Translation of "over 3 days" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Days - translation :
Dni

Over - translation : Over 3 days - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

over a period of 3 4 days
Świnie
3 Days
3 dni
3 days
3 dni
3 days.
3 dni.
Those days are over.
Te czasy już odeszły.
The following have forfeited their entitlement to the subsistence allowance Jim Allister for 3 days, Godfrey Blum for 2 days, Sylwester Chruszcz for 2 days, Paul Marie Coûteaux for 5 days, Maciej Marian Giertych for 3 days, Roger Helmer for 3 days, Roger Knapman for 3 days, Hans Peter Martin for 3 days and Philippe de Villiers for 3 days.
Następujące osoby utraciły prawo do przychodów Jim Allister za okres 3 dni, Godfrey Bloom za okres 2 dni, Sylwester Chruszcz za okres 2 dni, Paul Marie Coûteaux za okres 5 dni, Maciej Marian Giertych za okres 3 dni, Roger Helmer za okres 3 dni, Roger Knapman za okres 3 dni, Hans Peter Martin za okres 3 dni oraz Philippe de Villiers za okres 3 dni.
Days 1 3
Dni 1 3
In adults and adolescents aged over 16 years, the recommended starting dose is 1,500 mg per square metre, given over two hours on days 1, 3 and 5, repeated every 21 days.
U osób dorosłych i młodzieży w wieku od 16 roku życia zalecana dawka początkowa wynosi 1 500 mg m2, przy czym podaje się ją w ciągu dwóch godzin w dniach 1, 3 i 5 schemat taki powtarza się co 21 dni.
300 q12h, 3 days 200 q12h, 13 days
Leki przeciwarytmiczne Amiodaron, beprydyl, enkainid, flekainid, propafenon, chinidyna
for 3 7 days
przez 3 7 dni
for 3 7 days
przez okres 3 7 dni
for 3 7 days
przez 3 7 dni
no days restriction 3
Brak ograniczenia liczby dni 3
Over there in five days, anyway?
Hej, co czwórka ludzi ma tam robić przez 5 dni?
Your kind of days are over.
Twoje dni są policzone.
Late applications, over 25 days late
Podania opóźnione, zwłoka powyżej 25 dni
(3 days), in some patients after 48 hours (2 days).
przypadków następuje to po upływie 72 godzin (3 dni), u niektórych pacjentów po 48 gdzinach (2 dni).
no longer than 3 days.
nie dłużej niż przez 3 dni.
no longer than 3 days.
dłużej niż przez 3 dni.
28 days up to 3
28 dni do 3 miesięcy
28 days up to 3
28 dni do 3
2 The recommended dose of nelarabine for adults is 1,500 mg m2 administered intravenously over two hours on days 1, 3 and 5 and repeated every 21 days.
Zalecana dawka nelarabiny u dorosłych wynosi 1500 mg m2, podawana dożylnie w ciągu dwóch godzin, w dniu 1., 3. i 5, i powtarzana co 21 dni.
Those days are over, never to return.
Te dni się jednak skończyły i nigdy nie powrócą.
These days feel like death warmed over.
Ostatnie dni wydają się być jak w czasie wojny.
Your perfume days are over, Mrs. M!
Pani perfumowane dni się skończyły pani M.!
Your commanding days are over, my lord.
Dni twoich rządów dobiegły końca, mój lordzie.
The active substance is released from the patch constantly over 3 to 4 days and is absorbed through your skin.
Substancja czynna jest w sposób stały uwalniana z plastra przez 3 do 4 dni i wchłaniana przez skórę.
The treatment is started with a low initial dose which is gradually increased over a period of approximately 3 days.
Leczenie rozpoczyna się od małej dawki początkowej, która jest zwiększana stopniowo przez okres około 3 dni.
In Article 2(3) 180 days is replaced by 210 days .
W art. 2 ust. 3 180 dni zastępuje się 210 dni .
3 left over, but it's 3 of your 4, or 3 4 left over.
Pozostała 3, ale to jest 3 z 4 części, a więc pozostało 3 4.
This would be epsilon over 3. This is epsilon over 3.
To będzie epsilon podzielony przez 3. epsilon 3
28 days up to 3 months
28 dni do 3 miesięcy
3 days by 31 December 2007
73 dni do dnia 31 grudnia 2007 roku
Over the holidays, I spent days doing nothing.
W święta dni spędzam na nie robieniu niczego.
But the days of cheap oil are over.
Dni taniej ropy już się skończyły.
The days of waiting around are truly over.
Czasy czekania dobiegły końca.
(i) either, over a period of 30 days
i) bądź, w okresie trzydziestu dni
The days of European neighbours competing are over.
Dni, w których europejscy sąsiedzi konkurowali ze sobą, przeminęły.
Eddie, the days of the rackets are over.
Eddie, czasy gangsterów się skończyły.
in paragraph 3, the words sixty days are replaced by 45 days .
Kontrole u upoważnionego wystawcy
7 over 41, and 3 over 41.
7 przez 41 i 3 przez 41
The subcutaneous administration of single doses (0.25 mg to 3 mg cetrorelix) and also daily dosing over 14 days show linear kinetics.
Cetroreliks podawany podskórnie w pojedynczych dawkach (0, 25 mg do 3 mg) oraz podawany codziennie przez ponad 14 dni wykazuje kinetykę liniową.
These reactions resolve over an average of 4 days.
Odczyny te ustępują średnio po 4 dniach.
For over 10 days, I drifted between two dimensions.
Przez ponad dziesięć dni dryfowałam pomiędzy dwoma wymiarami.
What can we expect over the next few days?
Czego możemy spodziewać się w ciągu najbliższych kilku dni?

 

Related searches: Good Days And Bad Days - Days On Days Off - 45 Days Net 30 Days 2% - 7 Days A Week, 365 Days A Year - 0 Days T 365 Days - 10 Days 3, 30 Days Net - 30 Days Net, 10 Days 2 % - Days To Days Work - 24 Hours A Day, 7 Days A Week, 365 Days A Year - 30 Days On, 10 Days Off -