Translation of "looking forward to hearing back from you" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Back - translation : Forward - translation : From - translation :
Od

Hearing - translation : Looking - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

We are looking forward to hearing your speech.
Z niecierpliwością oczekujemy przemówienia waszej świątobliwości.
I look forward to hearing from you,
Z góry dziękuję za wszystkie uwagi.
Are you looking forward to tonight?
Nie możesz się doczekać wieczora?
We are all looking forward to seeing you.
Miło nam będzie ponownie się z panem spotkać.
She's been looking forward to seeing you again.
Bardzo się cieszyła, że cię zobaczy.
I know that you are working on your opinion on the SET Plan, and am very much looking forward to hearing your views.
Wiem, że Parlament przygotowuje opinię na temat planu SET i niecierpliwie oczekuję zdania Parlamentu w tej kwestii.
I've been looking forward to meeting you, Mrs. Pierce.
Wyczekiwałam spotkania z panią, pani Pierce.
All right, I'll be looking forward to seeing you.
Dobrze, z niecierpliwością bedę oczekiwawć spotkania z tobą.
I look forward to hearing it.
Ja chcę ją usłyszeć.
I am also looking forward with keen interest to hearing how we are going to further develop the common research area.
Z zainteresowaniem czekam na informacje, w jaki sposób mamy zamiar dalej rozwijać wspólny obszar badawczy.
I've been looking forward to calling you for some time.
Od dawna zamierzałem do pana zadzwonić.
You all look well rested and I hope that you are now looking forward very much to getting back to our work on European matters.
Wszyscy wyglądają na wypoczętych i mam nadzieję, że z przyjemnością powracają państwo do pracy nad sprawami europejskimi.
Again, you can't connect the dots looking forward you can only connect them looking backwards.
Powtarzam, nie możesz połączyć kropek patrząc w przód można je połączyć tylko patrząc wstecz.
Just looking at you and hearing your voice... makes me want to cry.
Patrząc na ciebie i słysząc twój głos... chce mi się płakać
I'm looking forward to it.
Nie mogę się doczekać aby to zobaczyć
I'm looking forward to it.
Już się cieszę. Dziękuję.
I'm looking forward to it.
Zatem czekam.
And we look forward to hearing that.
I z niecierpliwością czekamy na stanowisko w tej sprawie.
I look forward to hearing your views.
Z niecierpliwością czekam na państwa opinie.
ED I've been looking forward to sharing that quote with you.
Nie mogłem się doczekać podzielenia się z wami tym cytatem.
If you knew how I was looking forward to this moment....
Nawet pani nie wie, jak bardzo liczyłem na tę chwilę... .
From that point of view, I am looking forward to good cooperation.
Z mojego punktu widzenia liczę na dobrą współpracę.
But I tell you, if we lost our hearing, if anyone here suddenly lost your hearing, you would want perfect hearing back.
Ale jeśli stracimy słuch, jeśli ktokolwiek z nas nagle straciłby słuch, chciałby idealnego przywrócenia słuchu.
I am looking forward to Christmas.
Czekam na Święta.
I'm not looking forward to this.
Nie oczekuję tego.
I'm really looking forward to it.
Naprawdę nie mogę się tego doczekać.
Yeah, you're looking forward to that!
Nie możecie się doczekać, co?
Looking forward to euro area enlargement
Dalsze rozszerzanie strefy euro
They re both looking forward to it.
Oboje nie mogą się doczekać.
I'm really looking forward to going.
Naprawdę chcę tam jechać.
Looking forward to seeing the ranch.
Cieszę się na ranczo.
Looking back to 1988
Spojrzenie na rok 1988
Forward looking monetary policy
Perspektywiczna polityka pieniężna
I can't tell you how much I've been looking forward to your visit.
Nie wyobrażasz sobie, jak cieszyłem się na twój przyjazd.
So I thank you for your support and I look forward to hearing your views.
Dziękuję zatem za okazane wsparcie i z niecierpliwością czekam na wysłuchanie państwa opinii.

 

Related searches: Looking Forward To Hearing Back From You - I'm Looking Forward To Hearing Back From You - Looking Forward To Hearing Back - Looking Forward To Hearing Back From - Looking Forward To Hearing From You - I Am Looking Forward To Hearing From You - I'm Looking Forward To Hearing From You - We Are Looking Forward To Hearing From You - Looking Forward To Hearing From You Soon - We Are Looking Forward To Hearing From You Soon -