall organise this coordination.
Organizację tej koordynacji zapewnia wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy Vice President of the Commission
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa i wiceprzewodniczący Komisji
In foreign policy, the EU will finally be represented by a High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.
W polityce zagranicznej UE będzie wreszcie reprezentowana przez Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa.
The High Representative for Foreign Affairs and Security Policy also takes part in the European Council s discussions.
W pracach Rady Europejskiej uczestniczy także wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
The High Representative for Foreign Affairs and Security Policy also represents the EU to the outside world.
Funkcję zewnętrznego reprezentanta Unii sprawuje również wysoki przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
PROVISIONS CONCERNING THE COMMISSION, INCLUDING THE HIGH REPRESENTATIVE OF THE UNION FOR FOREIGN AFFAIRS AND SECURITY POLICY
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KOMISJI, W TYM WYSOKIEGO PRZEDSTAWICIELA UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA
is co chaired by the Minister of Foreign Affairs of Canada and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy
zastępuje dialog transatlantycki
Catherine Ashton, vice president of the European Commission and EU High Representative for Foreign Affairs and Security Policy
Catherine ASHTON, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej oraz Wysoka Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa
The Political and Security Committee shall be chaired by a representative of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.
Przewodniczącym Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa jest przedstawiciel wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall take part in its work.
W jej pracach uczestniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the Commission shall implement this Article.
Obowiązek wykonania niniejszego artykułu spoczywa na wysokim przedstawicielu Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz na Komisji.
The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy shall take part in its work (6).
W jej pracach uczestniczy wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa (6).
Spokesperson for the High Representative for the Common Foreign and Security Policy
Rzecznik Wysokiego Przedstawiciela ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa
The Chair of the Political and Security Committee shall be held by a representative of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.
Przewodniczącym Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa jest przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
The Chair of the Political and Security Committee shall be held by a representative of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.
Przewodniczącym Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa jest przedstawiciel wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
Uniondelegations shall be placed under the authority of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.
Delegatury Unii podlegają wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
Mr Javier Solana, High Representative for the Common Foreign and Security Policy
Javier Solana, Wysoki Przedstawiciel ds. WPZiB
Appointment of the High Representative for the common foreign and security policy
Mianowanie wysokiego przedstawiciela do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
We therefore wanted the High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and we succeeded in getting this post in place.
Dlatego chcieliśmy, by utworzony został urząd Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa i to nam się udało.
The waiver of visas for Member States would be a first achievement for the High Representative for Foreign Affairs and Security Policy.
Uchylenie wymogu wizowego byłoby pierwszym osiągnięciem wysokiej przedstawiciel do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
the letter dated 11 July 2014 from the Minister of Foreign Affairs of Ukraine to the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy,
pismo z dnia 11 lipca 2014 r. od Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy do Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,
Union delegations shall be placed under the authority of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy .
Produkty podlegające postanowieniom artykułów 39 44 są wymienione na liście stanowiącej załącznik I. 4 .
Union delegations shall be placed under the authority of the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy.
Delegatury Unii podlegają wysokiemu przedstawicielowi Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.
The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the Commission shall be instructed to implement this Article.
Obowiązek wykonania niniejszego artykułu spoczywa na wysokim przedstawicielu Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz na Komisji.
Rule 85Appointment of the High Representative for the common foreign and security policy
Artykul 35Mianowanie wysokiego przedstawiciela do spraw wspdlnej polityki bezpieczefstwa
The common foreign and security policy shall be put into effect by the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and by Member States, in accordance with the Treaties.
Wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa wykonuje wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz Państwa Członkowskie, zgodnie z Traktatami.
Vice President of the Commission High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. Mr President, thank you very much.
wiceprzewodnicząca Komisji Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Panie przewodniczący, bardzo dziękuję.
the creation of a new post of High Representative for Foreign Affairs and Security Policy who will chair the Foreign Affairs Council and be supported by a new External Action Service
tworzy nowe stanowisko Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, który będzie przewodniczył Radzie do Spraw Zagranicznych i którego będzie wspomagała nowa Służba Działań Zewnętrznych
4.2 The EU should consider the security of energy supplies as one of the priorities of its external and security policy, creating a new role of high representative for energy policy alongside the high representative for foreign affairs.
4.2 Unia Europejska powinna uznać bezpieczeństwo dostaw za jeden z priorytetów polityki zagranicznej i bezpieczeństwa i ustanowić obok funkcji kierującego polityką zagraniczną nową funkcję wysokiego przedstawiciela ds. polityki energetycznej.
The next item is the statement by the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy regarding the EU's Arctic policy.
Kolejnym punktem porządku o jest oświadczenie wysokiego przedstawiciela Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa w sprawie polityki UE w odniesieniu do Arktyki.
2 . The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the Commission shall be instructed to implement this Article .
Odniesienia do wspólnej polityki rolnej lub do rolnictwa oraz stosowanie wyrazu rolny są rozumiane jako dotyczące także rybołówstwa , z uwzględnieniem szczególnych cech charakterystycznych tego sektora . 2 .
THE SECRETARY GENERAL OF THE COUNCIL HIGH REPRESENTATIVE FOR COMMON FOREIGN AND SECURITY POLICY,
SEKRETARZ GENERALNY RADY WYSOKI PRZEDSTAWICIEL DS. WSPÓLNEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ I BEZPIECZEŃSTWA,
Rule 85 Appointment of the High Representative for the common foreign and security policy
Artykuł 85 Mianowanie wysokiego przedstawiciela do spraw wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa
The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, for the area of common foreign and security policy, and the Commission, for other areas of external action, may submit joint proposals to the Council.
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, w dziedzinie wspólnej politykizagranicznej i bezpieczeństwa, oraz Komisja, w innych dziedzinach działań zewnętrznych, mogą przedkładać Radzie wspólne wnioski.
The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, for the area of common foreign and security policy, and the Commission, for other areas of external action, may submit joint proposals to the Council. .
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, oraz Komisja, w innych dziedzinach działań zewnętrznych, mogą przedkładać Radzie wspólne wnioski. .
The High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, for the area of common foreign and security policy, and the Commission, for other areas of external action, may submit joint proposals to the Council.
Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, oraz Komisja, w innych dziedzinach działań zewnętrznych, mogą przedkładać Radzie wspólne wnioski.
They arejoining their forces to speak with one voice in external affairs, assisted by the High Representative for common foreign and security policy.
Informacje i publikacje o Unii Europejskiej w języku polskim udo stępniają

 

Related searches: High Representative For Foreign Affairs And Security Policy - High Representative Foreign Affairs And Security Policy - A High Representative For Foreign Affairs And Security - Union High Representative For Foreign Affairs And Security P - Eu High Representative For Foreign And Security Policy - High Representative For Foreign And Security Policy - Representative Of The Union For Foreign Affairs And Security - European Union's High Representative For Foreign Affairs And - Committee On Foreign Affairs, Security And Defence Policy - Foreign Affairs And Security Policy -