Translation of "please confirm your attendance" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Please confirm that is your view.
Proszę potwierdzić, że takie jest pana stanowisko.
You can expect the employer to be on time as well. Always confirm your attendance for interview by phone.
Rozmowa kwalikacyjna powinna przebiegać w atmosferze otwartości, swobody i komunikacji.
You are about to have all your settings overwritten with defaults. Please confirm.
Masz zamiar przywrócić domyślną wartość wszystkich ustawień. Proszę potwierdzić.
Can you just confirm that again, please?
Czy może to pan potwierdzić raz jeszcze?
f) confirm the attendance at stock takes as well as other instances of physical verification
f) potwierdza się obecność przy inwentaryzacji, jak również przy innych przypadkach fizycznej weryfikacji
Can you please confirm the receipt of this note?
Może pan potwierdzić otrzymanie tej przesyłki?
You should conrm your attendance at interview.
cieszącego się renomą, szczególnie z tego samego obszaru działalności.
The organizer rejected your attendance at this meeting.
Organizator odrzucił Twój udział w tym spotkaniu.
Usually you need to conrm your attendance at interview.
Wynagrodzenie wyraża się na ogół w stawkach miesięcznych.
Allow me to confirm your orders.
Pozwólcie mi potwierdzić zamówienie.
Please, please make your bets.
Proszę obstawiać.
Please confirm that the Government of Japan shares the view with the above.
Prosimy o potwierdzenie, że rząd Japonii podziela opinię dotyczącą powyższego.
This will confirm the sincerity of your words.
To potwierdzi szczerość pańskich słów.
confirm the attendance at stock takes as well as other instances of physical verification, in case such stock takes or verifications took place
potwierdza się obecność przy inwentaryzacji, jak również przy innych przypadkach fizycznej weryfikacji, jeżeli inwentaryzacje lub weryfikacje miały miejsce
Forty percent attendance to 93 percent attendance.
Obecność wzrosła do 93 .
Your Majesty, please.
Wasza Wysokość, proszę.
Please, your name?
Jak pana godność?
Your Honour, please.
Wysoki Sadzie, prosze.
Your finger, please.
Pani paluszek, proszę.
Your passport, please.
Proszę okazać paszport.
Your name, please?
Nazwiska?
Your names, please.
Proszę o nazwiska.
Your hand, please.
Podaj rękę, proszę.
Your name, please?
Imię i nazwisko, proszę?
Your tickets, please.
Bilety, poproszę.
Your ticket, please?
Pani bilet, poproszę?
Your call, please.
Numer proszę.
Your call, please.
Numer, proszę.
Your Majesty, please...
Wasza Wysokość, proszę...
Your attention, please!
Uwaga! Uwaga!
Your name please ?
Pana godność?
Your order, please.
Co państwu podać?
Your attention, please.
Uwaga, uwaga.
Your age, please?
Wiek?
Your Honor, please...
Wysoki Sądzie, proszę...
ATTENDANCE
LISTA OBECNOŚCI
Attendance
Uczestnictwo
Your Grace? Your Grace, please, wait.
Panie hrabio, proszę zaczekać.
Or even better, you're ready to confirm your solution.
Albo lepiej, jesteś gotowy żeby potwierdzić swoje rozwiązanie
Let me just confirm and not waste your time.
Pozwólcie, że jeszcze to potwierdzę, i nie będę marnować waszego czasu.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, thank you Commissioner for your continued attendance.
Panie przewodniczący, panie i panowie, panie komisarzu! Dziękuję za państwa obecność.
Please describe your upload.
Proszę opisać wysyłany plik.
Please make your move
Wykonaj swój ruch
Write your address, please.
Proszę napisać swój adres.
Your credit card, please.
Poproszę o kartę kredytową.

 

Related searches: Please Confirm Your Attendance - Please Confirm Attendance - Confirm Your Attendance - Confirm Attendance - I Confirm Attendance - Confirm Attendance For - Confirm Their Attendance - I Confirm Attendance For - I Confirm His Attendance - Will Confirm Attendance -