Translation of "national research institute of legal policy" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Institute - translation : Legal - translation : National - translation : Policy - translation : Research - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Central Institute for Labour Protection National Research Institute
Centralny Instytut Ochrony Pracy
National Institute for Consumer Research
Narodowy Instytut Badań Konsumenckich
National Veterinary Research Institute Al.
Państwowy Instytut Weterynaryjny
National Veterinary Research Institute al.
Państwowy Instytut Weterynaryjny
National Institute of Nutrition and Seafood Research
Narodowy instytut badań nad żywieniem i żywnością pochodzenia morskiego
National Veterinary and Food Research Institute
Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel, EELA
The National Institute of Nutrition and Seafood Research
Narodowy Instytut Badań nad Żywieniem i Żywnością Pochodzenia Morskiego
National Institute for Alcohol and Drug Research
Narodowy Instytut Badań nad Alkoholem i Narkotykami
Seafood The National Institute of Nutrition and Seafood Research
B1, B2a, B2b, B2e, B2f (carbadox, olakindox), B3c, B3e
VTI Swedish National Road and Transport Research Institute
VTI Szwedzki Instytut Badawczy ds. Dróg Krajowych i Transportu
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) Rättspolitiska forskningsinstitutet (Legal Policy Institute)
ex 90.11 mikroskopów
Courtesy of the Occupational Safety Poster Competition organised by the Central Institute for Labour Protection National Research Institute, Poland.
Dzięki uprzejmości organizatora konkursu na plakat promujący bezpieczeństwo w miejscu pracy Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego, Polska.
The unemployed, stresses the National Research Institute, have reached approximately 3,194,00.
Bezrobotni, jak podkreśla Krajowy Instytut Badawczy to dziś około 3 194 00 osób.
Institute of Marine Research
Instytut Badań Morskich
Courtesy of the Occupational Safety Poster Competition organised by the Central Institute for Labour Protection National Research Institute, Poland e
Praca przygotowana w ramach konkursu na plakat bezpieczeństwa w pracy, zorganizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy.
Courtesy of the occupational safety poster competition organised by the Central Institute for Labour Protection National Research Institute, Poland.
Plakaty z konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy, organizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy.
The Royal National Institute of the Blind (RNIB)established the post of Legal Officer.
Królewski Narodowy Instytut Niewidomych (Royal National Institute of the Blind RNIB) utworzył stanowisko specjalisty prawnego.
In 1994 Senior Research Fellow at the Institute of Finance and Monetary Policy in Tokyo.
W 1994 roku Senior Research Fellow w Instytucie Finansów i Polityki Monetarnej w Tokio.
(Austrian Institute of Economic Research)
(Austriacki Instytut Badań Gospodarczych)
Work Research Institute
Instytut badań nad rynkiem pracy
The National Research Institute of Brewing, under the supervision of the Ministry of Finance of Japan,
zawiadamia niezwłocznie o wszelkich zmianach nazw i adresów lub o wycofaniu upoważnienia dla któregokolwiek z producentów.
'Participant means a person, legal entity, research institute or other body participating in joint research but not on behalf of one of the Parties.
Uczestnik oznacza osobę, osobę prawną, instytut badawczy lub inny podmiot, uczestniczący we wspólnych badaniach, ale nie w imieniu jednej ze Stron.
Norwegian Forest Research Institute
Norweski instytut badań nad gospodarką leśną
Norwegian Polar Research Institute
Norweski instytut badań polarnych
This is the traceability number of the lot allocated by the National Research Institute of Brewing (NRIB).
Nie są wymagane żadne informacje.
Desk research of literature, statistical data and national policy documents
zgromadzenie i analiza dostępnej bibliografii, danych statystycznych i dokumentów dotyczących krajowych strategii politycznych
Merentutkimuslaitos Havsforskningsinstitutet (Finnish Institute of Marine Research)
ex 85.15 aparatury nadawczej
Research institute thinktank male female
Placówka badawcza akademicka
DTF Danish Transport Research Institute
CELU Satiksmes izpete, SIA(Badania Ruchu Drogowego Sp. z o.o.)
VÚD Transport Research Institute Inc.
ADT Maltański Urząd ds. Transportu
Norwegian Agricultural Economics Research Institute
Norweski instytut badań nad gospodarką rolną
The Norwegian Crop Research Institute
Norweski instytut badań nad urodzajem
International and EU policy developments National strategies Public expenditure National legislation Research
Zmiany w polityce międzynarodowej i unijnej Strategie krajowe Wydatki publiczne Przepisy krajowe Przestępczość Badania naukowe
International and EU policy developments National strategies Public expenditure National legislation Research
Zmiany w polityce międzynarodowej i unijnej Strategie krajowe Wydatki publiczne Przepisy krajowe Badania naukowe
National Veterinary Institute
Statens veterinärmedicinska anstalt
It was founded in 1993by the National Committee for Technological Development and it has three research institutes the Institute of Biotechnology, the Institute of Material Science and Technology and the Institute of Logistics and Production Engineering.
Założona w 1993roku przez Krajowy Komitet ds. Rozwoju Technicznego, posiada trzy instytuty naukowo badawcze Instytut Biotechnologii,Instytut Materiałoznawstwa i Technologii oraz Instytut Logistyki i Technologii.
Kristina Mjörnell SP Technical Research Institute of Sweden
Budynki efektywne energetycznie i mieszkalnictwo socjalne
Upgrade the laboratories of the Veterinary Research Institute.
Modernizacja laboratoriów Instytutu Badań Weterynaryjnych.
Pune Tribal Research Training Institute, 2002.
Pune Tribal Research Training Institute, 2002.
Scott Polar Research Institute, Cambridge University.
Scott Polar Research Institute, Cambridge University.
IBDIM Road and Bridge Research Institute
IBDIM Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute)
Ministeru ta' l Affarijiet Barranin (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
Data provided by an independent research institute, VLSI Research Inc.
Dane dostarczone przez niezależny instytut badawczy, VLSI Research Inc.
In Sweden, the National Institute of Public Health will evaluate public health policy throughmeasurement of several lifestyle variables.
Narkomanii) przeprowadzili ocenę, z punktu widzenia, trzyletniego planu działań.WHiszpanii średniookresowa ocena (2004r.) jest obecniepodejmowana przez personel Krajowego Planu ds.
The National Institute of Occupational Health
Narodowy Instytut Medycyny Pracy

 

Related searches: National Research Institute Of Legal Policy - Polling Institute, Opinion Research Institute - National Institute Of Economic And Social Research - Swedish National Road And Transport Research Institute - French National Institute For Agricultural Research - National Institute Of Agronomic Research - Swedish National Testing And Research Institute - National Institute For Space Research - National Agricultural Research Institute - National Institute For Economic Research -