Translation of "perform application" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Application - translation : Perform - translation : Perform application - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Perform a function in the application
Wykonaj funkcję w programie
An application is attempting to perform an action that requires privileges. Authentication is required to perform this action.
Program próbuje wykonać akcję, która wymaga uprawnień. Do wykonania tej akcji potrzebne jest uwierzytelnienie.
An application is attempting to perform an action that requires privileges. Authentication as the super user is required to perform this action.
Program próbuje wykonać akcję, która wymaga uprawnień. Do wykonania tej akcji potrzebne jest uwierzytelnienie jako administrator.
An application is attempting to perform an action that requires privileges. Authentication as one of the users below is required to perform this action.
Program próbuje wykonać akcję, która wymaga uprawnień. Do wykonania tej akcji potrzebne jest uwierzytelnienie jako jeden z poniższych użytkowników.
The Commission shall perform the calculations required for the application of Article 4 and this Article.
Komisja przeprowadza wyliczenia wymagane do zastosowania art. 4 i niniejszego artykułu.
The Commission shall perform the calculations required for the application of Article 4 and this Article.
Komisja przeprowadzi obliczenia niezbędne do stosowania art. 4 i niniejszego artykułu.
Perform action
Wykonaj czynność
Perform Calculations...
Wykonaj obliczenia... WhatsThis Help
Perform function
Wykonaj funkcję
It may be necessary to perform a dilution (1 100) before application of the 90Y radiolabelled Zevalin to the ITLC strips.
Przed umieszczeniem produktu Zevalin znakowanego radioizotopem 90Y na paskach ITLC konieczne może być jego rozcieńczenie (1 100).
However, all these disposable flint lighters have the same basic technical characteristics, the same basic application and perform the same function.
Jednakże wszystkie te jednorazowe zapalniczki mają te same właściwości techniczne, to samo podstawowe zastosowanie i pełnią tę samą funkcję.
All these disposable flint lighters have the same basic technical characteristics and the same basic application, and perform the same function.
Wszystkie jednorazowe zapalniczki krzesiwowe mają te same podstawowe właściwości techniczne i to samo zastosowanie oraz spełniają tę samą funkcję.
Perform Self Test
Wykonaj autotest
Perform advanced DNS queries
Narzędzie do pisania zaawansowanych kwerend DNS
and perform their witnessings,
I ci, którzy stoją prosto, kiedy składają świadectwo
Perform CDDB lookup automatically
Automatycznie sprawdzaj w bazie CDDB
Perform automatic CDDB lookups.
Automatycznie szukaj danych w CDDB.
Perform flat certificate listing
Wyświetl prostą listę kluczy
Perform hierarchical certificate listing
Wyświetl hierarchiczną listę kluczy
Perform the safety test.
Wykonać insulina. test bezpieczeństwa.
Perform a safety test
Wykonanie testu bezpieczeństwa
Perform a safety test
Test bezpieczeństwa
Perform the safety test.
Wykonać test bezpieczeństwa. wciśnięty ponownie, lecz nie została założona igła.
Perform the safety test.
Jeżeli wynik testu jest negatywny, wstrzykiwacz może być uszkodzony.
Perform a Safety test
Test bezpieczeństwa
This is a massive task to perform and I'm sure you will perform it well!
Jest to ogromne zadanie do wykonania, lecz jestem pewien, że wykonacie je z powodzeniem!
Perform simple and scientific calculations
Pozwala na wykonywanie zarówno prostych oraz naukowych obliczeń
Perform a quantum Fourier transform.
Odwrotnej kwantowej transformacji Fouriera.
Try to perform quick formatting
Spróbuj użyć szybkiego formatowania.
perform the DTD loading phase
wykonaj fazę wczytywania DTD
Player can perform safe teleports
Gracz może bezpiecznie się teleportować
Unable to perform requested operation
Nie można wykonać żądanych operacji
Perform a profound subcutaneous injection.
Wykonać głębokie wstrzyknięcie podskórne.
You can perform this indefinitely.
Możecie powtarzać ten eksperyment bez końca.
Have them perform thorough tests.
Trzeba je dokładnie zbadać.

 

Related searches: Perform Perform A Good Job - Perform Perform - Perform Application - Perform An Application - Perform A Application - Perform Well In Application - Application-to-application Integration - Application To Application - From Application To Application - Application-by-application Basis -