Translation of "more rewards" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

More - translation : More rewards - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

This system rewards strategic planning more than quickness.
System ten nagradza bardziej strategiczne planowanie niż szybkość.
And the rewards are apple cube rewards.
Nagrodą są kostki jabłkowe.
That He may pay them back fully their rewards and give them more out of His grace surely He is Forgiving, Multiplier of rewards.
Bóg będzie mógł dać im pełną zapłatę i zwiększyć Swoją łaskę. Zaprawdę, On jest Przebaczający, Wdzięczny!
They will have therein whatever they want and will receive from Us more rewards
Oni tam będą mieli to, co zechcą a My mamy jeszcze więcej.
Reaping the rewards
Korzystanie z wyników pracy
He will give them their full rewards and give them more out of His bounty.
Bóg będzie mógł dać im pełną zapłatę i zwiększyć Swoją łaskę.
ENP partnership rewards progress.
Partnerstwo ENP nagradza postęp.
Generally speaking, in my view, we need a strategy which rewards those who consume less and penalises those who consume more in other words, a strategy which rewards energy efficiency.
Generalnie, moim zdaniem, potrzeba nam strategii nagradzającej tych, którzy zużywają mniej, a karzącej tych, którzy zużywają więcej innymi słowy, strategii, która nagradzałaby efektywność energetyczną.
Thus God rewards the pious.
W ten sposób wynagradza Bóg bogobojnych!
Indeed Allah rewards the charitable.
Zaprawdę, Bóg nagradza miłosiernych!
Indeed, Allah rewards the charitable.
Wymierz nam pełną miarę i bądź dla nas miłosierny. Zaprawdę, Bóg nagradza miłosiernych!
Truly, God rewards the charitable.
Zaprawdę, Bóg nagradza miłosiernych!
Thus God rewards the righteous,
W ten sposób wynagradza Bóg bogobojnych!
People offered the medium level of rewards did no better than people offered the small rewards.
Ludzie którym zaoferowano średni poziom nagród nie sprawili się lepiej niż Ci którym zaoferowano małe nagrody
Allah rewards those who are charitable.
Zaprawdę, Bóg nagradza miłosiernych!
I offer rewards and nothing happens.
Oferuję nagrody i nic.
Building partnerships in other EU Member States multiplies the opportunities and potential rewards, but also makes the search more difficult.
Tworzenie partnerstw z firmami z pozostałych państw członkowskich mnoży takie możliwości oraz ewentualne okazjehandlowe,alejednocześniekomplikuje wyszukiwanie.
To the second group he offered rewards.
Drugiej grupie zaproponował nagrody.
Indeed God has greater rewards with Him.
Zaprawdę, u Boga jest nagroda ogromna!
God surely rewards those who give alms.
Zaprawdę, Bóg nagradza miłosiernych!
You think about rewards schemes, air miles.
Weźmy systemy nagród, zniżki na samolot.
ANlMUS rewards dedicated players in various ways.
W stymulującym rywalizację systemie rankingowym twoje umiejętności zostaną ocenione i zmierzone w odniesieniu do działań innych graczy.
Rather than instant cash back rewards on your credit or debit purchases, this is about 529 rewards for your student education.
Zamiast ciągłego nagradzania cash back na kartę debetową lub kredytową, dają około 529 punktów na twoją edukację.
Two Those if then rewards often destroy creativity.
Po drugie Nagrody jeśli to często niszcza kreatywnosć.
And with Allah is the fairest of rewards.
A u Boga jest piękna nagroda!
And Allah is the Multiplier of rewards, Knowing
Bóg jest wdzięczny, wszechwiedzący!
Misfortune pursues sinners, but prosperity rewards the righteous.
Nieszczęście grzeszników ściga ale sprawiedliwym Bóg dobrem nagrodzi.
The rewards are driving innovation ... ... changing people's lives.
Nagrodą jest innowacja... ....zmienianie życia ludzi.
We are now reaping the rewards of this!
Teraz zbieramy tego owoce!
However, to both parties God has promised good rewards.
Wszystkim obiecał Bóg rzeczy piękne.
observe piety, and believe in receiving rewards from God.
temu My ułatwimy dostęp do szczęścia.
New evidence on the rewards of culture and creativity
Na innym poziomie, Imaginate 09, nowy konkurs wzornictwa przeznaczony dla uczniów irlandzkich szkół, zachęca dzieci do zaprojektowania przedmiotu, który będzie mógł zostać wykorzystany w sali lekcyjnej w przyszłości, oraz do opisania, w jaki sposób wynalazek może wspomóc proces uczenia się.
Has the entity transferred substantially all risks and rewards?
Czy jednostka przeniosła niemalże całość ryzyka i korzyści?
Has the entity retained substantially all risks and rewards?
Czy jednostka zatrzymała niemalże całość ryzyka i korzyści?
Be it known to those who want worldly rewards that God holds the rewards for this life as well as the life to come.
Kto pragnie nagrody tego świata to u Boga jest przecież nagroda tego świata i ostatecznego.

 

Related searches: More Rewards - Rewards More - More Rewards From - To Provide More Rewards - More Rewards For - Even More Rewards - Total Rewards - Reap The Rewards - Rewards Program - Risks And Rewards -