Translation of "jaw housing" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Housing - translation : Jaw housing - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Pain in jaw spasm of the jaw muscles (trismus)
Ból szczęki skurcz mięśni szczęki (szczękościsk).
Moose Jaw
Moose JawCity in Saskatchewan Canada
My jaw dropped.
Szczęka mi opadła.
Two Jaw Quo.
Ouo Dwie Szczęki.
to the jaw.
...w szczękę.
Fractured producer's jaw.
Połamana szczęka producenta.
The jaw faces will still be parallel to the work piece despite jaw deflection
Twarze szczęki nadal będzie równolegle do obrabianego pomimo szczęki odkształcenia
Osteonecrosis of the jaw (ONJ)
Martwica kości szczęki
Congenital jaw malformation, pigmented naevus
wrodzona deformacja szczęki, znamię barwnikowe
Their jaw opens up wide.
Mielimy nasze jedzenie.
A punch in the jaw!
Do szorowania podłogi?
And he lost his lower jaw, his lip, his chin and his upper jaw and teeth.
Stracił żuchwę, wargę, policzek oraz górną szczękę i zęby.
Bondenza treatment may be linked to osteonecrosis of the jaw (collapse of bone tissue in the jaw).
Leczenie preparatem Bondenza może wiązać się z martwicą kości żuchwy (zapadnięcie się tkanki kostnej żuchwy).
Bonviva treatment may be linked to osteonecrosis of the jaw (collapse of bone tissue in the jaw).
Leczenie preparatem Bonviva może wiązać się z martwicą kości żuchwy (zapadnięcie się tkanki kostnej żuchwy).
Sock you in the jaw maybe.
Nie potrzebujemy.
Unlock your jaw and get talking.
Odblokuj swoją szczękę i zacznij mówić. Tak, tak...
My name now Two Jaw Quo.
Nazywam się Quo Dwie Szczęki.
He clipped me on the jaw.
Uderzył mnie w szczękę.
You should cut the taper to leave more material at the jaw tip than at the jaw base
Należy wyciąć stożek do opuszczenia więcej materiału na szczęki końcówka niż szczęki podstawy
The other is on the map of the city, the Moose Jaw River is shaped like a moose's jaw.
Ze względu na liczne parki i inne atrakcje, takie jak Casino Moose Jaw, miasto jest popularnym w prowincji ośrodkiem turystycznym.
Than compared to a regular soft jaw
Niż w stosunku do regularnych szczęki miękkie
The jaw grippers are now facing outward
Chwytaki szczęki są teraz skierowane na zewnątrz
What do you mean, a broken jaw ?
Jak to?
Dental occlusion and function of the jaw
radiologia stomatologiczna zgryz i funkcje szczęki
The earliest amniotes had a jaw joint composed of the articular (a small bone at the back of the lower jaw) and the quadrate (a small bone at the back of the upper jaw).
Najwcześniejsze owodniowce posiadały staw żuchwowy złożony z kości stawowej (mała kość w tylnej części żuchwy) i kości kwadratowej (mała kość w tylnej części szczęki).
Access to housing, including social housing
Dostęp do mieszkań, w tym mieszkań socjalnych
Welcome to the lathe soft jaw video series
Zapraszamy do serii wideo miękkie szczęki tokarki
Welcome to the Lathe soft jaw video series
Zapraszamy do serii wideo miękkie szczęki tokarki
Regina, that was jaw dropping, as they say.
Aż szczęka opada, jak to mawiają.
Now I have no jaw left at all.
Dziś nie mam już wcale żuchwy.
He's broken me jaw and me knee, too.
Złamał mi żuchwę i kolano.
It was like a sock in the jaw.
Jakbyś miał skarpetkę w buzi.
Lump jaw by name, a villain for fair.
Żarłacz z imienia, nikczemnik z natury.
Housing.
Mieszkanie.
CA Regina, that was jaw dropping, as they say.
CA Aż szczęka opada, jak to mawiają.
There is something of Sir Henry about the jaw.
Z dolnej części twarzy trochę podobny do sir Henryka.
He got a broken jaw and lost some teeth.
Złamał szczękę i stracił kilka zębów.
Sprawa ta wyszła na jaw dopiero w latach 50.
Sprawa ta wyszła na jaw dopiero w latach 50.
Similar teeth lined the remainder of the lower jaw.
Takie same zęby występowały w reszcie dolnej szczęki.
The head is robust and the jaw extremely powerful.
Ma potężną głowę i wyjątkowo silną szczękę.
Limited chewing, mostly swallowing. Our jaw goes like this.
Ograniczone przeżuwanie, głównie połykanie.
Second, it's important to choose the right sized jaw
Stalowe szczęki zostaną wykorzystane gdzie siły zamykania są wyższe i szczęki długowieczność jest ważne
Second, it's important to choose the right sized jaw
Po drugie jest to ważne, aby wybrać prawo wielkości szczęki
Then as he removes each jaw, he numbers it
Następnie jak zdejmuje każdego szczęki, on numery to
My jaw dropped. And after I recovered, I said,
Szczęka mi opadła, a kiedy doszedłem do siebie, powiedziałem

 

Related searches: Jaw-jaw - To Jaw-jaw Is Always Better Than To War-war - Jaw Jaw Is Better - Jaw Housing - Upper Housing Lower Housing - Jaw - Jaw Dropping - Jaw Crusher - Clamping Jaw - Lower Jaw -