Translation of "looking forward to coming back" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We are all looking forward to your coming.
Wszyscy oczekujemy twojego przyjazdu.
Tom is looking forward to seeing Mary this coming weekend.
Tom nie może się doczekać, żeby zobaczyć się z Mary w nadchodzący weekend.
I'm looking forward to coming over to your place to eat.
Chętnie wpadnę kiedyś do ciebie na jedzenie.
I can accept coming back and looking at it in 2009.
Mogę się zgodzić, abyśmy wrócili do tej kwestii i ponownie ją przeanalizowali w 2009 r.
I'm looking forward to it.
Nie mogę się doczekać aby to zobaczyć
I'm looking forward to it.
Już się cieszę. Dziękuję.
I'm looking forward to it.
Zatem czekam.
She's coming back. She's coming back. We're hot!
Udało się.
I am looking forward to Christmas.
Czekam na Święta.
I'm not looking forward to this.
Nie oczekuję tego.
I'm really looking forward to it.
Naprawdę nie mogę się tego doczekać.
Yeah, you're looking forward to that!
Nie możecie się doczekać, co?
Looking forward to euro area enlargement
Dalsze rozszerzanie strefy euro
They re both looking forward to it.
Oboje nie mogą się doczekać.
I'm really looking forward to going.
Naprawdę chcę tam jechać.
Looking forward to seeing the ranch.
Cieszę się na ranczo.
Are you looking forward to tonight?
Nie możesz się doczekać wieczora?
Looking back to 1988
Spojrzenie na rok 1988
Coming back to space.
Wraca do przestrzeni, hmm.
Coming back to work?
Pracujesz tu?
Forward looking monetary policy
Perspektywiczna polityka pieniężna
I would like once again to thank the rapporteur and am looking forward to receiving further comments from Parliament in the coming months.
Chciałbym raz jeszcze podziękować sprawozdawcy i oczekuję na dalsze uwagi Parlamentu w nadchodzących miesiącach.
My daughter is looking forward to Christmas.
Moja córka nie może się doczekać świąt Bożego Narodzenia.
I'm looking forward to the summer vacation.
Czekam na wakacje z niecierpliwością.
I hope you're looking forward to that.
Mam nadzieję, że się Państwo cieszą.
I'm looking forward to seeing your class.
Oczekuję z niecierpliwością tych zajęć.
Looking forward to a sustainable New Year
W oczekiwaniu na ekologiczny Nowy Rok
Looking forward to a sustainable New Year
Szcz Êliwego ekologicznego Nowego Roku
I am looking forward to the discussion.
Z niecierpliwością oczekuję na tę dyskusję.
I am looking forward to the debate.
Z radością oczekuję debaty.
I am looking forward to tomorrow's vote.
Z niecierpliwością oczekuję jutrzejszego głosowania.
I'm looking forward to making your acquaintance.
Będzie mi niezmiernie miło.
We have to look back in order to evaluate as usual, but we also have to take a forward looking approach.
Musimy spojrzeć w przeszłość, by ocenić ją jak robimy to zazwyczaj, ale musimy także przyjąć podejście przyszłościowe.
But Darwin's dangerous idea is coming back. It's coming back.
ale niebezpieczne pomysły Darwina powracają. Powracają.
Someone's coming back to me
Ktoś do mnie wraca.

 

Related searches: Looking Forward To Coming Back - I'm Looking Forward To Coming Back - Looking Back, Looking Forward - Looking Back And Looking Forward - Looking Forward To Coming - I Am Looking Forward To Coming - Looking Forward To Your Coming - I'm Looking Forward To Coming - Looking Forward Coming Home - Looking Forward To The Coming Years -