Translation of "institute for peace research and security policy" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

It's the headquarters for the Institute of Peace in Washington, the U.S. Institute of Peace.
Jest to kwatera główna Amerykańskiego Instytutu na rzecz Pokoju w Waszyngtonie.
The Swedish International Peace Research Institute (SIPRI), among others, has already published a paper, ominously entitled 'Ice free Arctic', on China's Arctic policy.
Między innymi, Szwedzki Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI), opublikował już dokument pod złowieszczym tytułem Arktyka wolna od lodu , który traktuje o polityce arktycznej Chin.
Central Institute for Labour Protection National Research Institute
Centralny Instytut Ochrony Pracy
This is the result of research carried out in 140 countries each year by the Institute for Economics and Peace.
Jest to badanie przeprowadzane corocznie w 140 państwach przez Instytut Ekonomii i Pokoju.
The Institute for Security Studies (EU ISS) in Paris is an autonomous agency of the EU Council set up in 2001 to conduct policy oriented research in support of the Union s Common Foreign and Security Policy (CFSP).
W Paryżu działa od 2001 r. autonomiczna agencja Rady UE, Instytut Studiów nad Bezpieczeństwem (Institute for Security Studies EU ISS), która prowadzi analizy polityczne na potrzeby wspólnej unijnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
National Institute for Alcohol and Drug Research
Narodowy Instytut Badań nad Alkoholem i Narkotykami
Danish Institute for Food and Veterinary Research
Danmarks Fødevareforskning
National Institute for Consumer Research
Narodowy Instytut Badań Konsumenckich
Contributing to security in the world Common foreign and security policy European security strategy and European security and defence policy Middle East peace process Reconstruction process
Europejska strategia bezpieczeństwa oraz europejska polityka bezpieczeństwa i obrony
Secondly, energy security must be part of a responsible peace and development policy for the EU.
Po drugie, bezpieczeństwo energetyczne musi być elementem odpowiedzialnej polityki na rzecz pokoju i rozwoju dla UE.
(SK) Madam President, I, too, would like to emphasise the historical importance of Security Council resolution 1325 for peace and for security policy.
(SK) Pani Przewodnicząca! Ja także pragnę podkreślić historyczne znaczenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 1325 w sprawie pokoju i bezpieczeństwa.
In 1994 Senior Research Fellow at the Institute of Finance and Monetary Policy in Tokyo.
W 1994 roku Senior Research Fellow w Instytucie Finansów i Polityki Monetarnej w Tokio.
Source Institute for Social Ecological Research, 2003
Źródło Instytut Badań Społeczno Ekologicznych, 2003 r.
Source Institute for Social Ecological Research, 2006
8 Przykładem jest modelowy projekt midKom, www.midcom.de.
Work Research Institute
Instytut badań nad rynkiem pracy
PEACE AND SECURITY
Artykuł 8
(2) The establishment of an Institute for Security Studies within the European Union will assist the implementation of the Common Foreign and Security Policy (CFSP) and in particular of the European Security and Defence Policy (ESDP).
(2) Ustanowienie Instytutu Studiów nad Bezpieczeństwem w ramach Unii Europejskiej będzie wspomagać wykonywanie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), w szczególności europejskiej polityki bezpieczeństwa i obronnej (EPBiO).
EU Institute for Security Studies (EUISS) 459.
Instytut UE Studiów nad BezpieczeMstwem (EUISS) 459.
IBDIM Road and Bridge Research Institute
IBDIM Instytut Badawczy Dróg i Mostów
National Veterinary and Food Research Institute
Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel, EELA
(1) Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies.(2) Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek Institute for Agricultural and Fisheries Research.
(1) Institute for marine resources and ecosystem studies Instytut badania zasobów i ekosystemów morskich.(2) Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek Instytut badań rolnictwa i rybołówstwa.
Institute of Marine Research
Instytut Badań Morskich
Norwegian Forest Research Institute
Norweski instytut badań nad gospodarką leśną
Norwegian Polar Research Institute
Norweski instytut badań polarnych
promoting peace and security
wspieranie pokoju i bezpieczeństwa,
SPREADING PEACE AND SECURITY
SZERZENIE POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA
SPREADING PEACE AND SECURITY
SZERZENIE POKOJUI BEZPIECZEŃSTWA
Research for security
Badania naukowe dotyczące bezpieczeństwa
The EDPS examined the recording of communications for security purposes at the Joint Research Centre Institute for Energy (JRC IE) (Case 20080014).
EIOD zbadał zagadnienie nagrywania połączeń dla celów bezpieczeństwa w Instytucie Energii Wspólnego Centrum Badawczego (sprawa 2008 0014).
European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability (2010a).
Komisja Europejska Wspólne Centrum Badawcze Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (2010a).
European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability (2010b).
Komisja Europejska Wspólne Centrum Badawcze Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (2010b).
European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability (2010c).
Komisja Europejska Wspólne Centrum Badawcze Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (2010c).
European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability (2010d).
Komisja Europejska Wspólne Centrum Badawcze Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (2010d).
European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability (2010e).
Komisja Europejska Wspólne Centrum Badawcze Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (2010e).
European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability (2010f).
Komisja Europejska Wspólne Centrum Badawcze Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (2010f).
European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability (2011a).
Komisja Europejska Wspólne Centrum Badawcze Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (2011a).
European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability (2011b).
Komisja Europejska Wspólne Centrum Badawcze Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (2011b).
European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability (2012).
Komisja Europejska Wspólne Centrum Badawcze Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (2012).
European Union Institute for Security Studies http www.iss eu.org
Te luki i ograniczenia, dotyczące terminów mobilizacji oraz operacji o największym zakresie i intensywności, mogą wiązać się z dużym ryzykiem, szczególnie w przypadku jednoczesnego prowadzenia kilku operacji.
European Union Institute for Security Studies (ISS) .............32
Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (CSUE) ....................................31
National Institute of Nutrition and Seafood Research
Narodowy instytut badań nad żywieniem i żywnością pochodzenia morskiego
It will be an opportunity for the Common Foreign and Security Policy and an opportunity for the Europe of values and of peace.
Będzie to szansa dla wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz szansa dla Europy wartości i pokoju.
European Commission Joint Research Centre Institute for the Protection and the Security of the Citizen CRELL Centre for Research on Lifelong Learning Via E. Fermi 1, I 21020 Ispra (VA), Italyernesto.villalba jrc.it
Komisja Europejska Wspólne Centrum Badawcze Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli CRELL Ośrodek badań nad uczeniem się przez całe życie Via E. Fermi 1, I 21020 Ispra (VA), Włochyernesto.villalba jrc.it
Deutsches Institut für Wirtschaft (German institute for economic research)
Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych
Institute for Social Ecological Research, Frankfurt am Main, Germany
Instytut Badań Społeczno Ekologicznych, Frankfurt n. Menem, Niemcy

 

Related searches: Institute For Peace Research And Security Policy - Peace Research Institute - Polling Institute, Opinion Research Institute - International Peace And Security Policy - Peace Building And Security Policy - Food And Agricultural Policy Research Institute - Institute For Public Policy Research - Policy Research Institute - National Research Institute Of Legal Policy - International Policy Research Institute -