Translation of "international policy research institute" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The Swedish International Peace Research Institute (SIPRI), among others, has already published a paper, ominously entitled 'Ice free Arctic', on China's Arctic policy.
Między innymi, Szwedzki Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI), opublikował już dokument pod złowieszczym tytułem Arktyka wolna od lodu , który traktuje o polityce arktycznej Chin.
Work Research Institute
Instytut badań nad rynkiem pracy
Central Institute for Labour Protection National Research Institute
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Institute of Marine Research
Instytut Badań Morskich
Norwegian Forest Research Institute
Norweski instytut badań nad gospodarką leśną
Norwegian Polar Research Institute
Norweski instytut badań polarnych
(cc) Reinforcing European research infrastructure policy and international cooperation
(hh) Wzmocnienie europejskiej polityki w zakresie infrastruktury badawczej i współpracy międzynarodowej
In 1994 Senior Research Fellow at the Institute of Finance and Monetary Policy in Tokyo.
W 1994 roku Senior Research Fellow w Instytucie Finansów i Polityki Monetarnej w Tokio.
(Austrian Institute of Economic Research)
(Austriacki Instytut Badań Gospodarczych)
Research institute thinktank male female
Placówka badawcza akademicka
DTF Danish Transport Research Institute
CELU Satiksmes izpete, SIA(Badania Ruchu Drogowego Sp. z o.o.)
VÚD Transport Research Institute Inc.
ADT Maltański Urząd ds. Transportu
National Institute for Consumer Research
Narodowy Instytut Badań Konsumenckich
Norwegian Agricultural Economics Research Institute
Norweski instytut badań nad gospodarką rolną
The Norwegian Crop Research Institute
Norweski instytut badań nad urodzajem
National Veterinary Research Institute Al.
Państwowy Instytut Weterynaryjny
National Veterinary Research Institute al.
Państwowy Instytut Weterynaryjny
The institute is a research andmanagement consultancy, based in the United States, with international affiliate officesthroughout the world.
Składa się onaz 55 pytań odnoszących się do wiarygodności, szacunku, sprawiedliwości, dumy i koleżeństwa.
Pune Tribal Research Training Institute, 2002.
Pune Tribal Research Training Institute, 2002.
Scott Polar Research Institute, Cambridge University.
Scott Polar Research Institute, Cambridge University.
IBDIM Road and Bridge Research Institute
IBDIM Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute)
Ministeru ta' l Affarijiet Barranin (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
National Veterinary and Food Research Institute
Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel, EELA
Data provided by an independent research institute, VLSI Research Inc.
Dane dostarczone przez niezależny instytut badawczy, VLSI Research Inc.
Norwegian Institute of International Affairs
Norweski Instytut Spraw Międzynarodowych
International and EU policy developments National strategies Public expenditure National legislation Research
Zmiany w polityce międzynarodowej i unijnej Strategie krajowe Wydatki publiczne Przepisy krajowe Przestępczość Badania naukowe
International and EU policy developments National strategies Public expenditure National legislation Research
Zmiany w polityce międzynarodowej i unijnej Strategie krajowe Wydatki publiczne Przepisy krajowe Badania naukowe
Source Institute for Social Ecological Research, 2003
Źródło Instytut Badań Społeczno Ekologicznych, 2003 r.
Source Institute for Social Ecological Research, 2006
8 Przykładem jest modelowy projekt midKom, www.midcom.de.
National Institute for Alcohol and Drug Research
Narodowy Instytut Badań nad Alkoholem i Narkotykami
National Institute of Nutrition and Seafood Research
Narodowy instytut badań nad żywieniem i żywnością pochodzenia morskiego
Merentutkimuslaitos Havsforskningsinstitutet (Finnish Institute of Marine Research)
ex 85.15 aparatury nadawczej
Danish Institute for Food and Veterinary Research
Danmarks Fødevareforskning
Maxwell AfB, AL Air Power Research Institute, 2006.
Maxwell AfB, AL Air Power Research Institute, 2006.
Deutsches Institut für Wirtschaft (German economic research institute)
Deutsches Institut für Wirtschaft (Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych)
Kristina Mjörnell SP Technical Research Institute of Sweden
Budynki efektywne energetycznie i mieszkalnictwo socjalne
Rodolfo Pasinetti Ambiente Italia S.r.l. Research Institute Italy
Pompy oferują wiele korzyści mogą one np.
VTI Swedish National Road and Transport Research Institute
VTI Szwedzki Instytut Badawczy ds. Dróg Krajowych i Transportu
The National Institute of Nutrition and Seafood Research
Narodowy Instytut Badań nad Żywieniem i Żywnością Pochodzenia Morskiego
Upgrade the laboratories of the Veterinary Research Institute.
Modernizacja laboratoriów Instytutu Badań Weterynaryjnych.
From 1988 until 1991, he was the Director of the Greek Institute for International and Strategic Studies, Athens, a policy oriented research organisation established with joint funding from the Ford and MacArthur Foundations.
W latach 1988 1991 byú dyrektorem Greckiego Instytutu Studiów MiÝdzynarodowych i Strategicznych w Atenach, organizacji badawczej zajmujÊcej siÝ politykÊ, zaúoEonej dziÝki dofinansowaniu Fundacji Forda i MacArthura.
South Africa Institute for International Affairs airs
Południowoafrykański Instytut Spraw Międzynarodowych
From 1988 until 1991, he was the Director of the Greek Institute for International and Strategic Studies, Athens, a policy oriented research think tank established with joint funding from the Ford and MacArthur Foundations.
W latach 1988 1991 pełnił funkcję dyrektora Greckiego Instytutu Studiów Międzynarodowych i Strategicznych w Atenach organizacji zajmującej się badaniami politycznymi, założonej dzięki dofinansowaniu przez fundacje Forda i MacArthura.
From 1988 until 1991, he was the Director of the Greek Institute for International and Strategic Studies, Athens, a policy oriented research think tank established with joint funding from the Ford and MacArthur Foundations.
W latach 1988 1991 pełnił funkcję dyrektora Greckiego Instytutu Studiów Międzynarodowych i Strategicznych w Atenach organizacji zajmującej się badaniami politycznymi, założonej dzięki dofinansowaniu przez fundacje Forda i MacArthura.
Research Assistant and Teaching Fellow , Massachusetts Institute of Technology
Asystent naukowo dydaktyczny , Massachusetts Institute of Technology 1975 1977

 

Related searches: International Policy Research Institute - Polling Institute, Opinion Research Institute - International Research Institute For Climate And Society, - International Research Institute Iri - International Research Institute - International Crops Research Institute For The Semi-arid - Institute For Public Policy Research - Policy Research Institute - Institute For Peace Research And Security Policy - National Research Institute Of Legal Policy -