Translation of "policy research institute" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Institute - translation : Policy - translation : Research - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Work Research Institute
Instytut badań nad rynkiem pracy
Central Institute for Labour Protection National Research Institute
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Institute of Marine Research
Instytut Badań Morskich
Norwegian Forest Research Institute
Norweski instytut badań nad gospodarką leśną
Norwegian Polar Research Institute
Norweski instytut badań polarnych
In 1994 Senior Research Fellow at the Institute of Finance and Monetary Policy in Tokyo.
W 1994 roku Senior Research Fellow w Instytucie Finansów i Polityki Monetarnej w Tokio.
(Austrian Institute of Economic Research)
(Austriacki Instytut Badań Gospodarczych)
Research institute thinktank male female
Placówka badawcza akademicka
DTF Danish Transport Research Institute
CELU Satiksmes izpete, SIA(Badania Ruchu Drogowego Sp. z o.o.)
VÚD Transport Research Institute Inc.
ADT Maltański Urząd ds. Transportu
National Institute for Consumer Research
Narodowy Instytut Badań Konsumenckich
Norwegian Agricultural Economics Research Institute
Norweski instytut badań nad gospodarką rolną
The Norwegian Crop Research Institute
Norweski instytut badań nad urodzajem
National Veterinary Research Institute Al.
Państwowy Instytut Weterynaryjny
National Veterinary Research Institute al.
Państwowy Instytut Weterynaryjny
Pune Tribal Research Training Institute, 2002.
Pune Tribal Research Training Institute, 2002.
Scott Polar Research Institute, Cambridge University.
Scott Polar Research Institute, Cambridge University.
IBDIM Road and Bridge Research Institute
IBDIM Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute)
Ministeru ta' l Affarijiet Barranin (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
National Veterinary and Food Research Institute
Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel, EELA
Data provided by an independent research institute, VLSI Research Inc.
Dane dostarczone przez niezależny instytut badawczy, VLSI Research Inc.
Source Institute for Social Ecological Research, 2003
Źródło Instytut Badań Społeczno Ekologicznych, 2003 r.
Source Institute for Social Ecological Research, 2006
8 Przykładem jest modelowy projekt midKom, www.midcom.de.
National Institute for Alcohol and Drug Research
Narodowy Instytut Badań nad Alkoholem i Narkotykami
National Institute of Nutrition and Seafood Research
Narodowy instytut badań nad żywieniem i żywnością pochodzenia morskiego
Merentutkimuslaitos Havsforskningsinstitutet (Finnish Institute of Marine Research)
ex 85.15 aparatury nadawczej
Danish Institute for Food and Veterinary Research
Danmarks Fødevareforskning
Maxwell AfB, AL Air Power Research Institute, 2006.
Maxwell AfB, AL Air Power Research Institute, 2006.
Deutsches Institut für Wirtschaft (German economic research institute)
Deutsches Institut für Wirtschaft (Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych)
Kristina Mjörnell SP Technical Research Institute of Sweden
Budynki efektywne energetycznie i mieszkalnictwo socjalne
Rodolfo Pasinetti Ambiente Italia S.r.l. Research Institute Italy
Pompy oferują wiele korzyści mogą one np.
VTI Swedish National Road and Transport Research Institute
VTI Szwedzki Instytut Badawczy ds. Dróg Krajowych i Transportu
The National Institute of Nutrition and Seafood Research
Narodowy Instytut Badań nad Żywieniem i Żywnością Pochodzenia Morskiego
Upgrade the laboratories of the Veterinary Research Institute.
Modernizacja laboratoriów Instytutu Badań Weterynaryjnych.
Research Assistant and Teaching Fellow , Massachusetts Institute of Technology
Asystent naukowo dydaktyczny , Massachusetts Institute of Technology 1975 1977
Deutsches Institut für Wirtschaft (German institute for economic research)
Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych
Institute for Social Ecological Research, Frankfurt am Main, Germany
Instytut Badań Społeczno Ekologicznych, Frankfurt n. Menem, Niemcy
Spain and Portugal have created a joint research institute.
Państwa członkowskie i Komisja powinny zainicjować działania służące
Settlement of payment dispute between research institute and Commission
Rozwiązanie sporu o płatność między instytutem badawczym a Komisją
Institute și centre de cercetare (Research Institutes and Centers)
Inne państwowe cywilne porty lotnicze wyłączone z przeniesienia do organów regionalnych i lokalnych na mocy Décret no2005 1070 z dnia 24 sierpnia 2005 r., z późniejszymi zmianami
Seafood The National Institute of Nutrition and Seafood Research
B1, B2a, B2b, B2e, B2f (carbadox, olakindox), B3c, B3e
The research was conducted by the Institute of Metallurgy.
Badania prowadził Instytut Metalurgii Żelaza.
( 5206 ) research policy research, technical research equipment
NT1przedsibiorstwo handlu nie r u c h o m o T cia m i RT cena transferowa ( 2421 ) RT w a s noT ć nieruchoma (1211)RTdelokalizacja (4006)
Image of the collision from the Institute of Cetacean Research.
Zdjęcie z chwili zderzenia, udostępnione przez Instytut Badań nad Waleniami.
Magyarország IVAX Drug Research Institute Ltd Tel. 36 1399 3343
Magyarország IVAX Drug Research Institute Ltd Tel. 36 1399 3343

 

Related searches: Polling Institute, Opinion Research Institute - Institute For Public Policy Research - Policy Research Institute - Institute For Peace Research And Security Policy - National Research Institute Of Legal Policy - Food And Agricultural Policy Research Institute - International Policy Research Institute - Policy Institute - Public Policy Institute - Migration Policy Institute -