Translation of "merging design" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Design - translation : Merging - translation : Merging design - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Merging entries...
Łączenie wpisów...
Continue Merging
Wznów łączenie
Merging dictionaries...
Łączenie słowników...
Allow Merging
Pozwól na dołączanie
Column Merging
Łączenie kolumn
Calendar merging and import.
Łączenie i import kalendarzy.
Version Control History Merging
Łączenie historii kontroli wersji
Option Unsafe for Merging
Opcja niebezpieczna podczas łączenia
creditors of the merging cooperatives,
wierzycieli łączących się spółdzielni,
(a) creditors of the merging companies
a) wierzycieli łączących się spółek
holders of bonds in the merging cooperatives.
posiadaczy obligacji łączących się spółdzielni.
(c) the merging cooperatives cease to exist.
c) łączące się spółdzielnie przestają istnieć.
PDF Merging, Rearranging, Splitting, Rotating and Cropping
Tnie, dzieli, łączy, obraca strony i zmienia układ w dokumentach PDF
(c) the merging companies cease to exist.
c) łączące się spółki przestają istnieć.
But they're not frozen they're actually merging.
W rzeczywistości nie są zamrożone, ale się łączą. W rzeczywistości nie są zamrożone, ale się łączą.
So, you know, merging the two passions.
Moje dwie pasje.
the merging companies shall cease to exist.
łączące się spółki przestają istnieć.
Merging of columns or rows is not supported.
Scalanie kolumn lub wierszy nie jest obsługiwane.
Graphical tool for merging and comparing text files
Narzędzie graficzne do łączenia i porównywania plików tekstowych
(b) holders of bonds of the merging companies
b) posiadaczy obligacji łączących się spółek
(c) the merging companies shall cease to exist.
c) łączące się spółki przestają istnieć.
arts,business,design,industrial design,product design
arts,business,design,industrial design,product design
the type, name and registered office of every merging company
typ, firma i siedziba statutowa każdej z łączących się spółek
To the extent required to have adequate statistical information for each of the merging institutions, the acquiring institution shall assume the merging institutions' statistical reporting obligations.
Obowiązki instytucji podlegających połączeniu w zakresie sprawozdawczości statystycznej w stopniu wymaganym do posiadania odpowiednich informacji statystycznych dla każdej z tych instytucji, przejmuje na siebie instytucja przejmująca.
design,industrial design,technology
design,industrial design,technology
(a) the type, name and registered office of each merging cooperative
a) formę prawną, firmę i statutową siedzibę każdej z łączących się spółdzielni
(a) the type, name and registered office of every merging company
a) forma prawna, firma i statutowa siedziba każdej z łączących się spółek
(a) the type, name and registered office of every merging company
a) typ, firma i siedziba statutowa każdej z łączących się spółek
Allow merging of content if a directory with the same name exists on importing. If merging is not allowed, there will be two directories with the same name.
Pozwól na dołączanie zawartości, jeśli katalog o tej nazwie już istnieje. Jeśli dołączanie nie jest dozwolone, powstaną dwa katalogi o tej samej nazwie.
demo,design,interface design,technology
demo,design,interface design,technology
Design I love its design.
Dizajn uwielbiam, jak skrzypce są zaprojektowane.
culture,design,humor,product design,technology
culture,design,humor,product design,technology
business,design,economics,industrial design,technology
business,design,economics,industrial design,technology
communication,culture,design,interface design,telecom
communication,culture,design,interface design,telecom
demo,design,interface design,science,technology
demo,design,interface design,science,technology
AGELESS DESIGN Design for all generations
Projekt uniwersalny design dla wszystkich pokoleń ostatnie tygodnie na nadsyłanie zgłoszeń
Design 2006 Ninth International Design Conference
Design 2006 Dziewiąta międzynarodowa konferencja projektantów
DNA,arts,biology,creativity,design,industrial design,invention,nature,product design,transportation
DNA,arts,biology,creativity,design,industrial design,invention,nature,product design,transportation
(b) the members of the merging cooperatives become members of the SCE
b) członkowie łączących się spółdzielni stają się członkami SCE
(b) the shareholders of the merging companies become shareholders of the SE
b) akcjonariusze łączących się spółek stają się akcjonariuszami SE
(h) the dissolving, closure and merging of enterprises, associations and legal persons
(h) rozwiązanie, ustanie i łączenie spółek, stowarzyszeń i osób prawnych
Companies can avoid this by merging local pension funds into one IORP.
Przedsiębiorstwa mogą tego uniknąć poprzez łączenie lokalnych funduszy emerytalnych w jedną IORP.
animals,design,hack,intelligence,interface design,technology
animals,design,hack,intelligence,interface design,technology
art,business,design,green,history,product design
art,business,design,green,history,product design
computers,design,interface design,invention,technology,visualizations
computers,design,interface design,invention,technology,visualizations

 

Related searches: Merging Design - Merging - By Merging - Merging With - Merging Process - Merging Markets - Merging Companies - Merging Together - Data Merging - Mail Merging -