Translation of "looking back and forward" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Back - translation : Forward - translation : Looking - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Forward looking monetary policy
Perspektywiczna polityka pieniężna
It is very thorough and forward looking.
Jest ono bardzo dokładne i zwrócone w przyszłość.
Back Forward
Przewiń w tyłQShortcut
Back. Forward.
Naprzód.
I'm looking forward to it.
Nie mogę się doczekać aby to zobaczyć
I'm looking forward to it.
Już się cieszę. Dziękuję.
A forward looking restructuring approach
Perspektywiczne podejście do restrukturyzacji
I'm looking forward to it.
Zatem czekam.
Not looking back?
Nie oglądniesz się?
I am looking forward to Christmas.
Czekam na Święta.
I'm not looking forward to this.
Nie oczekuję tego.
I'm really looking forward to it.
Naprawdę nie mogę się tego doczekać.
Yeah, you're looking forward to that!
Nie możecie się doczekać, co?
Looking forward to euro area enlargement
Dalsze rozszerzanie strefy euro
They re both looking forward to it.
Oboje nie mogą się doczekać.
Monetary policy must be forward looking
Polityka pieniężna powinna być perspektywiczna.
I'm really looking forward to going.
Naprawdę chcę tam jechać.
Looking forward to seeing the ranch.
Cieszę się na ranczo.
Are you looking forward to tonight?
Nie możesz się doczekać wieczora?
2.4Making the regulatory framework more consistent and forward looking
2.4Zwiększenie spójności ram regulacyjnych i sprawienie, aby były one w większym stopniu zorientowane na przyszłość
Analysis of trends and challenges including forward looking issues
Analiza tendencji i wyzwań w tym kwestie dotyczące przyszłości
Analysis of trends and challenges including forward looking issues
Analizę tendencji i wyzwań w tym kwestie dotyczące przyszłości
Looking back to 1988
Spojrzenie na rok 1988
The Commission is looking forward to working with Parliament along the lines of the report, and will report back on the progress made.
Komisja cieszy się na współpracę z Parlamentem w zakresie propozycji zawartych w sprawozdaniu i przedstawi swoje sprawozdanie na temat dokonanego postępu.
My daughter is looking forward to Christmas.
Moja córka nie może się doczekać świąt Bożego Narodzenia.
I'm looking forward to the summer vacation.
Czekam na wakacje z niecierpliwością.
I hope you're looking forward to that.
Mam nadzieję, że się Państwo cieszą.
I'm looking forward to seeing your class.
Oczekuję z niecierpliwością tych zajęć.
Looking forward to a sustainable New Year
W oczekiwaniu na ekologiczny Nowy Rok
Looking forward to a sustainable New Year
Szcz Êliwego ekologicznego Nowego Roku
I am looking forward to the discussion.
Z niecierpliwością oczekuję na tę dyskusję.
I am looking forward to the debate.
Z radością oczekuję debaty.
I am looking forward to tomorrow's vote.
Z niecierpliwością oczekuję jutrzejszego głosowania.
I'm looking forward to making your acquaintance.
Będzie mi niezmiernie miło.
2.2.1 Analysis of trends and challenges including forward looking issues
2.2.1 Analiza tendencji i wyzwań, w tym kwestie dotyczące przyszłości

 

Related searches: Looking Back And Looking Forward - Looking Back, Looking Forward - Looking Back And Forward - Looking Looking Forward To Meeting You - Looking Forward To Hearing Back From You - Looking Forward To Hearing Back - I'm Looking Forward To Hearing Back From You - Looking Forward To Coming Back - Looking Forward To Hearing Back From - I'm Looking Forward To Going Back -