Translation of "prominent personalities" to Polish language:


  Dictionary English-Polish

Prominent - translation : Prominent personalities - translation :

Ads

  Examples (External sources, not reviewed)

To help keep people focused on the themes, prominent personalities from around Europe have been selected as the Year s ambassadors.
Aby zwiększyć zainteresowanie społeczeństwa powyższymi tematami, cenione osobistości z całej Europy zostały nominowane na ambasadorów Roku.
Sentences have personalities.
Zdania mają osobowość.
They had abrasive personalities.
mieli ścierające się osobowości.
Advice from leading personalities
Doradztwo ze strony czołowych osobistości
And these are real personalities.
Są to prawdziwe osobowości.
We'll be interacting with virtual personalities.
Będziemy obcować z wirtualnymi osobami.
Final resting place for Jewish personalities
Miejsce spoczynku zasłużonych Żydów
NEW PERSONALITIES FOR A RENEWED EU
NOWE OSOBOWOŚCI W ODNOWIONEJ UE
We are the original displaced personalities.
Oryginalnie zagubione osobowości.
And you, sir, will refrain from personalities.
A pan, sir, powstrzyma się od wycieczek osobistych.
Another prominent character.
Kolejna znaczaca postac.
Oh, dear. Some more of these plural personalities.
O rany, kolejna wieloosobowa załoga.
You and your nasty personalities look perfect together!
Z waszymi paskudnymi osobowościami pasujecie do siebie idealnie.
We had to deal with these individual personalities.
Mieliśmy do czynienia z tymi odrębnymi charakterami.
The romantic ruins of castles and eminent personalities
Romantyczne ruiny i imponujące budowle
Now what's happened? This is no time for personalities.
A teraz co znowu?
Well, one study tested this by examining people's personalities.
Pewne badanie to zweryfikowało.
Competition is not a fight between different personalities or identities.
Konkurencja nie jest walką pomiędzy poszczególnymi osobowościami i tożsamościami.
And their own personalities come out in totally unique ways.
Ich osobowość ujawnia się w zupełnie niepowtarzalny sposób.
NGOs, personalities from the world of agriculture and producer organisations.
interesy wielu różnych grup, w tym rolników, przedsiębiorstw handlowych, unijnych grup interesu, władz lokalnych, konsumentów, organizacji pozarządowych, działaczy zaangażowanych w rozwój rolnictwa oraz organizacji pro ducentów.
I'm a prominent citizen, widely respected.
Ja jestem znanym i szanowanym obywatelem.
Conclave The Politics, Personalities, and Process of the Next Papal Election .
Conclave The Politics, Personalities, and Process of the Next Papal Election .
The point being that we need strong personalities and strong faces.
Chodzi tu o to, że potrzeba nam silnych osobowości i wyrazistych twarzy.
VeriSign is the most prominent commercial firm.
Verisign jest najbardziej wyróżniającym się przedsiębiorstwem.
strike , the first film of prominent director
Strajk , pierwszy film, wybitnego radzieckiego reżysera,
strike , the first film of prominent director
Oburzające. Niedługo wmieszają w to polityków.
Jim Sinclair, a prominent autism activist, said,
Działacz na rzecz osób z autyzmem Jim Sinclair, powiedział
A great man and a prominent scientist.
Wielki człowiek i wybitny naukowiec.
I wasn't as prominent as you are.
Nie byłem tak znany jak ty.
Gulbis is known as one of the funnier personalities on the tour.
Gulbis jest drugim z pięciorga dzieci Ainārsa i Milēny.
The Gang are four distinct personalities in the mind of one woman.
Banda Czworga cztery różne osobowości w ciele jednej kobiety.
Even if you lie to yourself, you need to have split personalities.
Nawet jeśli się okłamujecie , musielibyście mieć rozdwojenie jaźni.
Political personalities like the French and Spanish European Commissioners will founder here.
W takich okolicznościach znikną osobowości polityczne takie jak komisarze francuscy i hiszpańscy.
Houses like people have definite personalities and this place is positively ghoulish.
Domy tak jak ludzie mają określone osobowości, a to miejsce z pewnością jest upiorne.
Recently, I met a prominent, Western educated politician.
Ostatnio spotkałam polityka na wysokim stanowisku, który skończył edukację na Zachodzie.
ifeng.com, a prominent Chinese newspaper, shared similar opinion
ifeng.com, wpływowa chińska gazeta podziela tą opinię
Yemen's prominent cleric Al Habib al Jafri noted
Znany jemeński duchowny, Al Habib al Jafri stwierdził
We will attend to you, O prominent two.
My niebawem będziemy mieć czas dla was, o wy, dwa ciężary!
We will attend to you, O prominent beings.
My niebawem będziemy mieć czas dla was, o wy, dwa ciężary!
Prominent publications in this context are Die Fusionsthese.
Znaczącymi publikacjami w tym zakresie są Die Fusionsthese. Die Europäische Union der Zukunft immer enger, weiter und komplexer? w Europa 2020, Szenarien politischer Entwicklun gen (1997) oraz The Constitutional Treaty Three Readings from a Fusion Perspective, w Journal of Common Market Studies Annual Review (2004 2005).
Prominent amongst them is primarily its further expansion.
Wyróżniającym się spośród nich jest dalsze rozszerzenie.
Two tier one personalities may be present Omar Salad, Aidid's top political advisor...
2 ważne osobistości, może nawet sam prezydent,
And with that you can bring back parts of people's memories and personalities.
I w ten sposób można przywrócić ludziom część wspomnień i osobowości.
The problems facing homeless youth have been embraced by many well known personalities
to już szósty rok, kiedy się odbywa.
They are not persons, but they're personalities in every sense of the word.
Nie osoby, ale osobowości, w każdym rozumieniu tego słowa.

 

Related searches: Prominent Personalities - Personalities - Multiple Personalities - Key Personalities - Famous Personalities - Distinct Personalities - Leading Personalities - Media Personalities - Eminent Personalities - Great Personalities -