Translation of "polling institute opinion research institute" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Institute - translation : Opinion - translation : Research - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

Central Institute for Labour Protection National Research Institute
Centralny Instytut Ochrony Pracy
Work Research Institute
Instytut badań nad rynkiem pracy
Market Research and Opinion Polling
usługi w zakresie doradztwa i konsultingu odnoszące się do rybołówstwa
Market Research and Opinion Polling
(część CPC 884 i część CPC 885)
market research and opinion polling
usługi w zakresie techniki kosmetycznej
Market Research and Opinion Polling
W przypadku zakładania działalności jako osoba prawna, wymóg obywatelstwa dla zarządu i rady nadzorczej.
Market research and opinion polling
staż adaptacyjny to okres nadzorowanej praktyki zawodu regulowanego, połączonej w miarę możliwości z dalszym szkoleniem, w ramach jurysdykcji państwa przyjmującego pod nadzorem osoby wykwalifikowanej.
Market research and opinion polling
powiązane usługi naukowe i usługi w zakresie konsultingu
Market Research and Opinion Polling
Usługi badań i analiz technicznych
Market research and opinion Polling
EE bez zobowiązań, z wyjątkiem usług dzierżawy lub wynajmu nagranych taśm wideo do odtwarzania na urządzeniach użytku domowego.
Institute of Marine Research
Instytut Badań Morskich
Norwegian Forest Research Institute
Norweski instytut badań nad gospodarką leśną
Norwegian Polar Research Institute
Norweski instytut badań polarnych
Market research and opinion polling services
Do celów niniejszego zobowiązania, zarządzanie portfelem oznacza zarządzanie portfelami zgodnie z mandatem udzielonym przez klientów w oparciu o zasadę uznania klienta, jeżeli pakiety te obejmują jeden lub większą liczbę instrumentów finansowych
(Austrian Institute of Economic Research)
(Austriacki Instytut Badań Gospodarczych)
Research institute thinktank male female
Placówka badawcza akademicka
DTF Danish Transport Research Institute
CELU Satiksmes izpete, SIA(Badania Ruchu Drogowego Sp. z o.o.)
VÚD Transport Research Institute Inc.
ADT Maltański Urząd ds. Transportu
National Institute for Consumer Research
Narodowy Instytut Badań Konsumenckich
Norwegian Agricultural Economics Research Institute
Norweski instytut badań nad gospodarką rolną
The Norwegian Crop Research Institute
Norweski instytut badań nad urodzajem
National Veterinary Research Institute Al.
Państwowy Instytut Weterynaryjny
National Veterinary Research Institute al.
Państwowy Instytut Weterynaryjny
Market research and public opinion polling services
Usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej
Market research and public opinion polling services
Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador TAME EP
Market research and public opinion polling services
usługi transmisji danych metodą przekazywania pakietów i komutacji łączy oferowane na zasadzie odsprzedaży usługi w zakresie przekazywania danych za pomocą faksu oferowane na zasadzie odsprzedaży
Advertising, market research, and public opinion polling
Reklama, badanie rynku i sondaże opinii publicznej
Pune Tribal Research Training Institute, 2002.
Pune Tribal Research Training Institute, 2002.
Scott Polar Research Institute, Cambridge University.
Scott Polar Research Institute, Cambridge University.
IBDIM Road and Bridge Research Institute
IBDIM Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Agricultural Research Institute)
Ministeru ta' l Affarijiet Barranin (Ministerstwo Spraw Zagranicznych)
National Veterinary and Food Research Institute
Forskningsanstalten för veterinärmedicin och livsmedel, EELA
Source Institute for Social Ecological Research, 2003
Źródło Instytut Badań Społeczno Ekologicznych, 2003 r.
Source Institute for Social Ecological Research, 2006
8 Przykładem jest modelowy projekt midKom, www.midcom.de.
National Institute for Alcohol and Drug Research
Narodowy Instytut Badań nad Alkoholem i Narkotykami
National Institute of Nutrition and Seafood Research
Narodowy instytut badań nad żywieniem i żywnością pochodzenia morskiego
Merentutkimuslaitos Havsforskningsinstitutet (Finnish Institute of Marine Research)
ex 85.15 aparatury nadawczej
Danish Institute for Food and Veterinary Research
Danmarks Fødevareforskning
market research and public opinion polling services (CPC 864)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 251 2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina, uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 1601 91.
Advertising, market research and public opinion polling (code 278)
Reklama, badanie rynku i sondaże opinii publicznej (kod 278)
Data provided by an independent research institute, VLSI Research Inc.
Dane dostarczone przez niezależny instytut badawczy, VLSI Research Inc.
Maxwell AfB, AL Air Power Research Institute, 2006.
Maxwell AfB, AL Air Power Research Institute, 2006.
Deutsches Institut für Wirtschaft (German economic research institute)
Deutsches Institut für Wirtschaft (Niemiecki Instytut Badań Gospodarczych)
Kristina Mjörnell SP Technical Research Institute of Sweden
Budynki efektywne energetycznie i mieszkalnictwo socjalne
Rodolfo Pasinetti Ambiente Italia S.r.l. Research Institute Italy
Pompy oferują wiele korzyści mogą one np.

 

Related searches: Polling Institute, Opinion Research Institute - Opinion Polling Institute - Market Research And Public Opinion Polling - Opinion Polling - Public Opinion Polling - Polling Institute - Opinion Research Institute - Adverse Opinion Or Disclaimer Of Opinion - Polling - Polling Station -