Translation of "institute for public policy" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

In Sweden, the National Institute of Public Health will evaluate public health policy throughmeasurement of several lifestyle variables.
Narkomanii) przeprowadzili ocenę, z punktu widzenia, trzyletniego planu działań.WHiszpanii średniookresowa ocena (2004r.) jest obecniepodejmowana przez personel Krajowego Planu ds.
European Institute of Public Administration
Europejski Instytut Administracji Publicznej
European Institute of Public Administrationhttp www.eipa.nl
Europejski Instytut Administracji Publicznejhttp www.eipa.nl
The Norwegian Institute of Public Health
Norweski Instytut Zdrowia Publicznego
Croatian National Institute of Public Health
Przedsiębiorstwa świadczące usługi autobusowe na mocy règlement grand ducal concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées z dnia 3 lutego 1978 r.
Croatian National Institute of Public Health
Matica hrvatska (Macierz chorwacka)
the European Institute of Public Administration, Maastricht
Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht
Member , International Institute of Public Finance ( from 1986 )
członek Międzynarodowego Instytutu Finansów Publicznych ( od 1986 )
(fffffffff) the European Institute of Public Administration, Maastricht
Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht
(pppppppppp) the European Institute of Public Administration, Maastricht
(mmmmmmmmmm) Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht
Directorate for Public Procurement Policy
Dyrekcja Polityk Zamówień Publicznych
Presenting the Fraunhofer Institute report, Jakob Edler said that public procurement should be seen as part of a wider policy approach.
Prezentując raport Instytutu Fraunhofera Jakob Edler zwrócił uwagę na fakt, że zamówienia publiczne powinny być postrzegane jako część szerszego zagadnienia politycznego.
Head of Policy Division , European Monetary Institute , Frankfurt
Naczelnik Wydziału Polityki Pieniężnej , Europejski Instytut Walutowy , Frankfurt
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) Rättspolitiska forskningsinstitutet (Legal Policy Institute)
ex 90.11 mikroskopów
Through our involvement in setting up the regional school for public administration we also cooperate with the Kosovo Institute for Public Administration.
Poprzez nasze zaangażowanie w założenie regionalnej szkoły administracji publicznej współpracujemy również z kosowskim Instytutem Administracji Publicznej.
Strengthen the financial sustainability of the Training Institute for Public Administration and its training capacities.
Należy wzmocnić zdolność finansową Instytutu ds. Szkoleń dla Administracji Publicznej i jego możliwości przeprowadzania szkoleń.
The Institute of Certified Public Accountants in Ireland 2 Only for the activity of auditing accounts.
The Institute of Certified Public Accountants in Ireland 2 Dotyczy jedynie działalności biegłych rewidentów.
Central Institute for Labour Protection National Research Institute
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Public policy and public security
Porządek publiczny i bezpieczeństwo publiczne
The College of Europe (Bruges and Natolin campuses) The European University Institute (Florence) The European Institute of Public Administration (Maastricht)
Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Specjalnej (Middelfart) Międzynarodowe Centrum Szkoleń Europejskich CIFE (Nicea)
Public policy, public security and public health grounds
Porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne oraz zdrowie publiczne
USE employment policy (4406) policy, public
RTplanowanie gospodarki narodowej (1606)RTpolityka podatkowa (2446)
Ms M. Pröhl, Director General of the European Institute of Public Administration
M. Pröhl, dyrektor generalny Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej
Public holidays in the host State shall be observed by the Institute.
Dni ustawowo wolne od pracy w państwie przyjmującym są respektowane przez Instytut.
3.6.1 A genuine digital public policy for older people
3.6.1 Rzeczywista publiczna polityka cyfryzacji dla seniorów
Climate Change Adaptation a new agenda for public policy
Adaptacja do zmian klimatu nowy program dla porządku publicznego
Digitized Sky Survey image provided by the Space Telescope Science Institute public domain .
Cyfrowe obrazy nieba z Space Telescope Science Institute public domain .
Croatian Institute for Telemedicine
Podmioty mające zezwolenie na świadczenie usług transportowych na mocy Eisenbahngesetz, BGBl.
Croatian Institute for Telemedicine
Krajowa Fundacja na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
A 2012 study by the Romanian Institute for Public Policy (IPP) showed that 90 of Romanian respondents viewed the public procurement process as corrupt due to its lack of transparency, fairness and competitiveness.57 These are among the highest percentages in the EU.
Badanie rumuńskiego Instytutu Polityki Publicznej (Institutul pentru Politici Publice, IPP) z 2012 r. wykazało, że 90 respondentów w Rumunii uważa, że w procesie udzielania zamówień publicznych występuje korupcja z uwagi na brak przejrzystości, uczciwości i konkurencyjności57.
(d) public policy objectives.
(d) cele polityki publicznej.
Public policy shall include
Porządek publiczny obejmuje
structural support for European public policy research organisations (think tanks),
wsparcie strukturalne dla organizacji badających europejski porządek publiczny (zespołów ekspertów)
Structural support for European public policy research organisations (think tanks)
Wsparcie strukturalne dla organizacji badających europejski porządek publiczny (zespoły ekspertów)
a stronger role for EU public procurement policy, especially for green procurement
zwiększenie roli zamówień publicznych, zwłaszcza ekologicznych, w polityce UE
Public Health Policy Common Agriculture Policy(incl. Food Safety) Fishery policy
Rządy i Instytucje Publiczne Instytucje UE Agencje UE Organizacje międzynarodowe
Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institute of Public Administration and European Integration)
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Funduszy UE)
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (National Institute of Public Health and Environment)
Úrad vlády Slovenskej republiky (Biuro rządu Republiki Słowackiej)
SI Entry into public Health network is subject to concession from Institute for Health Insurance of the Republic of Slovenia.
Brak ograniczeń, z wyjątkiem informacji wskazanych w sekcji horyzontalnej ppkt (i) oraz (ii), a także z zastrzeżeniem następujących ograniczeń
Institute for Rational Living, 1977.
Institute for Rational Living, 1977.
European Institute for Gender Equality
Europejski Instytut ds. Równości Mężczyzn i Kobiet
European Institute for Gender Equality
Europejski Instytut Równości Płci
UFUnited Nations Institute for Train
RTmechanika maszyn mechanika precyzyjna
European Institute for gender Equality
Organ Nadzoru Europejskiego GNSS (GSA)
European Institute for Gender Equality
Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn

 

Related searches: Public Policy Institute - Institute For Public Policy Research - Institute For Public Policy - Global Public Policy Institute - Institute On Religion And Public Policy - Polling Institute, Opinion Research Institute - Policy Institute - Migration Policy Institute - Institute For European Environmental Policy - Foreign Policy Institute -