Translation of "i look forward to your attendance" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Attendance - translation : Forward - translation : Look - translation : Your - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

I look forward to your responses.
Z niecierpliwością oczekuję pana odpowiedzi.
I look forward to your debate.
Z zainteresowaniem oczekuję na państwa debatę.
I look forward to your answers.
Czekam na pani odpowiedzi.
I look forward to your response.
Z radością wysłucham pańskiej odpowiedzi.
I look forward to your next visit.
Nie mogę się doczekać twojej kolejnej wizyty.
I look forward to hearing your views.
Z niecierpliwością czekam na państwa opinie.
I look forward to your response, Commissioner.
Pani komisarz! Czekam na pani odpowiedź.
I look forward to hearing your comments.
Teraz chciałabym wysłuchać państwa uwag.
I look forward to hearing your answers.
Czekam na pańskie odpowiedzi.
I look forward to hearing your answers.
Z niecierpliwością oczekuję na pańskie odpowiedzi.
I look forward to responding to your comments.
Niecierpliwie oczekuję na możliwość udzielenia odpowiedzi na zgłaszane komentarze.
I look forward to your comments on the report.
Z niecierpliwością oczekuję na twój komentarz do raportu.
I look forward to reading your answers in comments.
outro
I look forward to your positive consideration. Yours sincerely,
Oczekując Pana pozytywnej decyzji, łączę wyrazy szacunku,
I thank you and look forward to your comments.
Dziękuję i oczekuję na państwa uwagi.
I look forward to your views and thank you for your attention.
Oczekuję na państwa poglądy i dziękuję za uwagę.
I look forward with personal interest to your vote tomorrow.
Ze względu na osobiste zainteresowanie niecierpliwie czekam na jutrzejsze głosowanie.
I look forward to hearing your answer, Mr De Gucht.
Z niecierpliwością oczekuję pana odpowiedzi, panie komisarzu De Gucht.
Thank you, Commissioner, and I look forward to your proposal.
Dziękuję panie komisarzu i czekam na pana propozycję.
Madam Commissioner, I very much look forward to your response.
Pani Komisarz! Z niecierpliwością czekam na Pani odpowiedź.
However, I look forward to receiving your detailed reply at your earliest convenience.
Spodziewam się jednak, że przy najbliższej sposobności otrzymam od pana szczegółową odpowiedź.
Thank you for your time and I look forward to hearing your comments.
Dziękuję za poświęcony czas i czekam na państwa uwagi.
So I thank you for your support and I look forward to hearing your views.
Dziękuję zatem za okazane wsparcie i z niecierpliwością czekam na wysłuchanie państwa opinii.
I look forward to receiving your feedback on the changes made.
Z niecierpliwością oczekuję na informacje zwrotne od Państwa na temat wprowadzonych zmian.
I look forward to working with you and with your Government.
Cieszę się na współpracę z panem i pańskim rządem.
Thank you for your attention and I look forward to your comments and questions.
Dziękuję za uwagę i z niecierpliwością czekam na państwa uwagi i pytania.
Now, look around just look next to your neighbor, look forward, look backward.
A teraz spójrzcie dookoła, po prostu spójrzcie na swojego sąsiada, spójrzcie przed siebie, za siebie.
I look forward to hearing your views on the situation in Georgia.
Zbliżam się już do końca. Z chęcią wysłucham państwa poglądów na temat sytuacji w Gruzji.
We look forward to receiving your feedback.
Czekamy na Państwa opinie.
We look forward to your next visit.
Będziemy czekać na pańską kolejną wizytę.
I look forward to your input and to the discussion in the House.
Z niecierpliwością oczekuję na inne opinie oraz dyskusję w Izbie.
I thank you for your cooperation and I look forward to an interesting debate.
Dziękuję państwu za współpracę i oczekuję interesującej debaty.
I look forward to hearing your proposals and recommendations on this particular issue.
Czekam na państwa propozycje i zalecenia w tej konkretnej sprawie.
I look forward to it.
Z niecierpliwością tego oczekuję.
I look forward to cooperation.
Oczekuję współpracy.
I thank you for your attention today and look forward to meeting you again.
Dziękuję państwu za uwagę i cieszę się na kolejne spotkanie.
Thank you for your attention and I look forward to the debate with interest.
Dziękuję państwu za uwagę i z niecierpliwością oczekuję na interesującą, jak mniemam, debatę.
Thank you very much for your attention and I look forward to listening to your comments and answering your questions.
Dziękuję bardzo za uwagę i z niecierpliwością oczekuję państwa uwag i możliwości odpowiedzenia na zadane przez państwa pytania.
I look forward to hearing it.
Ja chcę ją usłyszeć.
I look forward to the discussion.
Z niecierpliwością oczekuję dyskusji.
I look forward to further cooperation.
Liczę na dalszą współpracę.
I look forward to more work.
Cieszy mnie perspektywa dalszej pracy.
I look forward to the dialogue.
Z niecierpliwością wyczekuję dialogu.
I look forward to our debates.
Z zainteresowaniem oczekuję na naszą debatę.
I look forward to our debate.
Z niecierpliwością czekam na naszą debatę.

 

Related searches: We Look Forward To Your Attendance - I Look Forward To Your Attendance - We Are Looking Forward To Your Attendance - Looking Forward To Your Attendance - Is Looking Forward To Your Attendance - I'm Looking Forward To Your Attendance - We Look Forward To Your Your Response - I Look Forward Forward To Meeting You - We Look Forward Forward To Hearing From You Soon - I Look Look Forward To Participating -