Translation of "institute for public policy research" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Central Institute for Labour Protection National Research Institute
Centralny Instytut Ochrony Pracy
National Institute for Consumer Research
Narodowy Instytut Badań Konsumenckich
structural support for European public policy research organisations (think tanks),
wsparcie strukturalne dla organizacji badających europejski porządek publiczny (zespołów ekspertów)
Structural support for European public policy research organisations (think tanks)
Wsparcie strukturalne dla organizacji badających europejski porządek publiczny (zespoły ekspertów)
Source Institute for Social Ecological Research, 2003
Źródło Instytut Badań Społeczno Ekologicznych, 2003 r.
Source Institute for Social Ecological Research, 2006
8 Przykładem jest modelowy projekt midKom, www.midcom.de.
National Institute for Alcohol and Drug Research
Narodowy Instytut Badań nad Alkoholem i Narkotykami
Danish Institute for Food and Veterinary Research
Danmarks Fødevareforskning
Work Research Institute
Instytut badań nad rynkiem pracy
Institute of Marine Research
Instytut Badań Morskich
Norwegian Forest Research Institute
Norweski instytut badań nad gospodarką leśną
Norwegian Polar Research Institute
Norweski instytut badań polarnych
In 1994 Senior Research Fellow at the Institute of Finance and Monetary Policy in Tokyo.
W 1994 roku Senior Research Fellow w Instytucie Finansów i Polityki Monetarnej w Tokio.
Deutsches Institut für Wirtschaft (German institute for economic research)
Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych
Institute for Social Ecological Research, Frankfurt am Main, Germany
Instytut Badań Społeczno Ekologicznych, Frankfurt n. Menem, Niemcy
In Sweden, the National Institute of Public Health will evaluate public health policy throughmeasurement of several lifestyle variables.
Narkomanii) przeprowadzili ocenę, z punktu widzenia, trzyletniego planu działań.WHiszpanii średniookresowa ocena (2004r.) jest obecniepodejmowana przez personel Krajowego Planu ds.
(Austrian Institute of Economic Research)
(Austriacki Instytut Badań Gospodarczych)
Research institute thinktank male female
Placówka badawcza akademicka
DTF Danish Transport Research Institute
CELU Satiksmes izpete, SIA(Badania Ruchu Drogowego Sp. z o.o.)
VÚD Transport Research Institute Inc.
ADT Maltański Urząd ds. Transportu
Norwegian Agricultural Economics Research Institute
Norweski instytut badań nad gospodarką rolną
The Norwegian Crop Research Institute
Norweski instytut badań nad urodzajem
National Veterinary Research Institute Al.
Państwowy Instytut Weterynaryjny
National Veterinary Research Institute al.
Państwowy Instytut Weterynaryjny
PROJECT COORDINATORIRRE LOMBARDIA REGIONAL INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH IN LOMBARDY
KOORDYNATOR PROJEKTUIRRE LOMBARDIA REGIONALNY INSTYTUT BADAŃ EDUKACYJNYCH W LOMBARDII
Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus Statens ekonomiska forskiningscentral (Government Institute for Economic Research)
Brak publikacji urzędowych
Pune Tribal Research Training Institute, 2002.
Pune Tribal Research Training Institute, 2002.
Scott Polar Research Institute, Cambridge University.
Scott Polar Research Institute, Cambridge University.
IBDIM Road and Bridge Research Institute
IBDIM Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute)
Ministeru ta' l Affarijiet Barranin (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
National Veterinary and Food Research Institute
Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel, EELA
Data provided by an independent research institute, VLSI Research Inc.
Dane dostarczone przez niezależny instytut badawczy, VLSI Research Inc.
(1) Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies.(2) Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek Institute for Agricultural and Fisheries Research.
(1) Institute for marine resources and ecosystem studies Instytut badania zasobów i ekosystemów morskich.(2) Instituut voor Landbouw en Visserijonderzoek Instytut badań rolnictwa i rybołówstwa.
Oslo Scandinavian University Press Institute for Comparative Research in Human Culture.
Oslo Scandinavian University Press Institute for Comparative Research in Human Culture.
European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability (2010a).
Komisja Europejska Wspólne Centrum Badawcze Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (2010a).
European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability (2010b).
Komisja Europejska Wspólne Centrum Badawcze Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (2010b).
European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability (2010c).
Komisja Europejska Wspólne Centrum Badawcze Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (2010c).
European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability (2010d).
Komisja Europejska Wspólne Centrum Badawcze Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (2010d).
European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability (2010e).
Komisja Europejska Wspólne Centrum Badawcze Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (2010e).
European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability (2010f).
Komisja Europejska Wspólne Centrum Badawcze Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (2010f).
European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability (2011a).
Komisja Europejska Wspólne Centrum Badawcze Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (2011a).
European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability (2011b).
Komisja Europejska Wspólne Centrum Badawcze Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (2011b).
European Commission Joint Research Centre Institute for Environment and Sustainability (2012).
Komisja Europejska Wspólne Centrum Badawcze Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (2012).
European Institute of Public Administration
Europejski Instytut Administracji Publicznej
National Institute of Nutrition and Seafood Research
Narodowy instytut badań nad żywieniem i żywnością pochodzenia morskiego

 

Related searches: Institute For Public Policy Research - Polling Institute, Opinion Research Institute - Public Policy Institute - Institute For Public Policy - Global Public Policy Institute - Institute On Religion And Public Policy - Policy Research Institute - Institute For Peace Research And Security Policy - National Research Institute Of Legal Policy - Food And Agricultural Policy Research Institute -