Translation of "international peace and security policy" to Polish language:


Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY AND EFFECTIVE MULTILATERALISM
POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE ORAZ SKUTECZNY MULTILATERALIZM
26 maintenance of international peace and security.
26 i musi używać wszystkich możliwości nacisku, by osiągnąć ambitny cel w Kopenhadze w 2009 roku.
relates to the maintenance of international peace and security and
Artykuł 8.18
The UN Security Council determined therefore a clear threat to international peace and security.
Rada Bezpieczeństwa ONZ stwierdziła zatem, że istnieje wyraźne zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.
REAFFIRMING their commitment to cooperating in promoting international peace and security,
POTWIERDZAJĄC zobowiązanie do współpracy na rzecz międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
to promote international peace, stability and security based on effective multilateralism
propagowanie pokoju, stabilności i bezpieczeństwa międzynarodowego w oparciu o skuteczne działania wielostronne
Contributing to security in the world Common foreign and security policy European security strategy and European security and defence policy Middle East peace process Reconstruction process
Europejska strategia bezpieczeństwa oraz europejska polityka bezpieczeństwa i obrony
The Parties shall work together to promote international and regional peace and security.
Strony współpracują na rzecz wspierania międzynarodowego i regionalnego pokoju i bezpieczeństwa.
The United Nations Security Council has the primary responsibility for the maintenance of international peace and security.
Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych jest odpowiedzialna przede wszystkim za utrzymywanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
With Canada the agenda also included economic partnership, international and peace security, and aviation.
W przypadku Kanady harmonogram obejmował również partnerstwo gospodarcze, bezpieczeństwo międzynarodowe i pokój oraz lotnictwo.
preserve peace and strengthen international security in accordance with the principles of the UN Charter promote international cooperation
Ponadto Wspólnota zatwierdziła zobowiązania podjęte podczas szczytu ONZ we wrześniu (patrz powyżej) w zakresie dalszego rozwoju i udoskonalenia, w stosownych przypadkach, mechanizmów wdrażania nadzwyczajnych planów interwencyjnych pod auspicjami ONZ.
PEACE AND SECURITY
Artykuł 8
for the fulfilment of a Member State's international obligations in relation to the maintenance of peace and international security,
dla spełnienia międzynarodowych zobowiązań Państw Członkowskich na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego,
for the fulfilment of a Contracting Party's international obligations in relation to the maintenance of peace and international security,
dla spełnienia międzynarodowych zobowiązań Umawiającej się Strony na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego
A UN Security Council resolution concluding that Zimbabwe is now a threat to international peace and security is looking likely.
Prawdopodobne wydaje się teraz przyjęcie rezolucji przez Radę Bezpieczeństwa ONZ ze stwierdzeniem, że Zimbabwe jest obecnie zagrożeniem dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
promoting peace and security
wspieranie pokoju i bezpieczeństwa,
SPREADING PEACE AND SECURITY
SZERZENIE POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA
SPREADING PEACE AND SECURITY
SZERZENIE POKOJUI BEZPIECZEŃSTWA
When there is a threat to international peace and security, and the last I checked, when something is threatening four different countries that's a threat to international peace and security then it becomes a question of collective responsibility.
Keidy jest zagrożenie dla międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, a jak sprawdzałem, kiedy coś zagraża czterem różnym państwom, to jest to zagrożenie dla międzynarodowego pokoju w takim przypadku staje się to przedmiotem zbiorowej odpowiedzialności.
drawing attention to the potential implications for international peace and security of withdrawal from the NPT.
zwrócenie uwagi na potencjalne implikacje, jakie dla światowego pokoju i bezpieczeństwa miałoby wycofanie się z NPT.
Promotion of peace and security
Wspieranie pokoju i bezpieczeństwa
Secondly, energy security must be part of a responsible peace and development policy for the EU.
Po drugie, bezpieczeństwo energetyczne musi być elementem odpowiedzialnej polityki na rzecz pokoju i rozwoju dla UE.
8. drawing attention to the potential implications for international peace and security of withdrawal from the NPT.
8) zwrócenie uwagi na potencjalne implikacje, jakie dla światowego pokoju i bezpieczeństwa miałoby wycofanie się z NPT.
The EU should support the United Nations as it responds to threats to international peace and security.
UE powinna wspierać Organizację Narodów Zjednoczonych w działaniach jakie podejmuje ona w reakcji na zagrożenia międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
Peace and security, including conflict prevention and security sector reform
Pokój i bez pieczeństwo, w tym zapobieganie konfliktom oraz reforma sektora bezpieczeństwa
The European immigration policy therefore needs a broad and consistent general approach to peace and security, European development policy and integration and employment policies.
W europejskiej polityce imigracyjnej potrzebne jest szerokie i spójne podejście ogólne do zagadnień pokoju i bezpieczeństwa, europejskiej polityki rozwoju i integracji oraz polityki zatrudnienia.
Enter it in peace and security.
Wejdźcie tutaj w pokoju bezpieczni!
'In peace and security, enter them'
Wejdźcie tutaj w pokoju bezpieczni!
Enter therein in peace and security!
Wejdźcie tutaj w pokoju bezpieczni!
PROMOTING PEACE, SECURITY AND HUMAN RIGHTS
WSPIERANIE POKOJU, BEZPIECZEŃSTWA I PRAW CZŁOWIEKA
PROMOTING PEACE, SECURITY AND HUMAN RIGHTS
WSPIERANIE POKOJU, BEZPIECZEŃSTWAI PRAW CZŁOWIEKA
A communication will be published this year on international policy and energy security.
W bieżącym roku zostanie wydany komunikat na temat polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa energetycznego.
A document will be published this year on international policy and energy security.
W bieżącym roku zostanie wydana publikacja na temat polityki międzynarodowej i bezpieczeństwa energetycznego.
Considering that the suppression of international terrorism is essential for the maintenance of international peace and security, the Security Council adopted those resolutions under Chapter VII of the UN Charter.
Biorąc pod uwagę, że zwalczanie międzynarodowego terroryzmu ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, Rada Bezpieczeństwa przyjęła te rezolucje na podstawie rozdziału VII Karty Narodów Zjednoczonych.
To advance their common interests in promoting international peace and security and effective multilateral institutions and policies, the Parties shall
W celu zapewnienia skuteczniejszej ochrony swoich wspólnych interesów w zakresie działania na rzecz pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego oraz skutecznych instytucji wielostronnych i polityk Strony
The United Nations Security Council has the primary responsibility for the maintenance of international peace and security under the Charter of the United Nations.
Na mocy Karty Narodów Zjednoczonych główna odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spoczywa na Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.
(SK) Madam President, I, too, would like to emphasise the historical importance of Security Council resolution 1325 for peace and for security policy.
(SK) Pani Przewodnicząca! Ja także pragnę podkreślić historyczne znaczenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 1325 w sprawie pokoju i bezpieczeństwa.
International criminal justice, administered in particular by the ICC and International Criminal Tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda, plays a vital role in maintaining peace and strengthening international security.
Międzynarodowa odpowiedzialność karna, sprawowana w szczególności przez MTK i Międzynarodowe Trybunały Karne dla Byłej Jugosławii, odgrywa istotną rolę w utrzymywaniu pokoju i zwiększeniu bezpieczeństwa międzynarodowego.
prevent a Party from taking any action in order to carry out its international obligations for the purpose of maintaining international peace and security.
Każda ze Stron upublicznia sprawozdanie końcowe organu arbitrażowego z zastrzeżeniem pkt 39 załącznika 29 A.
At international level, issues related to peace, poverty reduction, security and stability will again be high on the agenda.
Na poziomie międzynarodowym, kwestie związane z pokojem, zmniejszeniem skali ubóstwa, bezpieczeństwem i stabilizacją ponownie znajda się z centrum naszego zainteresowania.
The objectives of preserving peace and strengthening international security fall exclusively within the EU Treaty, in particular the CFSP.
Cele polegające na utrzymaniu pokoju i umacnianiu bezpieczeństwa międzynarodowego podlegają bowiem, jej zdaniem, wyłącznie traktatowi UE, w szczególności WPZiB.
(3) The United Nations Security Council has the primary responsibility for the maintenance of international peace and security under the Charter of the United Nations.
(3) Na mocy Karty Narodów Zjednoczonych główna odpowiedzialność za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa spoczywa na Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych.
'Enter you them, in peace and security!'
Wejdźcie tutaj w pokoju bezpieczni!
Contribution to peace and security in Africa
Działania na rzecz pokoju i stabilności w Afryce
BUILDING on their long standing tradition of cooperation in promoting international principles of peace and security and the rule of law,
OPIERAJĄC SIĘ na długoletniej tradycji łączącej je współpracy na rzecz międzynarodowych zasad pokoju i bezpieczeństwa oraz praworządności,

 

Related searches: International Peace And Security Policy - International Peace And Security - Threat To International Peace And Security - The Cause Of International Peace And Security - Constitute A Threat To International Peace And Security - , The Maintenance Of International Peace And Security - Institute For Peace Research And Security Policy - Peace Building And Security Policy - Peace I Leave With You My Peace - International Security Policy -