Translation of "institute on religion and public policy" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

In Sweden, the National Institute of Public Health will evaluate public health policy throughmeasurement of several lifestyle variables.
Narkomanii) przeprowadzili ocenę, z punktu widzenia, trzyletniego planu działań.WHiszpanii średniookresowa ocena (2004r.) jest obecniepodejmowana przez personel Krajowego Planu ds.
European Institute of Public Administration
Europejski Instytut Administracji Publicznej
European Institute of Public Administrationhttp www.eipa.nl
Europejski Instytut Administracji Publicznejhttp www.eipa.nl
The Norwegian Institute of Public Health
Norweski Instytut Zdrowia Publicznego
Croatian National Institute of Public Health
Przedsiębiorstwa świadczące usługi autobusowe na mocy règlement grand ducal concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées z dnia 3 lutego 1978 r.
Croatian National Institute of Public Health
Matica hrvatska (Macierz chorwacka)
the European Institute of Public Administration, Maastricht
Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht
Public hearing on maritime policy
Publiczne wysłuchanie w sprawie polityki morskiej
Public policy and public security
Porządek publiczny i bezpieczeństwo publiczne
Our foreign policy agreements with third countries must include a clause on freedom of religion and reciprocity.
W ramach polityki zagranicznej w naszych międzynarodowych umowach z krajami trzecimi należy uwzględnić klauzulę wolności wyznania i klauzulę wzajemności.
Member , International Institute of Public Finance ( from 1986 )
członek Międzynarodowego Instytutu Finansów Publicznych ( od 1986 )
(fffffffff) the European Institute of Public Administration, Maastricht
Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht
(pppppppppp) the European Institute of Public Administration, Maastricht
(mmmmmmmmmm) Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht
Public policy, public security and public health grounds
Porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne oraz zdrowie publiczne
Presenting the Fraunhofer Institute report, Jakob Edler said that public procurement should be seen as part of a wider policy approach.
Prezentując raport Instytutu Fraunhofera Jakob Edler zwrócił uwagę na fakt, że zamówienia publiczne powinny być postrzegane jako część szerszego zagadnienia politycznego.
Head of Policy Division , European Monetary Institute , Frankfurt
Naczelnik Wydziału Polityki Pieniężnej , Europejski Instytut Walutowy , Frankfurt
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) Rättspolitiska forskningsinstitutet (Legal Policy Institute)
ex 90.11 mikroskopów
measures justified on grounds of public policy or public security.
Wykonanie decyzji Trybunału reguluje art. 228 traktatu WE.
The College of Europe (Bruges and Natolin campuses) The European University Institute (Florence) The European Institute of Public Administration (Maastricht)
Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Specjalnej (Middelfart) Międzynarodowe Centrum Szkoleń Europejskich CIFE (Nicea)
Restrictions of free movement and residence rights on grounds of public policy, public security or public health
Ograniczenie prawa swobodnego przemieszczania się i prawa pobytu ze względu na porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne lub zdrowie publiczne
This year two new sections have been added one on the neighbourhood policy and the other on freedom of religion and belief.
W tym roku dodano dwie nowe sekcje jedną na temat polityki sąsiedztwa i drugą poświęconą wolności religii i wyznania.
Public consultation on the Bank s antifraud policy
Konsultacje publiczne w sprawie polityki zwalczania nadużyć finansowych
When it comes to public policy and public security, measures taken on these grounds must be
Środki przyjęte ze względów porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego muszą być
I do not impose my religion on you and you do not impose your religion on me.
Nie narzucam wam mojej religii, a wy nie narzucajcie mi swojej.
Conversely, knowledge about religion isessential for the government and for the public at large.
Kierownicy mogą zachęcać pracowników do nauki języków i udzielać finansowego wsparcia na ten cel.
Институт по публична администрация и европейска интеграция (Institute of Public Administration and European Integration)
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Funduszy UE)
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (National Institute of Public Health and Environment)
Úrad vlády Slovenskej republiky (Biuro rządu Republiki Słowackiej)
Discrimination based on religion or belief, disability, age or sexual orientation is prohibited by both the public and private sector in
Dyskryminacja ze względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną jest zakazana zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym w zakresie
focus on welfare and public health protection as related to energy policy.
zwrócenie uwagi na kwestie socjalne i na ochronę zdrowia obywateli w związku z polityką energetyczną.
3.2 Including social enterprise in public policy on enterprise
3.2 Uwzględnienie przedsiębiorstw społecznych w polityce państwa dotyczącej przedsiębiorstw
Figure 1 Impact of Cohesion Policy on public investment
Ilustracja 1 Wpływ polityki spójności na inwestycje publiczne
(a) on grounds of public policy or public security as defined in Article 17
a) ze względów porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, określonych w art. 17
Tourism policy and public private cooperation
Polityka turystyczna a współpraca między sektorem publicznym a prywatnym
MT2436 public finance and budget policy
NT1 od h y w i a nie NT1 polityka h y w i e n i o w a NT1 prawo h y w noT c i o we
Structural policy and public financial support
Naukowa podstawa działań politycznych
Structural policy and public financial support
Polityka strukturalna i wsparcie finansowe ze środków publicznych
Policy integration and raising public awareness
Wpływ aspektów Zmiany wymienionych klimatuw pionie na aspekty wymienione w poziomie
After consulting the Registry, the Commission shall adopt public policy rules concerning the implementation and functions of the .eu TLD and the public policy principles on registration.
Po konsultacji z Rejestrem Komisja przyjmuje zasady porządku publicznego dotyczące wprowadzenia i funkcji TLD.eu i zasady porządku publicznego w zakresie rejestracji.
Strengthen the financial sustainability of the Training Institute for Public Administration and its training capacities.
Należy wzmocnić zdolność finansową Instytutu ds. Szkoleń dla Administracji Publicznej i jego możliwości przeprowadzania szkoleń.
USE employment policy (4406) policy, public
RTplanowanie gospodarki narodowej (1606)RTpolityka podatkowa (2446)
In actual fact, freedom of religion was intended to be applied against a State that prohibits the practice of religion in public.
Zasada wolności wyznania miała de facto mieć zastosowanie wobec państwa, które zakazuje praktykowania religii w miejscach publicznych.
In 1994 Senior Research Fellow at the Institute of Finance and Monetary Policy in Tokyo.
W 1994 roku Senior Research Fellow w Instytucie Finansów i Polityki Monetarnej w Tokio.
Ms M. Pröhl, Director General of the European Institute of Public Administration
M. Pröhl, dyrektor generalny Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej
Public holidays in the host State shall be observed by the Institute.
Dni ustawowo wolne od pracy w państwie przyjmującym są respektowane przez Instytut.
The loan contract was concluded between RTP and the Public Debt Stabilisation Fund, a fund managed by the Public Debt Management Institute.
Umowa pożyczki została zawarta między RTP i Funduszem Stabilizacji Zadłużenia Publicznego, zarządzanym przez Instytut Zarządzania Zadłużeniem Publicznym.

 

Related searches: Institute On Religion And Public Policy - Public Policy Institute - Institute For Public Policy Research - Institute For Public Policy - Global Public Policy Institute - Polling Institute, Opinion Research Institute - Institute For Peace Research And Security Policy - Food And Agricultural Policy Research Institute - Institute For Economic Policy And Industrial Economics - National Institute For Public Health And The Environment -