Translation of "peace building and security policy" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Contributing to security in the world Common foreign and security policy European security strategy and European security and defence policy Middle East peace process Reconstruction process
Europejska strategia bezpieczeństwa oraz europejska polityka bezpieczeństwa i obrony
PEACE AND SECURITY
Artykuł 8
B. PEACE BUILDING
B. BUDOWANIE POKOJU
building capacities for policy design and implementation in Afghanistan's justice and security sectors.
budować zdolności w zakresie kształtowania i realizacji polityki w ramach afgańskiego wymiaru sprawiedliwości i sektora bezpieczeństwa.
Addressing conflict and fragility requires a comprehensive approach combining diplomatic, security and development tools and a focus on conflict prevention, peace building and state building activities.
Rozwiązywanie konfliktów i problemu niestabilności wymaga kompleksowego podejścia łączącego narzędzia dyplomacji, bezpieczeństwa i rozwoju, a także położenia nacisku na zapobieganie konfliktom oraz budowanie pokoju i państwowości.
promoting peace and security
wspieranie pokoju i bezpieczeństwa,
SPREADING PEACE AND SECURITY
SZERZENIE POKOJU I BEZPIECZEŃSTWA
SPREADING PEACE AND SECURITY
SZERZENIE POKOJUI BEZPIECZEŃSTWA
conflict prevention, crisis preparedness and peace building
Zapobieganie konfliktom, gotowość na sytuacje kryzysowe i budowanie pokoju
Peace building policies, conflict prevention and resolution
Polityka budowania pokoju, zapobiegania konfliktom oraz ich rozwiązywania
Development perspectives for peace building and nation building in post conflict situations (
Rozwój perspektyw dotyczących budowania pokoju i ugruntowywania tożsamości narodowej w regionach po konfliktach zbrojnych (
Building on these experiences and the lessons learned, the Council of Ministers endorsed5in November 2009 five areas for priority action within the existing framework of 12 policy areas trade and finance, climate change, food security, migration, and peace and security.
W oparciu o doświadczenia w tych dziedzinach i wyciągnięte z nich wnioski Rada Ministrów przedstawiła 5w listopadzie 2009 r. pięć prioryteto
Promotion of peace and security
Wspieranie pokoju i bezpieczeństwa
Building security and surveillance
Ochrona i nadzór nad budynkami
BUILDING on their long standing tradition of cooperation in promoting international principles of peace and security and the rule of law,
OPIERAJĄC SIĘ na długoletniej tradycji łączącej je współpracy na rzecz międzynarodowych zasad pokoju i bezpieczeństwa oraz praworządności,
Secondly, energy security must be part of a responsible peace and development policy for the EU.
Po drugie, bezpieczeństwo energetyczne musi być elementem odpowiedzialnej polityki na rzecz pokoju i rozwoju dla UE.
Peace and security, including conflict prevention and security sector reform
Pokój i bez pieczeństwo, w tym zapobieganie konfliktom oraz reforma sektora bezpieczeństwa
Over the last decade, the European Security and Defence Policy, as an integral part of our Common Foreign and Security Policy, has grown in experience and capability, with over 20 missions deployed in response to crises, ranging from post tsunami peace building in Aceh to protecting refugees in Chad.
W ciągu ostatniego dziesięciolecia europejska polityka bezpieczeństwa i obrony, jako integralna część wspólnotowej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, pozwoliła na zgromadzenie doświadczeń i zdolności w tym czasie wysłano ponad 20 misji w odpowiedzi na różne kryzysy, od misji budowania pokoju po tsunami w Acehu do ochrony uchodźców w Czadzie.
The European immigration policy therefore needs a broad and consistent general approach to peace and security, European development policy and integration and employment policies.
W europejskiej polityce imigracyjnej potrzebne jest szerokie i spójne podejście ogólne do zagadnień pokoju i bezpieczeństwa, europejskiej polityki rozwoju i integracji oraz polityki zatrudnienia.
Enter it in peace and security.
Wejdźcie tutaj w pokoju bezpieczni!
'In peace and security, enter them'
Wejdźcie tutaj w pokoju bezpieczni!
Enter therein in peace and security!
Wejdźcie tutaj w pokoju bezpieczni!
PROMOTING PEACE, SECURITY AND HUMAN RIGHTS
WSPIERANIE POKOJU, BEZPIECZEŃSTWA I PRAW CZŁOWIEKA
PROMOTING PEACE, SECURITY AND HUMAN RIGHTS
WSPIERANIE POKOJU, BEZPIECZEŃSTWAI PRAW CZŁOWIEKA
Peace building is our common duty.
Budowanie pokoju to nasz wspólny obowiązek.
(SK) Madam President, I, too, would like to emphasise the historical importance of Security Council resolution 1325 for peace and for security policy.
(SK) Pani Przewodnicząca! Ja także pragnę podkreślić historyczne znaczenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 1325 w sprawie pokoju i bezpieczeństwa.
Assistance for conflict prevention, crisis preparedness and peace building
Pomoc w zakresie zapobiegania konfliktom, osiągania stanu gotowości na wypadek kryzysu i budowania pokoju
INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY AND EFFECTIVE MULTILATERALISM
POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE ORAZ SKUTECZNY MULTILATERALIZM
'Enter you them, in peace and security!'
Wejdźcie tutaj w pokoju bezpieczni!
26 maintenance of international peace and security.
26 i musi używać wszystkich możliwości nacisku, by osiągnąć ambitny cel w Kopenhadze w 2009 roku.
Contribution to peace and security in Africa
Działania na rzecz pokoju i stabilności w Afryce
Peace building is not about one person.
Budowanie pokoju nie dotyczy jednej osoby.
The reconciliation and peace building process is an ongoing one.
Proces ustanawiania pokoju i działania pojednawcze nadal trwają.
peace and security, democratic governance and human rights,
Parlament wyraził ponadto zgodę na umowę o partnerstwie, a każdy przegląd również wymaga jego zgody, podobnie jak
Madam President, the report highlights three priority policy areas peace and security, good governance, and economic growth and investment in people.
Pani przewodnicząca! Sprawozdanie podkreśla trzy priorytetowe dziedziny polityki pokój i bezpieczeństwo, dobre sprawowanie rządów i wzrost gospodarczy oraz inwestowanie w ludzi.
The Parties shall pursue an active, comprehensive and integrated policy of peace building and conflict prevention and resolution within the framework of the Partnership.
W ramach partnerstwa Strony prowadzą aktywną, kompleksową i zintegrowaną politykę budowania pokoju oraz zapobiegania konfliktom i rozwiązywania ich.
31 None the less, national peace and security.
OPINIA M. POIARESA MADURA SPRAWA C 402 05 P dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, nawet jeśli środki te mają wpływ na funkcjonowanie wspólnego rynku 31.
peace and security sustainable development of the Earth
pokoju i bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju Ziemi, solidarności i wzajemnego szacunku między narodami, wolnego i uczciwego handlu, wyeliminowania ubóstwa, ochrony praw człowieka, poszanowania i udoskonalania prawa międzynarodowego, w szczególności zasad określonych w Karcie Narodów Zjednoczonych.
Sustainable development, peace and security around the world
Zrównoważonyrozwój, pokójibezpieczeństwonaświecie
Sustainable development, peace and security around the world
Zrównoważony rozwój, pokój i bezpieczeństwo na świecie
This report rightly looks at peace and security.
Sprawozdanie to słusznie omawia problem pokoju i bezpieczeństwa.
Peace building and long term poverty reduction are essential to this.
Budowanie pokoju i długoterminowe zmniejszanie ubóstwa mają podstawowe znaczenie w tym zakresie.
supporting peace and security in Afghanistan and the region
wspierania pokoju i bezpieczeństwa w Afganistanie i w regionie
And donors are supposed to bring peace by building schools and roads.
Dobroczyńcy mają nieść pokój budując szkoły i drogi.
Firstly, there is the report on the Common Foreign and Security Policy, which focuses on security in the Balkans, stability in Africa and peace in the Palestinian territories.
Po pierwsze, mamy sprawozdanie dotyczące wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, w którym skupiono się na bezpieczeństwie na Bałkanach, stabilności w Afryce oraz pokoju na terytoriach palestyńskich.

 

Related searches: Peace Building And Security Policy - Institute For Peace Research And Security Policy - International Peace And Security Policy - Peace I Leave With You My Peace - Conflict Prevention And Peace Building - Peace Building And Post Conflict - Gender And Peace Building - Crisis Response And Peace-building. - Crisis Management And Peace Building. - Peace And Security -