Translation of "making a mark" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Making - translation : Making a mark - translation : Mark - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

The colours making up the mark shall also be indicated.
Kolory, z których składa się znak, są także wskazane.
The goal making the European trade mark system more business friendly by 2012
Cel uczynienie do 2012 r. europejskiego systemu znaków towarowych bardziej przyjaznym dla przedsiębiorców
(f) the reproduction of the mark, with indications as to its nature, unless it is a mark falling under Rule 3 (1) where the registration of the mark is in colour, the indication 'in colour with an indication of the colour or colours making up the mark where applicable, a description of the mark
f) przedstawienie znaku oraz wskazanie jego charakteru, chyba że jest to znak objęty zakresem zasady 3 ust. 1 w przypadku rejestracji znaku w kolorze, wskazanie w kolorze oraz wskazanie koloru lub kolorów, z których ma się składać znak gdy ma to zastosowanie, opis znaku
achieving greater approximation of national trade mark laws and procedures for the purpose of making them more consistent with the EU trade mark system.
osiągnięcie większego zbliżenia krajowych przepisów i procedur dotyczących znaków towarowych w celu zwiększenia spójności tych przepisów i procedur z unijnym systemem znaków towarowych
By 45,000 years ago, people were living in parts of Australia and making their mark.
45 000 lat temu w niektórych częściach Australii żyli ludzie, którzy dokonali czegoś wyjątkowego.
achieving greater approximation of national trade mark laws and procedures with the aim of making them more consistent with the Community trade mark system, by
osiągnięcie większego zbliżenia krajowych przepisów i procedur dotyczących znaków towarowych w celu zwiększenia ich spójności z systemem wspólnotowego znaku towarowego poprzez
Mark Antony, Mark Antony! What a beautiful name!
Marek Antoniusz...
The colours making up the mark shall also be indicated in words and a reference to a recognized colour code may be added.
Kolory, z których składa się znak, są także wskazane słownie oraz można dodać odniesienie do uznanego kodu kolorów.
DEFINITION OF A COMMUNITY TRADE MARK OBTAINING A COMMUNITY TRADE MARK
DEFINICJA I UZYSKANIE WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO
(a) a request for registration of the mark as a Community trade mark
a) wniosek o rejestrację znaku jako wspólnotowy znak towarowy
DEFINITION OF A COMMUNITY TRADE MARK AND OBTAINING A COMMUNITY TRADE MARK
DEFINICJA I UZYSKANIE WSPÓLNOTOWEGO ZNAKU TOWAROWEGO
(m) an indication that the mark is a collective mark
m) wskazanie, że znak jest wspólnym znakiem
(i) a request for registration of the mark as a Community trade mark
i) wniosku o rejestrację znaku jako wspólnotowego znaku towarowego
A player cannot move their already placed mark or put their mark upon an already placed mark.
Gracz nie może przesuwać swoich znaków, lub umieszczać ich na polach, na których został wcześniej umieszczony znak.
(b) any labels bearing a health mark or an additional mark.
b) wszelkich etykiet zawierających znak jakości zdrowotnej lub znak dodatkowy.
(b) any labels bearing a health mark or an additional mark.
b) jakiekolwiek etykiety zawierające znak jakości zdrowotnej lub dodatkowe oznaczenie.
(1989) Lause, Mark A.
(1989) Lause, Mark A.
(a) the health mark
a) znak jakości zdrowotnej
A MARK OF QUALITY
ZNAK JAKOŚCI
It's a whip mark.
To ślad po bacie.
Each troop a mark.
Każdy oddział, to znaczek.
Wait a minute, Mark.
Poczekaj, Mark.
display a mark with
są opatrzone
Further concerns are developing EU action, stimulating reection and making a mark on all legal provisions in areas that Parliament considers of prime importance.
O ile traktat rzymski z 1957 r. zapewniał równość jedynie w dziedzinie wynagrodzeń, wraz z rozwojem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, legislacji i zmian w traktatach, w szczególności w traktacie z Amsterdamu, kobietom przyznawano coraz więcej praw.
These products must also bear a health mark or an identification mark.
Produkty te muszą być opatrzone znakiem zdrowotności lub znakiem identyfikacyjnym.
The applicant for or proprietor of a Community trade mark may request the conversion of his Community trade mark application or Community trade mark into a national trade mark application
Zgłaszający lub właściciel wspólnotowego znaku towarowego może wnieść o konwersje swojego zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego lub wspólnotowego znaku towarowego na zgłoszenie krajowego znaku towarowego
Mark, Mark, come back.
Mark, wracaj.
Let us stop making these assertions, which overshoot the mark, and let us feel a sense of gratification at the result that we have achieved.
Przestańmy wygłaszać takie chybione twierdzenia i pozwólmy sobie odczuć satysfakcję z osiągniętych rezultatów.
In that regard, the applicant maintains that it applied for registration, as a Canadian mark, of a mark identical to the mark applied for.
W tym zakresie skarżąca wskazuje, że wniosła o rejestrację w charakterze kanadyjskiego znaku towarowego znaku identycznego ze zgłoszonym.
I did not mark it. I saw Mark Antony offer him a crown.
Dam się powiesić, jeżeli umiem opowiedzieć jak to było.
Mark as a favorite report
Zaznacz jako ulubiony raport
That is a check mark.
To jest oznakowanie (odznaczenie).
Establishing a European Social Mark
ustanowienia europejskiego znaku społecznego
Establishing a European Social Mark.
ustanowienia europejskiego znaku społecznego.
Whatever passes, make a mark.
Cokolwiek przejedzie, notuj.
Not a finger mark anywhere.
Nie ma żadnych odcisków palców.
A mark for each bag.
Znak za każdy worek.
What kind of a mark?
Jaki znak?
I don't see a mark.
Za dużo chmur, nic nie widać.
How about a drink, Mark?
Drinka, Mark?
Mark. Donohoe Mark. Donohoe. mail
Mike. McBride Mike. McBride. mail
I once had the honour of presenting the Andrzej Wajda film prize to the director Andreas Dresen and of making a speech to mark the occasion.
Kiedyś miałem zaszczyt wręczenia reżyserowi Andreasowi Dresenowi nagrodę filmową Andrzeja Wajdy i wygłoszenia przemówienia z tej okazji.
Displaying a trust mark, quality mark or equivalent without having obtained the necessary authorisation.
Posługiwanie się znakiem zaufania, znakiem jakości lub równorzędnym oznaczeniem bez odpowiedniego zezwolenia.
Store A has a 40 mark up.
Sklep A ma marżę 40 .
Chancey, Mark A. and Adam Porter.
Chancey, Mark A. and Adam Porter.

 

Related searches: Mark Ups And Mark Downs. - Certification Mark, Or Guarantee Mark - Mark Up Mark Down - Mark In Mark Out - Mark To Mark Model - To Mark A Mark Of - Mark-up Or Mark-down - Making A Mark - Making Its Mark - Making Your Mark -